Зінько Юрій Володимирович

Посада: старший викладач кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: Yuriy.Zinko@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Сільський зелений туризм для підвищення кваліфікації працівників сфери сільського зеленого туризму: навч. посібн. / Т. П. Кальна-Дубінюк, О. А. Локутова, І. П. Кудінова, Л. Х. Рибак, В. В. Самсонова, Л. М. Сокол, М. В. Бесчастна, О. Ю. Панасюк, В. П. Васильєв, Ю. В. Зінько, М. Й. Рутинський, В. В. Триліс, П. А. Горішевський, О. О. Волошинський. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 642 с.

Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника (1997, співавтор), Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej (2005, співавтор);

Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності (2003, співавтор); Сільський туризм (2006, співавтор);

Територіальне планування розвитку заповідних об’єктів і екотуризму на транскордонній височині Розточчя (2003);

Статті

Бубняк І. Бориславське нафтове родовище як об’єкт міжнародного геотуристичного шляху “Гео-Карпати” / І. Бубняк, А. Бучинська, Я. Внук, Ю. Зінько, Л. Скакун, О. Яцожинський // Культурна спадщина нафтової столиці Передкарпаття. Матеріали наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 90–92.

Bzhezinska-Woytsek T. Development prospects for cross-border tourism on the height of Roztoczczya / T. Bzhezinska-Woytsek, T. Grabovski, M. Malska, Yu. Zinko, O. Zavadovych // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 11–13.

Bubniak I. Geo-heritage sites as attractions of Geo-Karpaty Ukrainian-polish touristic route / I. Bubniak, Yu. Zinko, M. Malska, L. Skakun, A. Buchynska, O. Yatsozhynsky, A. Solecky // Sustainable tourism for development: Proceedings of International conference (Zhovkva, March   19-22, 2017). – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv; The Baltic University Programme, 2017. – P. 13–15.

Zinko Y. Polish-Ukrainian Geotourist Route “Geo-Carpathians” / Y. Zinko, L. Skakun, I. Bublik, A. Buchynska, O. Yatsozhynskyi, M. Malska, A. Soleсki. // GEOTRENDS : 2nd International Conference on Geoheritage & Geotourism. – 20–23rd September 2017, Wrocław/Poland. – P. 26.

Зінько Ю. До питання комплексних досліджень скель-мегалітів Косівщини / Ю. Зінько // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 15-й річниці НПП “Гуцульщина”. – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017. – С. 322–326.

Зінько Ю. Досвід підготовки в університетах Франції фахівців з туристично-готельного та ресторанного бізнесу / Ю. Зінько, М. Мальська, О. Мхітарян, Н. Антонюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 77–80.

Зінько Ю. Передумови та пріоритети розвитку рекреації і туризму на території НПП “Північне Поділля” / Ю. Зінько, Я. Хомин, М. Іваник, М. Каднічанська // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 80–85.

Зінько Ю. Християнсько-екологічна освіта в Україні: нові виклики / Ю. Зінько, Н. Джура // Edukacja i duchowość ekologiczna [Pod. red. Ks. Petera Tirpáka i Józefa Partyki]. – Ojcow, 2017. – S. 99–107.

Kiptenko V. Geography of tourism of the Ukraine / V. Kiptenko, O. Lyubitsewa, M. Malska, M. Rutynskyi, Yu. Zan’ko, Yu. Zinko // Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries. Second Edition / ed. K. Widawski, J. Wyrzykowski. – Basel : Springer International Publishing AG, 2017. – Р. 509–551

Malska M. Geomorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-Polish geotouristic route / M. Malska, Y. Zinko, I. Bubniak, R. Hnatyuk, L. Skakun // Archives of tourism, hospitality and sport science / Copyright by Vincent Pol University in Lublin, Poland. – Vol. 2. – 2016. – P. 55–67. ISSN : 2451-5124.

Malska M. Ecotourism and Geotourism in Ukraine / M. Malska, Yu. Zinko, N. Antoniuk // Journal of Geography, Politics and Society. – 2016. – 6 (4). – P. 27–33.

Zinko Y. Introduction / Yuriy Zinko // Sustainable Tourism for Development. Studia Periegetica. – No. 2(18)/2017. – P. 9–11.

Мальська М. П. Удосконалення схеми рекреаційно-туристичної регіоналізації України / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання” (24–25 березня 2016 р.): у 2-х томах / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Т. 1. – Черкаси, 2016. – С. 86–89.

Зінько Ю. Геотуристичні атракції Ойцовського національного парку (Польща) / Юрій Зінько, Юзеф Партика // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. Львів, 2016. – С. 154-157.

Кравчук Я. Інвентаризація та оцінка георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я для потреб геоохорони і геотуризму / Ярослав Кравчук, Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Оксана Шевчук // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 149-151.

Кравчук Я. Оцінка георізноманітності геоморфологічних районів Верхнього і Середнього Придністер’я / Ярослав Кравчук, Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Катерина Москалюк // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6). – С. 275-290.

Зінько Ю. Інвентаризація та оцінка об’єктів геоморфологічної спадщини Придністерського Поділля для потреб геоохорони і геотуризму / Юрій Зінько, Мирослав Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6). – 291-302.

Зінько Ю. Наукове та освітнє забезпечення геотуризму / Юрій Зінько, Мирослав Іваник // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – C. 9-10.

Зінько Ю. Проектований польсько-український туристичний шлях «Гео-Розточчя» / Юрій Зінько, Марта Мальська, Ярослав Кравчук, Оксана Шевчук, Тадеуш Грабовскі // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – C. 67-68.

Завадович О. Підвищення привабливості і значення природоохоронного об’єкту при впровадженні геоекспозицій в регіональному ландшафтному парку «Знесіння» / Олександр Завадович, Юрій Зінько // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. – C. 157-159.

Зінько Ю. Система міжнародної сертифікації GoToCarpathia – шанс для промоції регіональних продуктів сільського туризму Українських Карпат / Юрій Зінько, Марта Мальська, Богуслав Пизоха, Павло Горішевський / Матеріали міжнародного круглого столу «Сталий розвиток сільського туризму». – К.:ЛГТ, 2016. – С. 16–18.

Зінько Ю. Польсько-український геотуристичний шлях «Гео-Карпати» / Юрій Зінько, Марта Мальська, Леонід Скакун, Ігор Бубняк, Анджей Солєцкій // ІІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy” : Streszczenia referatów – Lublin–Lwów, 2016. – С. 7-9.

Мальська М. Перспективні форми транскордонної туристичної діяльності у Розточчі / Марта Мальська, Наталія Антонюк, Юрій Зінько, Тадеуш Грабовскі // ІІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy” : Streszczenia referatów – Lublin–Lwów, 2016. – С. 23-24.

Transgraniczny Rezerwat Biosfery “Roztocze” : Transboundary Biosphere Reserve “Roztocze” / Oleksiy Balytskiy, Mikhaylo Bilyak, Yaroslaw Bovt, Teresa Brzezińska-Wójcik, Lucyna Droździel, Małgorzata Flaga, Tadeusz Grabowski, Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki, Marcin Kozieł, Irena Lublienec, Inesa Shemlynets, Ewa Skowronek, Myroslawa Soroka, Przemysław Stachyra, Halyna Stryamets, Alina Urbańska, Jurij Zinko. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – 170 s.

Туристична галузь: висновки з аналітичного дослідження та соціологічного опитування: Івано-Франківська область – край для туризму / Л. Аронець, Г. Васильченко, В. Великочий, Н. Гасюк, П. Горішевський, Б. Гречаник, Ю. Зінько, О. Іваницька, Є. Микитюк, Л. Михайлишин, В. Насадюк, В. Передерко, С. Оришко, Д. Симовоник, І. Турчак, О. Федорович. – Івано-Франківськ, 2015. – 42 c.

Зінько Ю. Інноваційні форми охорони геоспадщини / Ю. Зінько, Я. Кравчук, О. Шевчук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 14-16 травня 2015 р.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2015. – С. 247-251.

Мальська М. Система міжнародної сертифікації GoToCarpathia як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіональних туристичних продуктів Східних Карпат / М. Мальська, Н. Антонюк, Б. Пизоха, Ю. Зінько, П. Горішевський // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції [За ред. Саух І. В.] – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2015. – С. 67-69.

Кравчук Я. С. Науково-методичні підходи до оцінки георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я / Я. С. Кравчук, Р. М. Гнатюк, Ю. В. Зінько // Географія. Екологія. Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-25 травня 2015 р.). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 253-254.

Пизоха Б. Перспективи впровадження системи міжнародної сертифікації GoToCarpathia для об’єктів зеленого туризму в Українських Карпатах / Б. Пизоха, Ю. Зінько, М. Мальська, Н. Антонюк // Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму: [Текст]: Зб. матер. між нар. наук.-практ. конф. (Львів, 22 квітня 2015 р.). / Міністерство освіти і науки України. Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – С. 210-217.

Львів: Природа навколо нас: Монграфія / М. М. Назарук, А. М. Галушка, Н. В. Партика, Ю. В. Зінько, Б. В. Сенчина, І. Б. Койнова, М. Є Крет. – Львів: Коло, 2016. – 206 с.

Біосферний резерват «Розточчя» / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Герасімюк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 224 с.

Гнатяк І. Моніторинг мікрорельєфу на туристичних стежках Карпатського національного парку / Ігор Гнатяк, Юрій Зінько. – Prądnik. Prace Muz. Szafera. – Вип. 25. – 2015. – С. 1-12.

Мальська М. П. Сільський туризм в Карпатському регіоні: сучасний стан і перспективи розвитку / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, П. А. Горішевський // Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127–130.

Богуцький А. Геотуристичний бренд “Український Бурштиновий Шлях” / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 67–75.

Богуцький А. Стратегічні орієнтири туристичного бізнесу в Україні / А. Богуцький, М. Мальська, Ю. Зінько, О. Шевчук // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали І V міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 61-67.

Гнатюк Р. Аналіз і природоохоронна оцінка морфологічної різноманітності рельєфу Західної України / Р. Гнатюк, Ю. Зінько // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 219–226.

Зінько Ю. Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні) / Р.Лозинський, Ю.Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – № 1 (Вип. 31). – С. 138–143.

Зінько Ю. Геоконсерваційна оцінка та організаційно-територіальне планування геопарку “Вулканічні Карпати” / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Я. Хомин, Т. Петрик, О. Шевчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 258–273.

Зінько Ю. В. Концепція розвитку рекреайційно-туристичного господарства Національного природного парку “ Гуцульщина ” / Ю. В. Зінько // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП “ Гуцульщина ” . – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271 – 276.

Зінько Ю. В. Програма розвитку сталого туризму у національному природ-ному парку “Гуцульщина” / Ю. В. Зінько, В. П. Брусак, М. А. Майданський // Географія та туризм: наук. зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.

Зінько Ю. В. Організаційно-територіальні засади створення геопарку “Дністровський каньйон” / Ю. В.Зінько, О. М.Шевчук // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції-семінару. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 23–30.

Зінько Ю. Обґрунтування української частини транскордонного геотуристич-ного шляху “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, Л. Скакун, Я. Проць // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 274–284.

Зінько Ю. Організаційно-територіальна структура сільського туризму в Україні / Ю. Зінько, М. Рутинський, П. Горішевський, С. Благодир // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 145–147.

Зінько Ю. Оцінка природоохоронних територій Західного Поділля в контексті формування геопарків / Ю. Зінько, С. Благодир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (Вип. 32). – С. 179–184.

Зінько Ю. Українсько-польський геотуристичний шлях “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, Л. Скакун, А. Бучинська, Я. Внук, Р. Райхель // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 25. – Частина 2. – С. 269–273.

Іваник М. Б. Зледеніння Північної Камчатки і його вплив на розвиток річкової мережі / М. Б. Іваник // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 285–289.

Лозинський Р. М. Вплив недержавних організацій на розвиток туристичної галузі (на прикладі Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Роман Лозинський, Ігор Зінько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль СМП “Тайп”. – 2012. – № 1 (Випуск 31). – С. 138–142.

Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.

Кравчук Я. Проектований геопарк “Вулканічні Карпати” / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Я. Хомин, О. Шевчук // Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 30–43.

Кравчук Я. Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі /Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Брусак, Ю. Зінько, О. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.– Вип. 612–613 : Географія. – С. 102–107.

Мальська М. П. Особливості структури і функціонування готельного господарства Ізраїлю / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – 2012 . – № 7. – С. 122–129.

Zinko J. Cerkiew i obszary chronione Galicji – historia i stan obecny / Z. Mamcur, J. Zinko, I. Sirenko // Czlowiek w Ogrodzie Pana : XX Miedzynarodowe Seminarium “Sacrum i Przyroda”. – Ojcow, 2012. – S. 141–146.

Брусак В. П. Історія розвитку, сучасний стан та перспективи рекреаційної діяльності у національному природному парку “Гуцульщина” / В. П. Брусак, Ю . В. Зінько, М. А. Майданський // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 81–93.

Брусак В. П. Пріоритети функціонування національного природного парку “ Гуцульщина ” / В. П. Брусак, Ю . В. Зінько // Збірник метод. матер. з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – С. 138–142.

Зінько Ю. В. Проектовані геопарки Західної України / Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – Вип. 3(64). – С. 41–55.

Зінько Ю. В. Ринок туристичних послуг Австралійського Союзу / М. П. Мальська, Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук, Ю. Я. Городиський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 99. – Част. ІІ – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2011. – 197–207 с.

Рожко І. М. Методичні підходи до організації інформаційно-туристичної інфраструктури у Львові в рамках підготовки до Євро-2012 / І. М. Рожко, Ю. В. Зінько, А. А. Яремчишин, В. В. Ярмолович // Зб. мат. міжн. наук-прак. конф. “Стан, основні завдання і проблеми підприємств туристичної індустрії напередодні Євро-2012 в Польщі та Україні (із врахуванням досвіду Швейцарії)”. – Львів, 2011. – С. 182–185.

Регіональний природоохоронно-геоморфологічний аналіз території Західної України (2004).

 

Біографія

Народився 31.03.1955 у м. Золочів Львівської обл. Закінчив географічний факультет Львів. ун-ту (1977). У 1982-83 навчався в аспірантурі Московського ун-ту ім. М. Ломоносова. З 1977 інженер грунтової експедиції геогр. ф-ту, з 1979 інженер, а з 1980 – асистент кафедри геоморфології і палеогеографії. 1990-2000 – завідувач лабораторії інженерно-геомофологічних досліджень географічного ф-ту.

Додаткові посади : Керівник Регіонального центру навчальних матеріалів з туризму, директор благодійної організації “Еколого-географічний фонд”, голова Львівського обласного Центру сприяння розвитку сільського зеленого туризму.

Додаткові звання : Лауреат Європейської екологічної нагороди Г.Форда (Лондон, 1994). Почесний працівник туризму України (1998). Нагороджений грамотою Верховної Ради України (2005) за розвиток сільського туризму.

Сфери наукових інтересів . Ключові слова: природоохоронний аналіз та оцінка рельєфу; геоспадщина і геотуризм, територіальне планування заповідних територій; сільський туризм і екотуризм. zapyt-pam-neziv-pryr

Перелік курсів, які читає : Геоморфологічна термінологія. Туристична картографія. Туризм на природоохоронних територіях. Аграрний і екологічний туризм. Геолого-геоморфологічні туристичні об’єкти.

Опубліковано понад 190 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!