Друга іноземна мова (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік
45Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
396ГРТ-21доцент Левицька Л. Я.
ГРТ-22Микитка І.  .
496ГРТ-21доцент Левицька Л. Я.
ГРТ-22Микитка І.  .

Опис курсу

Практична мета курсу полягає у формуванні у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає A1/A2 згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Формування і розвиток згаданої компетентності передбачає оволодіння студентами іноземною мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формі в соціально-побутовій та соціально-культурній сферах на основі здобутих знань про систему німецької мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок, комунікативних стратегій, формування у студентів здатності будувати ефективну мовленнєву діяльність, конструювати ефективну мовленнєву поведінку.

Розвивальна мета курсу передбачає послідовний поетапний розвиток знань, умінь, навичок, комунікативних здібностей студента, його пам’яті, уваги, логічного, креативного мислення, вольових якостей, пов’язаних з досягненням прогресу в навчальній діяльності.

Загальноосвітня мета курсу полягає у збагаченні духовного світу студента, розширення його кругозору, формування кола знань про культуру і традиції країни, мова якої вивчається.

Виховна мета акцентує на вихованні у студентів культури спілкування в процесі вивчення іноземної мови, оволодінні правилами етикету лінгвокультури носіїв мови, нормами їх мовленнєвої поведінки, включаючи норми мовленнєвої поведінки.

Зміст формування іншомовної комунікативної компетентності передбачає розвиток у студентів низки компетентностей: лінгвістичної, мовленнєвої та соціокультурної. Сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього фахівця передбачає знання системи мови, її законів, правил та особливостей, а також її функціонування у процесі іншомовної комунікації. Мовленнєва компетентність полягає в опануванні студентами умінь говоріння, читання, аудіювання та письма. Зокрема компетентність у говорінні передбачає опанування уміннями монологічного та діалогічного мовлення. Лексична компетентність включає лексичні знання і мовленнєві лексичні навички, граматична – граматичні знання і мовленнєві граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички. Основою соціокультурної компетентності є сформованість цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається. Розвиток соціокультурної компетентності на цьому етапі вимагає формування у майбутнього фахівця соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують його входження в іншомовне середовище і сприяють його соціалізації у ньому.

Разом з тим, практична мета курсу передбачає формування навчальної компетентності, що передбачає опанування технологіями здобування, систематизації та узагальнення навчальної інформації.

Завдання курсу: формувати у студентів рецептивні і продуктивні уміння і навички у видах мовленнєвої діяльності:

  1. Аудіювання

Завдання курсу передбачають, що закінчуючи  курс навчання німецької мови як іноземної за рівнем A1/A2, студенти повинні сприймати на слух і розуміти іншомовне мовлення у простих, чітко вимовлених, невеликих за розміром повідомленнях і оголошеннях в межах тем, передбачених навчальною програмою (наприклад, основну інформацію про себе та свою сім’ю, про покупки, про місто, у якому мешкає).

  1. Читання

Завдання курсу передбачають, що закінчуючи  курс навчання німецької мови як іноземної за рівнем  A1/A2, студенти повинні демонструвати здатність: читати і розуміти короткі тексти не високого рівня складності (реклами, оголошення, проспекти, меню, розклади, листи особистого характеру); здійснювати пошук конкретної інформації в текстах; ставити запитання до прочитаного й демонструвати вміння відповідати на них.

3.Говоріння (діалогічне, монологічне, полілогічне)

А. Монологічне мовлення.

Завдання курсу передбачають логічне структурування студентами усного та письмового мовлення на основі вживання лексичних одиниць і граматичних форм, окреслених програмою. Студенти повинні вміти здійснювати повідомлення, висловлюючись у рамках тематики програми, а також коментувати прочитані та прослухані тексти з використанням простих лексичних одиниць.

Б. Діалогічне мовлення.

Завдання курсу передбачають логічну побудову студентами діалогічного мовлення в уповільненому темпі. Студенти повинні самостійно будувати функціональні різновиди діалогів в простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в межах знайомих їм тем і видів діяльності; підтримувати розмову на побутові теми з використанням відомих лексичних одиниць і граматичних конструкцій.

В. Полілогічне мовлення.

Завдання курсу передбачають участь студентів у полілогічному мовленні, зокрема бесідах з використанням інформації на основі опрацювання текстів різних функціональних видів, зокрема – діалогів, аналогічних тим, що вже були предметом обговорення.

  1. Письмо

Завдання курсу передбачають вміння написання студентами простих листівок (наприклад, привітання зі святом), простих коротких повідомлень, простих приватних листів на теми, передбачені програмою, заповнення анкети чи формуляру, у рамках вимог навчальної і робочої програм.

Рекомендована література

  • Schritte 1 International 1. Daniela Niebisch, Franz Specht, Monika Boverman, Monika Reman. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2014.
  • Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму