“Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”. Збірник наукових праць

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради

Львівського національного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації cерія КВ № 21708-11608Р від 2.11.2015

Проблеми геоморфології  і  палеогеографії  Українських Карпат  і  прилеглих територій

Збірник 2014 р.

Збірник 2016 р.

Збірник 2017 р.

Збірник 2018 р.

Збірник наукових праць містить статті з проблем структурної, флювіальної, природоохоронної, антропогенної та екологічної геоморфології Українських Карпат і прилеглих територій.

The collected scientific paperscontains articles on the problems of structural, fluvial, environmental, anthropogenic and ecological geomorphology of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories.

Редакційна колегія:

Голова, д-р геогр. наук, проф. Л. Дубіс (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); заступник голови, канд. геогр. наук, проф. Я. Кравчук (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); секретар, канд. геогр. наук, доц. Г. Байрак (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); д-р геол.-мін. наук О. Адаменко (Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу); канд. геогр. наук, доц. В. Біланюк (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); канд. геол.-мін. наук А. Богуцький (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); д-р геогр. наук, проф. С. Бортник (Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка); д-р геогр. наук, проф. В. Гаськевич (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); д-р габіл., проф.  П. Зелінський (Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща); д-р геогр. наук, доц. Є. Іванов (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); д-р геогр. наук, проф. І. Ковальчук (Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України); канд. геогр. наук, доц. І. Круглов (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); д-р габіл., проф. К. Кшемень (Ягеллонський ун-т, Краків, Польща); д-р габіл., проф. М. Ланчонт (Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща); д-р геогр. наук, проф. А. Мельник (Львівський  нац. ун-т  ім. І.Франка);  канд.  геогр. наук,  доц. А. Михнович (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); д-р геогр. наук, проф. В. Палієнко (Інститут географії НАНУ); д-р геогр. наук, проф. С. Позняк (Львівський нац. ун-т ім. І. Франка); д-р геогр. наук, проф. В. Стецюк (Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка); канд. геогр. наук, доц. Т. Ямелинець (Львівський нац. ун-т ім. І.Франка).

Адреса  редакційної колегії:

Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний  факультет,

вул.  Дорошенка  41, Львів,  Україна,  79000

Тел.  +38 (032) 239  45  98,

e-mail: problemy.geomorf@gmail.com

Editorial  office  address:

Ivan Franko National University of  Lviv,  faculty of Geography,

Doroshenka  Str.  41,   Lviv,  Ukraine,  79000

Tel. +38 (032) 239 45 98,

e-mail: problemy.geomorf@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2018.08

Вимоги до оформлення статей у збірник “Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій”  
© Львівський національний університет імені Івана Франка