Екологічна культура та менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Койнова І. Б.ГРО-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРО-21сдоцент Койнова І. Б.

Опис курсу

Мета розглянути теоретичні та прикладні основи формування екологічної культури суспільства як невід’ємної складової успішного екологічного менеджменту та виховання особистої відповідальності за збереження довкілля.

Завдання навчити студентів:

 • засвоїти теоретичні основи формування екологічної культури та екологічного менеджменту, основні підходи та закономірності;
 • вивчити різноманітні інструменти екологічного менеджменту для підвищення екологічної культури управління та розвитку суспільства;
 • використовувати вітчизняний та закордонний досвід формування основ екологічної культури у різних вікових чи соціальних груп населення;
 • підвищувати особисту екологічну культуру і застосовувати знання для успішного управління впливом на довкілля на різних етапах житттєдіяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні терміни, визначення, закономірності;
 • шляхи екологізації прийняття управлінських рішень;
 • напрямки підвищення екологічної культури суспільства;
 • інструментарій екологічного менеджменту;
 • вітчизняний та закордонний досвід формування основ екологічної культури та менеджменту.

вміти:

 • підвищувати особисту екологічну культуру;
 • формувати основи екологічної культури у оточуючих;
 • розробляти ефективні заходи екологізації життєдіяльності
 • використовувати сучасні стандарти екологічного менеджменту на різних рівнях управління, вікових чи соціальних груп населення.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Екологія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К., 2006. – 102 с.
 • Руденко С.С., Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологія. Практичний курс. – Чернівці, 2003. – 319 с.

Базова:

 • Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. – К., 2002. – 598 с.
 • Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч посібник. – К, 1996. – 352 с.
 • Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: Навчальний посібник. – Львів: Еней, 2004. – 216с.
 • Койнова І.Б. Нові підходи до екологічної освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: серія «Екологія». – Харків, 2017. – Випуск 16. – С. 150-154.
 • Койнова І.Б. Досвід екологічного виховання студентів на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник позашкілля ЛОЦЕНТУМ: Випуск № 13. – Львів, 2013. – С.18-21.
 • Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. Спеціальне видання до 5-ї Все європейської конференції міністрів навколишнього середовища „Довкілля для Європи”. – Київ, 2003. – 125 с.
 • Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Монографія. – Львів, 2008. – 288 с.
 • Навколишнє середовище та економіка природокористування. К.: Вища школа, 1999. – 176 с.
 • Генсирук С. А. Регіональне природокористування: навчальний посiбник. – Львiв : Свiт, 1992 . – 335 с.
 • Назарук М.М. Соціоекологія. Словник-довідник. Львів. – 1998.
 • Основи екології та соціоекології. Під ред Назарука М.М. Львів. – 1998.

Допоміжна:

 • Життя етносу: соціокультурні нариси: Навч. посібник // В.Попов, В.Ігнатов, М.Степико. – К, 1997. – 240 с.
 • Койнова І. Б., Рожко І.М. Значення еколого-освітньої діяльності для функціонування національних природних парків / І. Койнова, І Рожко // Нацональні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє: матеріали міжн. науково-практичної конференції до 30-річчя створення Шацького НПП (квітень, 2014). – К., 2014. – С. 521- 528.
 • Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. Мир геграфии. М.: Мысль, 1988. – 391 с.
 • Койнова І.Б., Рожко І.М. Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові // Екологічний вісник № 5 (80), 2013. – К.: ВЕЛ, 2013.– С. 8-10.
 • Яшин А.Л., Мелуа А.И. Уроки экологических просчетов. – М.: Мысль, 1991. – 429 с.
 • Рожко І., Койнова І. Робота студентського екологічного гуртка географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка як приклад ефективної екологічної освіти та виховання молоді // Географічна наука і практика: виклики епохи: мат. міжн. наук. конф. – Львів: вид. ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- Том 3. – С. 22-24.
 • Уорд Б., Дюбо Р. Земля только одна. М.: Прогрес, 1975. – 318 с.
 • Дорст Ж. До того, как умрет природа. М.: Прогресс, 1968. – 415 с.
 • Огляд результативності природоохоронної діяльності. Україна. 2-й огляд. – ООН. Нью-Йорк і Женева, 2007. – 223 с.
 • Койнова І. Рожко І. Сучасні технології поводження з твердими побутовими відходами // Львівська область – регіон сучасного управління комунальними послугами: матеріали міжн. науково-практичного семінару. – Львів, 2013. – Розділ 8. – С.144-155.
 • Вторжение в природную среду: оценка воздействия. – М: Прогресс, 1983. – 193 с.

Інформаційні ресурси:

 • http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 • http://www.ecology.lviv.ua – сайт Державного управління охорони навколишнього середовища у Львівській області
 • http://www.nature.org.ua/nr98/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні, 1998р.
 • http://www.visti.net/naturalist/greenworld – сайт інформаційного центру української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів.
 • http://www.ecolife.org.ua – відкритий екологічний web-сайт інтернет-проекту “EcoLife”. Статистичні та експериментальні дані по екології, природокористуванню та охороні навколишнього середовища, книги, журнали і статті, екологічне законодавство, бази даних.
 • http://www.niiep.kharkov.ua – Український науково-дослідний інститут екологічних проблем “УкрНДIЕП

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму