Вісник Львівського університету. Серія географічна

ЛНУ ім. Івана Франка Географічний факультет Інформація про вісник Вимоги до оформлення статтей Випуски

Друкується за ухвалою Вченої Ради

Львівського національного університету

 імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію

друкованого засобу масової інформації.

Серія КВ № 14608-3579 Р від 28.10.2008 р.

Редакційна колегія:

д-р геогр. наук. проф. М. Дністрянський – головний редактор: канд. геогр. наук, доц. В. Біланюк- заступник головного редактора: канд. геол.-мінерал. наук, проф. А. Богуцький – відповідальний секретар; д-р геогр, наук. проф. В. Гаськевич; д-р геогр. наук. проф. Н. Герасименко; д-р геогр. наук, проф. М. Гродзинський; д-р геогр. наук, проф. Я. Єловічева; канд. геогр. наук, проф. Я. Кравчук; канд. геогр. наук, доц. І. Круглов: канд. геогр. наук, проф. С. Кукурудза; д-р наук, проф. М. Ланчонт; д-р геогр. наук. проф. Р. Лозинський; д-р екон. наук, проф. М. Мальська; д-р наук, проф. С. Марковіч; д-р геогр. наук, проф. Ж. Матвіїшина; д-р геогр. наук. проф. А. Мельник; д-р геогр. наук. проф. М. Назарук; д-р геогр. наук, проф. В. Петлін; д-р геогр. наук, проф. С. Позняк; д-р наук. проф. С. Ренчковська; д-р геогр. наук. проф. І. Ровенчак; д-р геогр. наук. проф. О. Шаблій; д-р наук. проф. 3. Яри.

Professor М. Dnistrvanskvy – Editor-in-Chief,

Professor V. Bilanvuk – Assistant Editor.

Professor A. Bogucki – Managing Editor.

Адреса редакційної колегії:

Львівський національний університет

імені Івана Франка, вул.

П. Дорошенка, 41,

79000, Львів, Україна

Тел. +38 (032) 239-46-35; 239-45-98

http://www.lnu.edu.ua/faculty/geography

e-mail: geo_visnyk@ukr.net

Editorial office address:

Ivan Franko National University of Lviv

Geography Department

P. Doroshenko Str., 41,

UA – 79000 Lviv, Ukraine

Tel. +38 (032) 239-46-35; 239-45-98 http://www.lnu.edu.ua/faculty/geography

e-mail: geo_visnyk@ukr.net