Електронна бібліотека

Перелік посібників

Байрак Г.Р., Муха Б.П. Навчальна програма та методичні вказівки для практичних і самостійних робіт з курсу «Дистанційне зондування Землі»

Байрак Г.Р.Методичні вказівки для навчальної роботи студентів з курсу «Методи геоморфологічних досліджень«

Г.Р. Байрак, О.С. Коссак ВЕКТОРНА ГРАФІКА У КАРТОГРАФУВАННІ

 

Блажко Н. Б. Вивчення та ідентифікація флори околиць Шацького біолого-географічного стаціонару: навч.-метод. посіб. для студентів / Н. Б. Блажко, Б. В. Сенчина, П. С. Теліш. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету, Лабораторія тематичного картографування, 2019. – 115 с.

“Lviv Geography” (“LG”)
Б. Г. Проць, І. Б. Іваненко, Т. С. Ямелинець, Е. Станчу. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними

/ Б. Г. Проць, І. Б. Іваненко, Т. С. Ямелинець, Е. Станчу – Львів: Гриф Фонд, 2010. – 92 с.

Байрак Г. Методи геоморфологічних досліджень : навч. посібник / Галина Байрак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с.
Байрак Г.Р. Методичні вказівки для навчальної роботи студентів з курсу «Методи геоморфологічних досліджень»
Байрак Г.Р., Гнатюк Р.М., Горішний П.М., Хомин Я.Б. Практикум з курсу «Геоморфологія»: Навч-метод. посібн. (видання друге виправлене і доповнене) – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка 2015. – 86 с.
Байрак Г.Р., Муха Б.П. Навчальна програма та методичні вказівки для практичних і самостійних робіт з курсу «Дистанційне зондування Землі»
Байрак Г.Р., Муха Б.П.Дистанційні дослідження Землі.­– Навч. посібник. – Львів:Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 712 с.
Білецький M. І. Техніко-економічні основи виробництва : навч.-метод. посібник/ М. І. Білецький, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 134 с.
Білецький М. І. Ванда І. В., Котик Л. І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с. Підп. до
Білецький М. І. Розміщення продуктивних сил : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. ‒ 156 с.
Білецький М. І. Соціальна географія : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – [2-ге вид., доп.]. – Львів : Простір-М, 2015. – 468с.
Білецький М. І. Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 164 с.
Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма та практичні і тестові завдання з курсу “Техніко-економічні основи виробництва” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, Л. І. Котик. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 88 с
Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Територіально-виробничі комплекси” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 70 с Підп. до
В. В. Лозинський, В.В. Клюйник. Топографія з основами геодезії. Методичні вказівки до вивчення курсу. – Львів, 2011. – 24 с.
Влах М. Історія географії

: навч. посібник / М. Влах. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с.

Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу “Агрогеографія з основами агробізнесу”
Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу “Соціально-економіко-географічна термінологія” для студентів географічного факультету
Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібн. для самостійної роботи студентів / М. Р. Влах, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. — 120 с.
Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія географії” для студентів географічного факультету
Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія української географії”для студентів географічного факультету
Гаталяк О. М., Стецький В. В. Страхування у туризмі:

Гаталяк О. М., Стецький В. В. Страхування у туризмі: навч. посібн. /О. М. Гаталяк, В. В. Стецький. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2020. – 114 c.

Географо-екологічні маршрути Чорногори : навч. посібник /І. М. Рожко, В. П. Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 224 с.

Викладено основи організації і проведення географо-екологічних багатоденних та одноденних пішохідних маршрутів у Чорногірському масиві Українських Карпат. Подано особливості фізико-географічних умов і ландшафтної структури Чорногори та закономірності прояву фізико-географічних процесів. Схарактеризовано історико-етнографічні риси та специфіку господарського освоєння та охорони природи Чорногори.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями географічних і біологічних напрямів, та вчителів географії і біології середніх загальноосвітніх шкіл, які організовують краєзнавчно-туристичну роботу.

Гнатюк Р.М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінар-ських занять і самостійних робіт з курсу “Кліматична геоморфологія”
Гнатюк Р.М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінар-ських занять і самостійних робіт з курсу “Палеогеографія України”
Гнатюк Р.М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять, практичних і самостійних робіт з курсу “Флювіальна геоморфологія” (для студентів географічного факультету)
Гнатюк Р.М. Навчальна програма, тестові питання та методичні вка-зівки з курсу “Структурна геоморфологія” (для студентів напряму підготов-ки 6.040104 – Географія)
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні і самостійні завдання з курсу «Ерозіознавство» для студентів географічного факультету
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні і самостійні завдання з курсу «Морфологічний аналіз рельєфу» для студентів географічного факультету
Горішний П. М. Навчальна програма, практичні, самостійні і тестові завдання з курсу «Інженерна геоморфологія» для студентів географічного факультету
Грицевич В.С. Математичні моделі в демогеографії: Текст лекції
Грицевич В.С. Статистичні ознаки та характеристики їх центральної тенденції
Грицевич В.С., Мамчур О.І. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
Гудзедяк І.І. Географія населення: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.
Гудзеляк І. Географія населення: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.
Гудзеляк І. І. Основи демографії: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – географія, спеціальності 7.070502 – економічна і соціальна географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 81с.
Гудзеляк І. І., Котик Л. І., Ванда І. В. Соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95 с.
Дністрянський М. С. Геополітика: Навчальний посібник / М. С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 436 С.
Дністрянський М. С. Політична географія України. Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 348 с.
Дністрянський М.С. Етногеографія України: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ іменіІвана Франка, 2008. – 232 с.
Загульська О.Б. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Фізична географія материків і океанів» (Європа, Азія)
Карпенко Н.І. Методичні вказівки для практичних і самостійних робіт та навчальна програма з курсу “Рельєф морських берегів” для студентів географічного факультету
Карпенко Н.І. Методичні рекомендації з виконання магістерських і дипломних робіт
Карпенко Н.І., Кравчук Я.С., Іваник М.Б. Геоморфологічний розділ навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики для студентів географічного факультету спеціальності 6.040104 “Географія”. Методичні вказівки. – 2012. – 80 с.
Книш М. Програма курсу ” Політична карта світу” для студентів географічного факультету
Колтун О.В. Матеріали до практичних робіт з палеогеографії для студентів другого курсу географічного факультету
Колтун О.В. Методичні матеріали до курсу “Археологічні методи у палеогеографії”для студентів географічного факультету
Колтун О.В. Методичні рекомендації до навчальних екскурсій з “Геоморфології міст”для студентів географічного факультету
Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Геоморфологія міст” для студентів географічного факультету
Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу“Антропогенна геоморфологія”для студентів географічного факультету
Костів Л. Я Фізична географія материків і океанів. Африка : навч.-метод. посібник / Л. Я. Костів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 184 с.
Костів Л.Я. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу ««Фізична географія материків і океанів» (Океани, Африка, Австралія й Океанія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка)
Кравчук Я.С. Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Геоморфологія”
Кричевська Д.А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія»
Кузик С. П., Мамчур О. І., Ванда І. В.. Географія світового господарства : навч. посібник / . – Львів : Львівський національний уніеврситет імені Івана Франка, 2014. – 312 с.
Кузик С.П. Основи менеджменту і маркетингу: навчально-методичний посібник для студентів
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання

/ уклала Галина Лабінська.- Львів, 2020 р. – 65 с.

Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” (для студентів денної форми навчання). 2018
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” (для студентів заочної форми навчання). 2018
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань до контрольної роботи для студентів географічного факультету заочної форми навчання

/ уклала Галина Лабінська.- Львів, 2020 р. – 56 с.

 

Лабінська Г. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Картографічні методи в географії”. 2012
Лаврук М.М. Методика навчання географії: практична і самостійна робота студентів : навчально- методичний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.
Лаврук М.М. Педагогічна та асистентська практика студентів-географів: навчально-методичний посібник / Укладач: М.М. Лаврук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 126 с.
Лозинський В. В., Андрейчук Ю.М. Картографо-топографічний словник-довідник [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. — Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. — 256 с.
Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національ- ного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : проф. О. І. Шаблій]. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. — 484 с.
Мельник А.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу фізичної географії материків і океанів
Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Географічний моніторинг»
Мельник А.В. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Ландшафтознавство»
Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія»
Методичні вказівки до проходження практики з розділу “Геоморфологія”
Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення дипломних робіт для студентів географічного факультету напряму підготовки 7.04010401 “Географія” кафедри географії України

/ Уклала Лабінська Г.М. – Львів, 2013. – 46 с.

Паньків З. Ґрунти України: навчально-методичний посібник

/З. П. Паньків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. –112 с.

Паньків З. Земельні ресурси. Практикум : навчальний посібник

/Паньків З. П., Наконечний Ю. І. – Львів : ЛНУ імені ІванаФранка, 2020. – 196 с.

Паньків З. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “КАДАСТР ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ” Паньків З. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “КАДАСТР ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ” 

для студентів спеціальності  “Екологія та охорона навколишнього середовища” / З. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.

Паньків З. Навчально-методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ”

для студентів спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”/ З. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.

Паньків Н. Навчально-методичні вказівки для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Географія України»
Петровська М. А. Гідроекологічний словник

/ М. А. Петровська; за ред. проф. І. П. Ковальчука. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

Петровська М. А. Екотоксикологія

я: Навчальний посібник / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 330 с. Book_ECOTOXICOLOGY

Петровська М. А. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля

[навчальний посібник] / М. А. Петровська. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.

Петровська М. Екологічна токсикологія

: [навчально-методичний посібник] / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.

Петровська М. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

: навчальний посібник / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 408 с.

Петровська М. Нормування якості довкілля

навчальний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.

Практикум з курсу “Геоморфологія”

для студентів географічного факультету (видання друге виправлене і доповнене)

Пурська І.С. Основи економіки:

навчально-методичний посібник  для студентів спеціальності 241   «Готельно-ресторанна справа». – Львів: 2017. – 93 с.

Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни) : навч. посібник

— Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 148 с.

Ровенчак І. І. , Мамчур О. І. Географічне країнознавство : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 106 с.
Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.
Романів П.В. Управління інноваційним розвитком туризму : навч. посібник / П. В. Романів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 198 с.
Сіренко І. М. Методичні поради з курсу «Динамічна геоморфологія» / І.М. Сіренко – Львів: Лабораторія тематичного картографування ; Малий видавничий центр географічного факультету, 2012 – 39с.
Сіренко І. М., Рудковський Л.Л. Методичні поради з курсу «Ендогенні і екзогенні рельєфотвірні процеси»
Сіренко І. Методичні поради з курсу «Катастрофічні геоморфологічні процеси»
Склярська О. І. Навчально-методичні рекомендації до практично-семінарських занять та самостійної роботи з курсу “Географія міжнародних зв’язків України”/ О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2012. – 37 с.
Соціальна географія: навч. посібник /М. Білецький, І. Ванда, Л. Котик

― Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. ― 328 с.

Стойко С., Шушняк В., Савка Г., Шубер П., Шляхта Я. Вікові дерева Львівщини: посібник з виявлення та збереження вікових дерев у лісах Карпатського регіону. – Львів: Меркатор, 2006. – 100 с.
Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти : релевантність вимогам сучасності

Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років − досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присв. 85-річчю геогр. фак. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка (м. Київ, 30−31 березня 2018 р.) / [гол. ред. колегії Я. Б. Олійник]. − К.: Прінт-Сервіс, 2018. − С. 320−322

Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів

— Ч. 1. : Семінарські заняття. Тести. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 122 с.

Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів

— Ч. 2. : Допоміжні навчальні матеріали. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 138 с.

Теорія і методологія географічної науки: навч.посібн. для самостійної роботи студентів

– Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 120 с

Цись П.М. Геоморфологія УРСР

Видавництво Львівського університету, 1962

Шаблій О. І. Основи суспільної географії.

– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 295 с.

Шаблій О.І. Загальні вимоги до написання магістерської роботи
Шаблій О.І. Загальні вимоги до оформлення курсових і дипломних робіт
Шаблій О.І., Вісьтак О.І Основи суспільної географії: навчально-методичний посібник
Шубер П.М. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія»
Шушняк В. М. Методичні вказівки для проходження гідрологічного розділу комплексної фізико-економіко-географічної практики
Яцишин А.М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень ” для студентів географічного факультету
Яцишин А.М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “ Методи абсолютних датувань ” для студентів географічного факультету
Яцишин А.М., Богуцький А.Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “ Основи седиментології та гідрогеології ” ( частина 2 “ Основи гідрогеології ” ) для студентів географічного факультету
Пилипович О. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник / Ольга Пилипович. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с. + 1,0 вкл.
Природа Львівської області / за редакцією К. І. Геренчука. – 1972, 152 с.
Іванов Є. А. Радіоекологічні дослідження: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 149 с.

У посібнику висвітлено актуальні проблеми вивчення та основні поняття і положення радіоекології. Викладено методи проведення радіоекологічних досліджень та уявлення про природні і техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію в Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем. Розроблено пропозиції щодо нормування радіоактивного навантаження і радіоекологічного моніторингу досліджуваних територій. Показано значення радіоекологічних досліджень у розвитку суміжних екологічних галузей та розв’язання проблем геоекології.

Для студентів екологічних, географічних, геологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться проблемами радіоекології.

Исаченко А. Г. Введение в экологическую географию: Учебн. пособие. – СПб.– Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 192 с.
Карпенко Н. І. Магістерський семінар для геоморфологів. Навч.-мет. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 102 с.
Карпенко Н. І. Рельєф морських берегів. Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с.
Колтун О. В. Вступ до геоморфології. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 c.