Дистанційне зондування Землі

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Байрак Г. Р.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГрФ-31сдоцент Байрак Г. Р.
ГрФ-32сдоцент Байрак Г. Р.

Опис курсу

Мета: пізнання основ дистанційного зондування Землі.

Завдання: сформувати поняття дистанційного зондування Землі, навчити інтерпретувати космічні та аерофотознімки і розвинути вміння розпізнавати земні об’єкти за їхніми відображеннями на різноманітних дистанційних матеріалах.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: головні дати з історії розвитку космонавтики; аспекти сучасних випробувальних польотів приватних компаній та перспективи колонізації планет; види носіїв аерокосмічної апаратури; види дистанційного зондування; типи апаратів дистанційного знімання; ознаки інтерпретації земних об’єктів на космічних та аерофотознімках; можливості програми Erdas Imagine для класифікації космозображень природокористування.

вміти: 1) розрізняти дистанційні матеріали різного виду, 2) визначати роздільну здатність і масштаби знімків, 3) дешифрувати земні об’єкти з різних галузей знань на аеро- та космічних знімках, 4) виконувати вимірювання віддалей і площ на космічних знімках.

Рекомендована література

Інформаційний та оглядовий матеріал у вигляді комп’ютерних презентацій з використанням мультимедійного проектора.

 • Байрак Г.Р., Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі. Навчальний посібник. – Львів, Видавн. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2010. – 712 с.
 • Байрак Г.Р., Муха Б.П. Навчальна програма та методичні вказівки для практичних і самостійних робіт з курсу «Дистанційне зондування Землі» (для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 38 с.

Рекомендована література

 •  Аковецкий В.И. Дешифрирование снимков. – М.: Недра, 1983. – 374 с.
 • Байрак Г.Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ, 2007. – 296 с.
 • Брюханов А.В., Господинов Г.В., Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические методы в географических исследованиях.– М.: Изд-во Москов. ун-та, 1982. – 231 с.
 • Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного зондирования Земли. – М.: Изд. А и В, 2003. – 296 с.
 • Дистанційне зондування Землі. Інформаційні технології збирання, оброблення та використання даних аерокосмічного спостереження Землі: зб. наук. статей ДП «Дніпрокосмос». – Д. : Проспект, 2007 – Вип. 1. – 207 с.
 • Дистанционное зондирование: количественный подход / Дейвис Ш.М., Ландгребе Д.Я., Филлипс Т.Л. и др. – М.: Недра, 1983. – 415 с.
 • Дистационное зондирование Земли: Обзор. информации. – СПб., 2000. – Вып. 1. – 81 с.
 • Изображения Земли из космоса: примеры использования природоохранными организациями: Научно-популярное издание – М.: «СКАНЭКС», 2005.
 • Киенко Ю.П. Основы космического природоведения: Учебник для вузов. – М.: Картгеоцентр–Госгеоиздат, 1999. – 285 с.
 • Книжников Ю.Ф. Аэрокосмическое зондирование. Методология, принципы, проблемы. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1997. – 129 с.
 • Книжников Ю.Ф. Основы аэрокосмических методов географических иследований. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1980. – 137 с.
 • Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы географических исследований: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр “Академія”, 2004. – 336 с.
 • Кохан С.С., Востоков А.Б. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи. Підручник. – К.: Вища Школа, 2009. – 460 с.
 • Кронберг П. Дистанционное изучение Земли: Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 350 с.
 • Некос А.Н., Щукін Г.Г., Некос В.Ю. Дистанційні методи досліджень в екології. Навч. посібник. – Харків: ХНУ ім. В.І. Каразіна, 2007. – 372 с.
 • Сергійчук В. Що дала Україна світові. – К., 2008. – 479 с.
 • Сердюков В.М., Патыченко Г.А., Синельников Д.А. Аэрокосмические методы географических исследований. – К.: Вища школа, 1987. – 223 с.
 • Словник з дистанційного зондування Землі. – К.: СМП “Аверс”, 2004.
 • Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1975. – 303 с.
 • Український космос. Космічна енциклопедія / Упорядники Чередниченко В., Грабовський С., Абліцов В., Гаркуша В., Малковіц І. – К.: АБАБАГАЛАМАГА, 2009. – 45 с.

Інформаційні ресурси:

 • http://gis-lab.info – сайт з питань ГІС та ДЗЗ
 • http://space.com.ua – Аерокосмічний портал України
 • www.nasa.gov – Національне аерокосмічне управління США (NASA)
 • www.nkau.gov.ua – Національне космічне агентство України
 • www.spaceflightnow – Європейські новини з космонавтики

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус