Дистанційне зондування Землі (103, Науки про Землю)

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Ямелинець Т. С.ГРН-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГРН-21сдоцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Дистанційне зондування Землі» є – надання студентам базових знань з теорії аерокосмічної зйомки, отримання та передача інформації дистанційного зондування, обробка та корекція матеріалів зйомки, проведення дешифрування та розпізнавання цифрових та аналогових знімків місцевості з використання класичних методів ДЗЗ та геоінформаційних систем.

У навчальному курсі ставляться наступні завдання:

  • ознайомитись із способами дешифрування аерознімків, як одного з видів та способів отримання географічної інформації;
  • навчитися працювати з конкретною ГІС-програмою для роботи з ДДЗ;
  • отримати навики у роботі з дешифрування аерокосмічних знімків з метою подальшого використання інформації для моделювання, організації та планування території;
  • розпізнавати природні об’єкти, процеси та явища, а також об’єкти соціальноекономічної географії на аерокосмічних знімках;
  • навчитися створювати цифрові картографічні ґрунтові матеріали, карти земельних ділянок, створювати та редагувати атрибутивні бази даних

Після завершення цього курсу студент

 знатиме:

  •  теоретичні та прикладні основи використання даних дистанційного зондування

вмітиме:

  • застосовувати ГІС-програму ArcGIS 10 для дешифрування наземного покриву, зокрема у ґрунтознавчих дослідженнях, картографуванні ґрунтового покриву та експертній оцінці земель.

здобуде soft skills (надпрофесійна навички): гнучкість, креативність, командна робота, відповідальність, наукова й професійна етика, професійна комунікація, управління інформацією, формувати й відстоювати власну думку, професійна самопрезентація.

Рекомендована література

 Базова 

Допоміжна 

  • Геоінформаційні системи в геодезії, картографії та землеупорядкуванні: навч. посіб. / Е.Д.Кузьменко, О.М.Журавель, Л.І.Давибіда, С.М.Багрій. – ІваноФранківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 703 с.
  • Світличний О.О. Основи геоінформатики: навч. посіб. / О.О.Світличний, С.В.Плотницький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Суми: Університетська книга, 2008. – 294 с.

    Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Дистанційне зондування Землі. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Дистанційне зондування Землі. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус