Діловий етикет в туризмі

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бордун О. Ю.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрТМ-11сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни» є поглиблення та засвоєння студентами-фахівцями із туризму особливостей морально-етичних норм поведінки в сфері туристичного бізнесу. Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • Визначити елементи та розробити структуру системи ділового етикету, що складається з підсистем норм та атрибутів;
 • Обґрунтувати принципові засади оптимізації процесів формування та застосування ділового етикету в управлінні туристичним підприємством;
 • Розробити моделі організаційної культури та ділової етики ідеального підприємства;
 • Подати власні рекомендації з формування ділового етикету туристичного бізнесу, що дадуть можливість підвищувати ефективність діяльності туристичного підприємства.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

 • норми ділового етикету в стандартних ситуаціях та в туристичній сфері своєї країни і за кордоном.

вміти:

 • етично обслуговувати клієнтів, підготувати та вести ділові переговори,
 • формувати засоби підвищення ефективності діяльності туристичного
  підприємства шляхом покращення ділової атмосфери в колективі.
 • організувати систему етикету власного підприємства туристичного
  бізнесу, підтримувати етичну субординацію в колективі.

Рекомендована література

Основна:

 • Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Діловий етикет в туризмі. Навчально-методичні вказівки для студентів географічного факультету спеціальності «Туризм» та «Менеджмент організацій». – Львів: ВКП фірма «ВМС», 2006.– 45 с.
 • Бугай Н.І. Український етикет: Посібник для дітей та дорослих.– К.: В-во “Бібліотека українця”, 2000.– 272 с.
 • Демидов М.В. Деловой протокол и этикет. – М., 1994.
 • Деловой этикет. – К.: Альтерпрес, 1998.-320 с.
 • История этикета // Этикет на все случаи жизни.- М.: АСТ-ПРЕССС, 1999.- С. 3-6;
 • Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей / Пер з англ. В.М. Грузина. – К.: Молодь, 1990.– 168 с.
 • КривошейО.Повнаенциклопедіяетикету.Тернопіль: Глорія Трейд, 2010 -384 с.
 • Ліпенцев А.В. Службовий етикет у менеджменті: формування та застосування на підприємстві./ Авторефер. ДУ “Львівська політехніка”, 1998. – 16 с.
 • Мономах В. Поучення дітям // Від коріння до крони: Укр. оповід. ІХ- поч. ХХст.- К.: Веселка, 1993.- С.77-88;
 • Палеха Ю.І., Водерацький Ю.В. Етика ділових стосунків. Навчально-методичний посібник. – К., 1999.

Допоміжна:

 • Радевич-Винницький. Етикет і культура спілкування
 • Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч.посіб. – К.: Знання, 2005.– 324 с.
 • Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена.– К.: УНЛ, 2004.– 232 с.
 • Томан І. Як удосконалювати самого себе / Пер з чес. – К.: Політвидав України, 1984.– 240 с.
 • Шеломенцев В.Н. Этикет и культура общения: учебное пособие.– К.: Лібра, 1995.
 • Школа хороших манер // Все для юных леди.- Х.: Евроэкс-пресс; К.: Кн.-сервис, 1997.- С. 139-172.
 • Этикет веков минувших // Как принимать гостей.- М.: АС-ТРЕАС-АСТ, 2000.- С. 5-11.
 • Я познаю мир: Этикет во все времена: Дет. энцикл. / Авт-сост. А. Яковлев; Худож. Н. Григорьева, Ю. Станишевский.- М.: Астрель: Олимп, 2000.- 446с..

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Діловий етикет в туризмі

Завантажити силабус