Дистанційне зондування Землі (Науки про Землю)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Ямелинець Т. С.ГРН-21, ГрФ-21с, ГрФ-22с, ГрФ-23

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРН-21доцент Ямелинець Т. С.
ГрФ-21сдоцент Ямелинець Т. С.
ГрФ-22сдоцент Ямелинець Т. С.
ГрФ-23доцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Мета: отримати знання про основні принципи побудови дистанційного зондування, функції та прикладні аспекти застосування.

Завдання: ознайомитись із методами та напрямками використання даних дистанційного зондування, навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою (ArcGIS 10), створювати цифрові картографічні ґрунтові матеріали та атрибутивні бази даних.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні та прикладні основи використання даних дистанційного зондування

вміти: застосовувати ГІС-програму ArcGIS 10 для дешифрування наземного покриву, зокрема у ґрунтознавчих дослідженнях, картографуванні ґрунтового покриву та експертній оцінці земель.

Рекомендована література

Базова

 1. Аковецкий В.И. Дешифрирование снимков. – М.: Недра, 1983. – 374 с.
 2. Застосування географічних інформаційних систем у ґрунтознавстві: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 196 с.
 3. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. – Одесса: Астропринт, 1997 – 196 с.
 4. Картографічне моделювання: Навчальний посібник//Т.Козаченко, Г.Пархоменко, А. Молочко; Під ред. А. Золовського. – Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999 – 328с.
 5. Байрак Г.Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ, 2007. – 296 с.
 6. Дистанционное зондирование: количественный подход / Дейвис Ш.М., Ландгребе Д.Я., Филлипс Т.Л. и др. – М.: Недра, 1983. – 415 с.
 7. Дистационное зондирование Земли: Обзор. информации. – СПб., 2000. – Вып. 1. – 81 с.
 8. Киенко Ю.П. Основы космического природоведения: Учебник для вузов. – М.: Картгеоцентр–Госгеоиздат, 1999. – 285 с.

 

Допоміжна

4. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 251 с.

5. Getting to know ArcView. ESRI. California, 1996.

6. The Geographic Information System for Everyone. ESRI. New York, 1994.

Інформаційні ресурси

 1. http://grid.ecoinfo.ru/webint/start.htm
 2. http://www.grid.unep.ch
 3. http://www.spatial.maine.edu
 4. http://www.esri.com/industries/cadastre/index.html
 5. http://www.fig.net

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА