Екологічна освіта

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7

Опис курсу

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань

__01 Освіта __

(шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Модулів – Спеціальність:

014 Середня освіта (Географія)

 

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин –  90 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

_____бакалавр_____

 

24  год.  год.
Практичні, семінарські
24 год.  год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
42  год.  год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
залік  

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 40% і 60%

для заочної форми навчання –

 

 

Рекомендована література

Базова

 1. Івончик Г.Ф. Пенькова О.І. Про деякі аспекти екологічної освіти школярів: Соціальна-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови. /За ред. В.Л. Андрущенка.-К.,1997.
 2. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям //Вибрані твори. В 5-ти т. Т.3, С. 7-282.- К., І977.
 3. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа. //Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 4.-С.7-92.-К.,І977.
 4. Екологічна стежка (Методика, організація, характеристика модельної стежки «Лісники») / За ред. Я.П. Дідуха. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 88 с.
 5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012– 2021 роки [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// www.mon.gov.ua/images/fi les/news/12/05/4455.pdf
 6. Пустовіт Г.П. Екологічне виховання учнів 5–9 класів у позашкільних навчальних закладах: навч.-метод. посібник / Г.П. Пустовіт. – Кіровоград: ІМЕК-ЛТД, 2003. – 145 с.
 7. Скиба Ю.А. Науково-дослідна робота з біології та екології у загальноосвітній школі: навч. посібник / Ю.А. Скиба, М.М. Скиба. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 87 с.
 8. Дробноход М. І. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою: кол. монографія / М. І. Дробноход, Ф. В. Вольвач, С. І. Іващенко. – К.: МАУП, 2000. – 76 с.
 9. Концепція екологічної освіти України / Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002. – №7. – С.3-23.
 10. Крисаченко В. С. Екологія. Культура. Політика / В. С. Крисаченко, М. І. Хилько. – К.: Знання України, 2001 – 598 с.
 11. Програма «Екологічна освіта школярів» для 10-11 класів.- К., 2010.
 12. Пустовіт Г. П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1 – 9 класів у позашкільних навчальних закладах : монографія. / Г. П. Пустовіт. – К. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 540 с.
 13. Сталий розвиток суспільства: роль освіти : путівник / [В. Підліснюк, І. Рудик, В. Кириленко, І. Вишенська,О. Маслюківська]; за ред. В. Підліснюк. – К.: Вид-во СПД «Ковальчук»,2005. – 88 с.
 14. Червонецький В. В. Екологічна освіта учнів у школах країн європейського регіону та Північної Америки : монографія / B. В. Червонецький. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. Даля, 2005. – 312 с.

Допоміжна

 1. Закон України “Про освіту” //Голос України.-І996. -25 квітня.
 2. Закон України “Про загальну середню освіту” //Голос України.-1999.- 23 червня.
 3. Концепція неперервної екологічної освіти та виховання в Україні //Інформаційний збірник міністерства освіти України.-1995. №14.
 4. Іванченко А.В. Екологічна освіта – важливий чинник формування особистості старшокласника [Електронний ресурс] / А.В. Іванченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. – N 13. – С. 13-15. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03iavfos.zip
 5. Акопян В. Г. ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ “КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ”// Нова парадигма, випуск 98. – С.25-34.

 

 1. Інформаційні ресурси

 

https://mon.gov.ua/ua [Міністерство освіти і науки України]

http://www.menr.gov.ua/  [Міністерство охорони навколишнього природного середовища України]

http://www.ekologia.lviv.ua/ [Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області]

http://www.unep.org/  [Программа ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП)]

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА