“Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”. Збірник наукових праць

Друкується за ухвалою Вченої Ради

Львівського національного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію

друкованого засобу масової інформації cерія КВ № 21708-11608Р від 2.11.2015

 

Проблеми геоморфології  і  палеогеографії  Українських Карпат  і  прилеглих територій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6). –    304 c.

Збірник 2014 р.

Збірник 2016 р.

Збірник 2017 р.

Збірник 2018 р.

Збірник містить тексти наукових статей із  проблем геоморфології та  палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій.

 

Texts from scientific articles on the problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent areas are included in this collection.

Редакційна колегія:

голова, д-р геогр. наук, проф. Л. Дубіс (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка), заступник голови, канд.  геогр. наук; проф. Я. Кравчук (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); секретар, канд. геогр. наук, доц. П. Горішний (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); д-р  геол.-мінерал.  наук,  проф.  О. Адаменко (Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу); канд.  геол.-мінерал.  наук,  проф.  А. Богуцький (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); д-р  геогр.  наук,  проф. С. Бортник  (Київський нац. ун-т імені  Тараса Шевченка); д-р габіл., проф.  М. Гарасим’юк (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща); д-р  геогр. наук, проф. В. Гаськевич  (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); д-р геогр. наук, проф. І. Ковальчук (Національний університет біоресурсів і природокористування України); д-р габіл., проф. М. Ланчонт (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща); д-р габіл.,  проф.       Т. Мадейська  (Інститут геології Польської Академії  Наук,  Варшава, Польща); д-р  геогр.  наук,  проф.  А.  Мельник  (Львівський нац. ун-т імені Івана Франка); д-р геогр. наук, проф.  В. Палієнко (Інститут географії НАН України); д-р геогр. наук, проф. С. Позняк (Львівський нац. ун-т імені  Івана Франка); д-р геол.-мінерал. наук, д-р геогр. наук, д-р техн. наук, проф. Г. Рудько (Державна комісія України по запасах корисних копалин); д-р  геогр.  наук,  проф.  В.  Стецюк  (Київський нац. ун-т імені  Тараса Шевченка); д-р техн. наук, проф. І. Черваньов  (Харківський нац. ун-т імені В. Каразіна)

 

Адреса  редакційної колегії:

Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний  факультет,  вул.  Дорошенка  41,

Львів,  Україна,  79000

Тел.  +38 (032) 239  45  98,

e-mail: kafedra.geom-paleo@ukr.net

Editorial  office  address:

Ivan Franko National University of  Lviv,  faculty of Geography,

Doroshenka  Str.  41,   Lviv,  Ukraine,  79000

Tel. +38 (032) 239 45 98,

e-mail: kafedra.geom-paleo@ukr.net

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018