Основи біогеографії

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Кукурудза С. І.ГРО-21, ГРО-22
612ГРО-31з

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРО-21професор Кукурудза С. І.
ГРО-22професор Кукурудза С. І.

Опис курсу

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів

– 3,5

Галузь знань

01 Освіта

(шифр і назва)

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Модулів – 1 Спеціальність:

014 Середня освіта (географія)

 

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 2-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин –  105 4-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

____ бакалавр____

 

32 год. 12  год.
Практичні, семінарські
  год. 4  год.
Лабораторні
32 год.  год.
Самостійна робота
41  год.  72 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
іспит іспит

Рекомендована література

Базова

 1. Кукурудза С.І. Біогеографія. Підручник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.. І. Франка, 2006. –460 с.

Допоміжна

 1. Биогеография: Учеб. Для вузов / Г. М. Абдурахманов, Д. А. Криволуцкий, Е. Г. М’яло, Г. Н. Огуреева. – М.: Академия, 2003. – 480 с.
 2. Воронов А. Г. Биогеография с основами экологии. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 287 с.
 3. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. М.: Высшая школа, 1985. – 272 с.
 4. Леме Ж. Основы биогеографии. Пер. с франц. М.: Прогресс, 1976. – 309 с.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. http://igu.iatp.org.ua/frame-ukr.htm – Український географічний журнал.
 2. www.botany.kiev.ua/Jour_ubj.htm – Український ботанічний журнал.
 3. www.lnu.edu.ua/faculty/geography/Publik/Period/visn/visn.html – Вісник Львівського університету. Серія географічна.
 4. www.library.lnu.edu.ua – наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка.
 5. www.nbuv.gov.ua – наукова бібліотека імені В. Вернадського.
 6. www.nas.gov.ua – наукова бібліотека імені В. Стефаника.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму