Проекти та теми

Держбюджетна тематика:

Держбюджетна тема Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини”, наукові керівники – кандидат географічних наук, професор Я. С. Кравчук, кандидат геолого-мінералогічних наук, професор Богуцький А.Б., термін виконання 2013–2015 рр., № держреєстрації ДР 0113U003048. Виконавці: штатні співробітники – 3, у т.ч. 2 кандидати наук, сумісники – 6, в т.ч. 4 кандидати наук.

В ході виконання теми створено каталог об’єктів геоспадщини, їхнього науково-інформаційного забезпечення та обґрунтовано пропозиції щодо збереження. Розроблено планувальні схеми форм територіальної охорони георізноманіття (геопарки, геоскансени, документаційні осередки, пам’ятки природи) та геоумов для формування Дністровського екокоридору. Проведено польові геологічні і геоморфологічні дослідження в низці районів Верхнього і Середнього Придністер’я.

Держбюджетна тема Вс-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)”, науковий керівник – доктор географічних наук, професор О. І. Шаблій, № державної реєстрації 0113U003049, термін виконання 2013–2015 рр. Виконавці: штатні – 2; сумісники – 17, з них: доктори наук – 2; кандидати наук – 12; аспіранти – 1, студенти 1.

В ході виконання теми висвітлено природні умови Львова і Підльвів’я. Обґрунтовано вплив природного довкілля і природних умов м. Львова і сіл Львівської області на їх розвиток. Обчислено рівень забезпеченості населення міст обласного значення та адміністративних районів Львівської області земельними, лісовими, торфовими і водними ресурсами, а також землями сільськогосподарського призначення. Проведено геоекологічний аналіз адміністративно територіальних одиниць (на прикладі Бродівського району Львівської області). Запропоновано геоінформаційні картографічні технології історико-географічних досліджень західного регіону України. Висвітлено територіальну трансформацію аграрної сфери в контексті продовольчої безпеки Львівської бласті та подолання рецесії соціально-економічного розвитку. Визначено особливості динаміки температури повітря в геокомплексах Чорногори у жарку антициклональну погоду і топокліматичні особливості привододільних поверхонь головного хребта Чорногори. Обґрунтовано головні екологічні загрози стабільності природних комплексів Чорногірського масиву українських Карпат. Досліджено параметри випаровування в Українському Росточчі. Висвітлено історико-демографічні передумови розвитку ностальгійного туризму на території Яворівського військового полігону і тенденції розвитку шоп-туризму в Україні. Зазначено тенденції розвитку рекреаційної сфери та проблеми раціонального використання природних ресурсів у Карпатському регіоні України. Висвітлено історико-географічні передумови інвестування господарства Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття та концептуальні основи інвестиційної діяльності регіону. Обґрунтовано напрями реіндустріалізації господарства низових адміністративних районів (на прикладі Жидачівського району Львівської області). Зазначено одну з актуальних проблем сьогодення – метризацію природного середовища. Висвітлено здобутки і проблеми реалізованого проекту “Комплексний атлас Львова”.

Держбюджетна тема ВГ-03П “Грунтово-географічне районування України”  науковий керівник – доктор географічних наук, професор С. П. Позняк, термін виконання 2015–2016 рр.

В планах виконання теми:

Методика виділення таксономічних одиниць грунтово-географічного районування, яка включатиме характеристику комплексного підходу грунтово-географічного районування та аналіз природно-територіальних компонентів. Цифрові картографічні ГІС-матеріали модельних ділянок з виділеними таксономічними одиницями грунтово-географічного районування. Видання 1 монографії. Публікація 1 статті у виданні, яке включене до міжнародної наукометричної бази даних, 8 – у фахових виданнях України. Захист 1 кандидатської дисертації. Анотований звіт.