Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_log' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_log ( log_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, log_type varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', log_function varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', log_priority int(2) NOT NULL DEFAULT 1, log_date datetime NOT NULL DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', log_date_gmt datetime NOT NULL DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', log_host varchar(40), log_username varchar(60), log_user bigint(20) UNSIGNED, log_url varchar(255), log_referrer varchar(255), log_data longtext NOT NULL, PRIMARY KEY (log_id), KEY log_type (log_type), KEY log_date_gmt (log_date_gmt) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_lockouts' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_lockouts ( lockout_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, lockout_type varchar(20) NOT NULL, lockout_start datetime NOT NULL, lockout_start_gmt datetime NOT NULL, lockout_expire datetime NOT NULL, lockout_expire_gmt datetime NOT NULL, lockout_host varchar(40), lockout_user bigint(20) UNSIGNED, lockout_username varchar(60), lockout_active int(1) NOT NULL DEFAULT 1, PRIMARY KEY (lockout_id), KEY lockout_expire_gmt (lockout_expire_gmt), KEY lockout_host (lockout_host), KEY lockout_user (lockout_user), KEY lockout_username (lockout_username), KEY lockout_active (lockout_active) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_temp' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_temp ( temp_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, temp_type varchar(20) NOT NULL, temp_date datetime NOT NULL, temp_date_gmt datetime NOT NULL, temp_host varchar(40), temp_user bigint(20) UNSIGNED, temp_username varchar(60), PRIMARY KEY (temp_id), KEY temp_date_gmt (temp_date_gmt), KEY temp_host (temp_host), KEY temp_user (temp_user), KEY temp_username (temp_username) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table './geography/alrm1g31j3_itsec_log' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
INSERT INTO `alrm1g31j3_itsec_log` (`log_type`, `log_priority`, `log_function`, `log_date`, `log_date_gmt`, `log_host`, `log_username`, `log_user`, `log_url`, `log_referrer`, `log_data`) VALUES ('file_change', 8, 'File Changes Detected', '2017-07-26 09:39:49', '2017-07-26 06:39:49', '', '', '0', '', '', 'a:4:{s:5:\"added\";a:0:{}s:7:\"removed\";a:0:{}s:7:\"changed\";a:0:{}s:6:\"memory\";d:0.14000000000000001;}')

Проекти та теми – Географічний факультет

Проекти та теми

Держбюджетна тематика:

Держбюджетна тема Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини”, наукові керівники – кандидат географічних наук, професор Я. С. Кравчук, кандидат геолого-мінералогічних наук, професор Богуцький А.Б., термін виконання 2013–2015 рр., № держреєстрації ДР 0113U003048. Виконавці: штатні співробітники – 3, у т.ч. 2 кандидати наук, сумісники – 6, в т.ч. 4 кандидати наук.

В ході виконання теми створено каталог об’єктів геоспадщини, їхнього науково-інформаційного забезпечення та обґрунтовано пропозиції щодо збереження. Розроблено планувальні схеми форм територіальної охорони георізноманіття (геопарки, геоскансени, документаційні осередки, пам’ятки природи) та геоумов для формування Дністровського екокоридору. Проведено польові геологічні і геоморфологічні дослідження в низці районів Верхнього і Середнього Придністер’я.

Держбюджетна тема Вс-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)”, науковий керівник – доктор географічних наук, професор О. І. Шаблій, № державної реєстрації 0113U003049, термін виконання 2013–2015 рр. Виконавці: штатні – 2; сумісники – 17, з них: доктори наук – 2; кандидати наук – 12; аспіранти – 1, студенти 1.

В ході виконання теми висвітлено природні умови Львова і Підльвів’я. Обґрунтовано вплив природного довкілля і природних умов м. Львова і сіл Львівської області на їх розвиток. Обчислено рівень забезпеченості населення міст обласного значення та адміністративних районів Львівської області земельними, лісовими, торфовими і водними ресурсами, а також землями сільськогосподарського призначення. Проведено геоекологічний аналіз адміністративно територіальних одиниць (на прикладі Бродівського району Львівської області). Запропоновано геоінформаційні картографічні технології історико-географічних досліджень західного регіону України. Висвітлено територіальну трансформацію аграрної сфери в контексті продовольчої безпеки Львівської бласті та подолання рецесії соціально-економічного розвитку. Визначено особливості динаміки температури повітря в геокомплексах Чорногори у жарку антициклональну погоду і топокліматичні особливості привододільних поверхонь головного хребта Чорногори. Обґрунтовано головні екологічні загрози стабільності природних комплексів Чорногірського масиву українських Карпат. Досліджено параметри випаровування в Українському Росточчі. Висвітлено історико-демографічні передумови розвитку ностальгійного туризму на території Яворівського військового полігону і тенденції розвитку шоп-туризму в Україні. Зазначено тенденції розвитку рекреаційної сфери та проблеми раціонального використання природних ресурсів у Карпатському регіоні України. Висвітлено історико-географічні передумови інвестування господарства Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття та концептуальні основи інвестиційної діяльності регіону. Обґрунтовано напрями реіндустріалізації господарства низових адміністративних районів (на прикладі Жидачівського району Львівської області). Зазначено одну з актуальних проблем сьогодення – метризацію природного середовища. Висвітлено здобутки і проблеми реалізованого проекту “Комплексний атлас Львова”.

Держбюджетна тема ВГ-03П “Грунтово-географічне районування України”  науковий керівник – доктор географічних наук, професор С. П. Позняк, термін виконання 2015–2016 рр.

В планах виконання теми:

Методика виділення таксономічних одиниць грунтово-географічного районування, яка включатиме характеристику комплексного підходу грунтово-географічного районування та аналіз природно-територіальних компонентів. Цифрові картографічні ГІС-матеріали модельних ділянок з виділеними таксономічними одиницями грунтово-географічного районування. Видання 1 монографії. Публікація 1 статті у виданні, яке включене до міжнародної наукометричної бази даних, 8 – у фахових виданнях України. Захист 1 кандидатської дисертації. Анотований звіт.