Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_log' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_log ( log_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, log_type varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', log_function varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', log_priority int(2) NOT NULL DEFAULT 1, log_date datetime NOT NULL DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', log_date_gmt datetime NOT NULL DEFAULT '1000-01-01 00:00:00', log_host varchar(40), log_username varchar(60), log_user bigint(20) UNSIGNED, log_url varchar(255), log_referrer varchar(255), log_data longtext NOT NULL, PRIMARY KEY (log_id), KEY log_type (log_type), KEY log_date_gmt (log_date_gmt) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_lockouts' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_lockouts ( lockout_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, lockout_type varchar(20) NOT NULL, lockout_start datetime NOT NULL, lockout_start_gmt datetime NOT NULL, lockout_expire datetime NOT NULL, lockout_expire_gmt datetime NOT NULL, lockout_host varchar(40), lockout_user bigint(20) UNSIGNED, lockout_username varchar(60), lockout_active int(1) NOT NULL DEFAULT 1, PRIMARY KEY (lockout_id), KEY lockout_expire_gmt (lockout_expire_gmt), KEY lockout_host (lockout_host), KEY lockout_user (lockout_user), KEY lockout_username (lockout_username), KEY lockout_active (lockout_active) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table 'alrm1g31j3_itsec_temp' already exists]
CREATE TABLE alrm1g31j3_itsec_temp ( temp_id bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, temp_type varchar(20) NOT NULL, temp_date datetime NOT NULL, temp_date_gmt datetime NOT NULL, temp_host varchar(40), temp_user bigint(20) UNSIGNED, temp_username varchar(60), PRIMARY KEY (temp_id), KEY temp_date_gmt (temp_date_gmt), KEY temp_host (temp_host), KEY temp_user (temp_user), KEY temp_username (temp_username) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci

Помилка бази даних WordPress: [Table './geography/alrm1g31j3_itsec_log' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed]
INSERT INTO `alrm1g31j3_itsec_log` (`log_type`, `log_priority`, `log_function`, `log_date`, `log_date_gmt`, `log_host`, `log_username`, `log_user`, `log_url`, `log_referrer`, `log_data`) VALUES ('file_change', 8, 'File Changes Detected', '2017-07-26 09:36:26', '2017-07-26 06:36:26', '', '', '0', '', '', 'a:4:{s:5:\"added\";a:0:{}s:7:\"removed\";a:0:{}s:7:\"changed\";a:0:{}s:6:\"memory\";d:0.14000000000000001;}')

“Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”. Збірник наукових праць – Географічний факультет

“Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”. Збірник наукових праць

Друкується за ухвалою Вченої Ради

Львівського національного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію

друкованого засобу масової інформації cерія КВ № 21708-11608Р від 2.11.2015

 

Проблеми геоморфології  і  палеогеографії  Українських Карпат  і  прилеглих територій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6). –    304 c.

Збірник 2014 р.

Збірник 2016 р.

Збірник містить тексти наукових статей із  проблем геоморфології та  палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій.

 

Texts from scientific articles on the problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent areas are included in this collection.

Редакційна колегія:

голова, д-р геогр. наук, проф. Л. Дубіс (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка), заступник голови, канд.  геогр. наук; проф. Я. Кравчук (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); секретар, канд. геогр. наук, доц. П. Горішний (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); д-р  геол.-мінерал.  наук,  проф.  О. Адаменко (Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу); канд.  геол.-мінерал.  наук,  проф.  А. Богуцький (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); д-р  геогр.  наук,  проф. С. Бортник  (Київський нац. ун-т імені  Тараса Шевченка); д-р габіл., проф.  М. Гарасим’юк (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща); д-р  геогр. наук, проф. В. Гаськевич  (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); д-р геогр. наук, проф. І. Ковальчук (Національний університет біоресурсів і природокористування України); д-р габіл., проф. М. Ланчонт (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща); д-р габіл.,  проф.       Т. Мадейська  (Інститут геології Польської Академії  Наук,  Варшава, Польща); д-р  геогр.  наук,  проф.  А.  Мельник  (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); д-р геогр. наук, проф.  В. Палієнко (Інститут географії НАН України); д-р геогр. наук, проф. С. Позняк (Львівський нац. ун-т імені  Івана Франка); д-р геол.-мінерал. наук, д-р геогр. наук, д-р техн. наук, проф. Г. Рудько (Державна комісія України по запасах корисних копалин); д-р  геогр.  наук,  проф.  В.  Стецюк  (Київський нац. ун-т імені  Тараса Шевченка); канд. геогр. наук, доц. Я. Хомин (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); д-р техн. наук, проф. І. Черваньов  (Харківський нац. ун-т імені В. Каразіна)

 

Адреса  редакційної колегії:

Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний  факультет,  вул.  Дорошенка  41,

Львів,  Україна,  79000

Тел.  +38 (032) 239  45  98,

e-mail: kafedra.geom-paleo@ukr.net

Editorial  office  address:

Ivan Franko National University of  Lviv,  faculty of Geography,

Doroshenka  Str.  41,   Lviv,  Ukraine,  79000

Tel. +38 (032) 239 45 98,

e-mail: kafedra.geom-paleo@ukr.net

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016