Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)(241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Ващук В. В.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРГ-11сВащук В. В.
ГРГ-12сТретяк О. І.
ГРГ-13сБардін О. І.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” – загальні компетентності щодо навиків здійснення безпечної діяльності та система цінностей, які передбачають відповідальну професійну й соціальну поведінки, а також здоровий спосіб життя, що є важливими для успішної професійної та соціальної діяльності.
Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні інтегрованої здатності використовувати набуті компетентності для підвищення рівня безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і за надзвичайних ситуацій, а також у формуванні елементів культури безпеки й ризик-орієнтованого мислення, за якого питання безпеки людини й збереження навколишнього середовища розглядаються на сучасному етапі як найважливіші пріоритети життєдіяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
• сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності і організаційно-правові заходи її забезпечення;
• головні небезпечні та шкідливі чинники виробничого, побутового та позавиробничого середовищ;
• параметри навколишнього природного середовища, які визначають безпечні умови життєдіяльності людини;
• умови виникнення і розвитку небезпек, їхнього переростання у надзвичайні ситуації;
• основи функціонування організму людини як цілісної системи в сучасних умовах навколишнього середовища;
вміти:
• оцінити на основі ризик-орієнтованого підходу середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства;
• обґрунтувати головні підходи та заходи збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
• визначити коло своїх обов’язків з питань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на суб’єктах господарювання;
• забезпечити проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій у разі надзвичайних ситуацій;
• надати необхідну долікарську допомогу в разі виникнення невідкладного стану людини.

Рекомендована література

Базова:

Допоміжна:

 • Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. / Желібо Є.П.,Заверуха Н.М., Зацарний В.В.; за ред. Є.П. Желібо. – Київ : Каравела, 2008. – 344 с.
 • Мохняк С.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І. та ін. – Львів : Видав. Львівської політехніки, 2009. – 264 с.
 • Петрук М.П. Безпека життєдіяльності / М.П. Петрук, Х.Я. Гіщак, Н.М. Карп’як та ін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011.– 224 с.
 • Яремко З.М. Навчальна програма та практикум з безпеки життєдіяльності. Яремко З.М., Галаджун Я.В., Муць І.Р. та ін.– Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 102 с.
 • Бикова О.В. Основи цивільного захисту: Навчальний посібник; за заг. ред. канд. іст. наук М.В. Болотських / О.В. Бикова, О.Ч. Болієв, Д.М. Деревинський та ін. – Київ :МНС України, Ун-тет цивільного захисту України, Ін-тут держ. упр. у сфері цивільного захисту, 2008. – 223 с.

Інформаційні ресурси:

Основні законодавчі та нормативно-правові документи:

 • Конституція України. Основний закон. – К., 1996.
 • Кодекс цивільного захисту України. – К., 2013.
 • Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року. – К., 1992.
 • Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.
 • Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
 • Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)

Завантажити силабус