Біосферологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор, професор Гамкало З. Г.Грнм-61, Грнм-62, Грфм-61, Грфм-62

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118Грнм-61професор, професор Гамкало З. Г.
Грнм-62професор, професор Гамкало З. Г.
Грфм-61професор, професор Гамкало З. Г.
Грфм-62професор, професор Гамкало З. Г.

Опис курсу

Мета:опанування студентами біосферно-ноосферної концепції В.І. Вернадського, зокрема знаннями про особливості структури, складу й енергетики глобальної екосистеми Землі (біосфери), механізми і закономірності її функціонування, роль живої речовини в еволюції планети Земля.Формування особистості майбутніх магістрів, їх високої екологічної культури та свідомості, розуміння оптимальних шляхів збалансованого розвитку Суспільства і Природи.

Завдання:

 1. Вивчення загальних теоретико-методологічних засад біосферології,
 2. Використання знань в наукових дослідженнях і розв’язуванні конкретних завдань за фахом.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 • знати:
 • біосферно-ноосферну концепцію українського вченого В.І. Вернадського;
 • структурно-функціональну організацію глобальної екосистеми Землі, її основні структурні компоненти, живу та неживу і біокосну речовини;
 • межі поширення живих організмів та роль обмежуючих факторів у їх розподілі в біосфері;
 • закономірності і механізми функціонування біосфери, основні геохімічні процеси й функції живої речовини в колообігах хімічних елементів;
 • динаміку та еволюцію біосфери;
 • причини настання ноосферного етапу еволюції біосфери;
 • особливості ноосфери.
 • вміти:
 • правильно використовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності щодо визначення суті екологічних проблем довкілля, запобігання екологічно негативних наслідків господарської діяльності людей;
 • оцінювати роль абіогенних і біогенних чинників в еволюції біосфери;
 • критично аналізувати стан і розвиток ноосферного етапу біосфери;
 • самостійно розробляти практичні заходи щодо покращення екологічного стану екосистемі біосфери в цілому й нейтралізації існуючих екологічних загострень.

Рекомендована література

Базова

 1. Кучерявий В.П. Екологія. –Львів: Світ, 2001. –500 с.
 2. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. –Львів: Поллі, –256 с.
 3. Голубець М.А. Плівка життя . – Львів: Поллі, –187 с.
 4. Голубець М.А. Вступ до геосоціології. – Львів: Поллі, –199 с.
 5. Голубець М.А. Екосистемологія. – Львів: Поллі, 2000. –316 с.
 6. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 1989. –230 с.
 7. Мороз С. А. Історія біосфери землі у 2 томах. Кн. 1 – Теоретико-методологічні засади пізнання. Навч посіб. – Київ. Заповіт 1996. – 440 стор.
 8. Дмитрук Ю., Бербець М. Основи біогеохімії.Чернівці: Книги ХХІ, 2009.–336 с.

 

Допоміжна

 1. Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии.–М.: Наука,2003. –348 с.
 2. Шипунов Ф.Я. Организованность биосферы. 1980.
 3. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – Київ: Вища школа, 1998. – С.248 c.
 4. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 1989. – С.230

 

Інформаційні ресурси

 

№ пп Назви Інтернет-адреси
1 Електронний архів В. І. Вернадського http://vernadsky.lib.ru/
3 В.И.Вернадский, “Автотрофность человечества” (М.: Педагогика-Пресс, 1993 г., 15 стр.) – 47 kB в HTML ф-ті. http://vernadsky.lib.ru/
4 В.И.Вернадский, “Живое вещество” (М.: Наука, 1978 г., 358 стр.) — 17.5 MB в DjVu форматі. http://vernadsky.lib.ru/
5 В. И. Вернадский, “Химическое строение Биосферы Земли и ее окружения” (М.: Наука, 2001 г., 376 стр.) http://vernadsky.lib.ru/
7 Владимир Иванович Вернадский. Научная мысль как планетное явление. http://vernadsky. lib.ru

 

8 Статті  В.І. Вернадського про ноосферу:

Наука как геологическая сила (1920).

О логике естествознания (1936).

Несколько слов о ноосфере (1944). [10 стр.]

http://vernadsky. lib.ru/e-texts/index.shtml
13 Життя і творчість В.Вернадського http://russianway.rchgi.spb.ru/

vernad.html

14 Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). М.: Журнал «Россия Молодая», 1994. 367 с. http://www.sivatherium.narod.ru/library/Reimers/glava_02.htm
15 Колчинский Э. И. Эволюция биосферы: Историко-критические очерки исследований в СССР. – Л.: Наука, 1990. – 236 с. http://sivatherium.h12.ru/library/Kоlchnsky/gl_05_07.htm

 

16 Питання ноосфери http://www.vernadsky.ru/Noosfera/noo26.pdf

 

 

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА