Електронна бібліотека

Перелік монографій

Байрак Г.Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними

ГЕОЕКОЛОГІЯ РІЧКОВО-БАСЕЙНОВОЇ СИСТЕМИ ВЕРХНЬОГО ДНІСТРА
Гнатюк Р. Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (перша стаття)

// Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 32-45.

Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 198 с.
Лабінська Г. Топоніміка : навч. посібник / Галина Лабінська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 274 с.
Лаврук М.М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження): Монографія. — Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 288 с.
Лозинський Р. М., Склярська О. І. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 26 с.
Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : проф. О. І. Шаблій]. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. — 484 с.
Муха Б. П. Ландшафтна структура / Б. П. Муха, Б. І. Яворський / Біосферний резерват “Розточчя”.– Львів, ЗУКЦ, 2015. – С. 68–78.
Новомалин у просторі і часі: краєзнавче дослідження волинського села / [М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько та ін.]; за ред. М. М. Лаврук, А. В. Мельника. – Харків: Чайка, 2013. – 744 с.
Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар: формування, розвиток, наукові надбання / моногр. Л. :ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка. 2010. – 126 с, іл.

Викладений короткий огляд історії та діяльності Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару спрямований на фіксацію шляху його розвитку та перелік основних здобутків, тобто є своєрідним етапним звітом.

Географічні стаціонари повинні працювати, забезпечувати розвиток географічних знань, забезпечувати підготовку спеціалістів, які таки допомогли суспільству оволодіти знаннями про функціонування природи.

У створенні таких інституцій – шлях до розвитку географії науки найдавнішої, що й досі супроводжує життя людей і буде їм потрібною завжди.

Рудницький С. Л. Основи землезнання України. – Львів, 1924. – 138 с. (з особистої збірки Ровенчака Івана Ілліча)
Семащук Р.Б. Ініціальне ґрунтотворення та рендзинні ґрунти Західного Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.05«Біогеографія та географія ґрунтів» / Семащук Роман Богданович. — Л., 2015. — 22 с.
Склярська О.І. Політико-географічні процеси в Закарпатській і Чернівецькій областях : монографія / Оксана Склярська. – Львів: Львівський на- ціональний університет імені Івана Франка, 2011. – 228 c.
Яворський Б. І. Розвиток ландшафтів Українського Розточчя / Б. І. Яворський / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Львів, 2010.– 20 с.
Байрак Г. Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 296 с.
Мельник А. В. Українські Карпати: Еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999. – 286 с.