Адміністративно-територіальний устрій України і регіональна політика

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Грицевич В. С.ГРН-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРН-42доцент Грицевич В. С.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Адміністративно-територіальний устрій України і регіональна політика” є навчити студентів поняттєвим та законодавчим основам, навчити характеризувати адміністративно-територіальний устрій, аналізувати фактори та особливості регіональної політики.

Завдання: сформувати в студентів знання основ та практичні навики аналізу та характеристики адміністративно-територіального устрою, формулювання пропозицій щодо його вдосконалення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: головні поняття адміністративно-територіального устрою, його історико-географічні та законодавчі передумови, міжнародний досвід, проблеми, сутність децентралізації, фактори та особливості регіональної політики.

вміти: аналізувати переваги та недоліки адміністративно-територіальний устрій на рівні держави, області, району.

Рекомендована література

Базова:

 • Заставецька Л.Б. Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою. – Тернопіль: ТНТУ ім.. В.Гнатюка, 2013. – 332 с.
 • Долішній М., Шевчук Л. Деякі підходи до розв’язання проблем удосконалення адміністративно-територіального устрою України // Економіка України. 2006, №11. – С.4-11.
 • Круш П.В. Кожемяченко О.О. Регіональне управління: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 248 с.
 • Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000. – 223 с.
 • Шаблій О.І. Суспільна географія. У двох книгах. Книга перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 814 с.

 Допоміжна:

 • Безсмертний Р.П. Основні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні // Реформа для людини. – К.: Геопринт, 2005. – С.76-129.
 • Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 320 с.
 • Дністрянський М.С. Політико-адміністративний устрій України: автореф. дис… канд. геогр. наук. : 11.00.02. – Львів, 1995. – 26 с.
 • Грицевич В.С. Тополого-географічний аналіз регіонального устрою України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Географія, №2. – Тернопіль, 2011. – С. 60–66.
 • Грицевич В.С. Система ієрархічних форм геопросторової організації територіальних суспільних комплексів // Часопис соціально-економічної географії, № 6(1). – Харків, 2009. – С.55-61.
 • Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник під ред. д. філос. н., проф. В. Г. Воронкової. — К.: Видавничий дім «Професіонал», ЦУЛ, 2010. — 352 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму