Кліматична політика (014 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоекології і фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1024Тиханович Є. Є.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ГрОМ-11сТиханович Є. Є.

Опис курсу

Цей курс націлений на підвищення рівня обізнаності студентів у питаннях зміни клімату, її негативних наслідків, а також міжнародних та національних політичних документів у цій галузі.
Цілі курсу: засвоєння сукупності базових понять у галузі зміни клімату, основних принципів кліматичної політики, розуміння місця та ролі кліматичної політику у загальному правовому полі держави; розуміння основних засад міжнародної кліматичної політики, механізмів а фінансування заходів з протидії та адаптації до зміни клімату; критично оцінювати стратегічні документи з планування щодо наявності та спосіб реалізації кліматичної складової у розвитку різних галузей країни.

У результаті вивчення дисципліни “Кліматична політика” студент повинен:

 знати:

 • основні принципи та поняття кліматичної політики
 • специфіку інтеграції кліматичного компоненту у політичні документи національного, регіонального та місцевого рівня;
 • особливості практичної реалізації кліматичної політики у різних секторах економіки;
 • зміст ключових міжнародних та європейських документів у галузі кліматичної політики.

вміти:

 • критично оцінювати зміст нормативно-правових та політичних документів щодо наявності та форми реалізації у них кліматичного компоненту;
 • виконувати пошук та аналіз альтернативних кліматично нейтральних рішень у сфері природокористування ;
 • обчислювати вуглецевий слід різних видів діяльності;
 • користуватися відкритими джерелами обліку викидів парникових газів та базовими кліматичними сценаріями майбутнього.

Рекомендована література

Базова:

 • Ладиченко В.В. Гиренко І.В. Головко Л.О. Вітів В.А. Екологічна політика і право ЄС: Навчальний посібник. К.: Видавничий центр НУБіП України. 2019. 363 с.
 • Право Європейського Союзу: Підручник / За ред. Р.А. Петрова. К.: Істина,2019. 392 с.
 • Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
 • Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
 • Закон України «Про ратифікацію Празької угоди». – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19#Text
 • Степаненко С. М., Польовий А. М., Лобода Н. С., та ін. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: [монографія] /колектив авт.: С. М. Степаненко, А. М. Польовий, Н. С. Лобода [та ін.]; за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового.– Одеса: Вид. „ТЕС” , 2015. – 520 с. – Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/2269/1/StepanenkoSM_Pol%D0%B5v%D0%BE%D1%83AM_LobodaNS_Klimatichni_zmini_ta_yikh_vpliv_na_sferi%20ekonomiki_Ukrayini_Monohrafiya_2015.pdf
 • Козак З. Інституційно-правової бази адаптації до зміни клімату в Україні (2021). Програма розвитку ООН в Україні. – Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2021/Adaptation%20Policy%20Stocktaking%20(UKR)%209f3ffe4311%20(1).pdf
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016р. № 932-р. «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року». – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/249573705
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017р. № 878-р. «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80#Text 
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021р. № 1363-р. «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text

Допоміжна:

 • Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. Аналітичний документ. – Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (2020). – Режим доступу: https://www.rac.org.ua/uploads/content/571/files/european-green-dealuafinal.pdf
 • Майбутнє Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: довкілля та клімат. Аналітична записка. – Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”. – 2020. – Режим доступу: https://www.rac.org.ua/uploads/content/568/files/aafuturebriefukr.pdf
 • Кліматична політика та громадянське суспільство: Майбутнє країн Східного партнерства в контексті Європейського зеленого курсу. Ав.кол.: Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З., Романко С. – Аналітичний документ. – Грудень 2020. 60 с. – Режим доступу: https://www.rac.org.ua/uploads/content/594/files/edgeapclimatengosukr.pdf
 • Кліматичні цілі Львова: гайд для обраних до міської ради / авт. кол.: М. Рябика, А. Зозуля, Т. Радь. – Львів: ПЛАТО, 2020. – 44 с. – Режим доступу:  http://plato.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/09/klimatychni-czili-lvova-plato-internet-1.pdf
 • С. М. Степаненко, І. А. Хоменко Щодо концепції розвитку системи кліматичного обслуговування в Україні //Український гідрометеорологічний журнал, 2022, 29, 5-19. – Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/10449/1/uhmj_29_2022_5.pdf
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди, 2021. – Режим доступу: https://bit.ly/2TRxxm5
 • Європейська система торгівлі викидами та перспективи впровадження системи торгівлі викидами в Україні. – Аналітичний документ. – 2018. – 26 с. – Режим доступу: https://www.rac.org.ua/uploads/content/452/files/webetsinukraine2018ua.pdf

Інформаційні ресурси:

Силабус: Кліматична політика. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус