Яцишин Андрій Михайлович

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Курси

Вибрані публікації

Piotr Gębica Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland / Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn, Marek Krąpiec, Anna Budek, Natalia Czumak, Leszek Starkel, Wiaczesław Andrejczuk, Bogdan Ridush. // Quaternary International. – Volume 415, 2016. – Pages 55–66.

Яцишин А.М., Богуцький А.Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “ Основи седиментології та гідрогеології ” ( частина 2 “ Основи гідрогеології ” ) для студентів географічного факультету

Яцишин А М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету.

Яцишин А. М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “Методи абсолютних датувань” для студентів географічного факультету.

Lanczont M. Loess vs. glacial deposits on the periphery of Plesitocene Ice Sheet at the foot of the Ukranian Carpathians / Lanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Terpilowski S., Yacyshyn A., Komar M., Godlewska A., Holub B., Zielinski P., Woronko B. // INQUA LoessFest. W.R. Davies Student Center, on the University of Wisconsin, Eau Claire campus, September 22–25, 2016. – Eau Claire, 2016. – P. 153–154.

Яцишин А. Літологічна характеристика алювію надканьйонної тераси Дністра у розрізі Репужинці (Придністерське Поділля) / Яцишин А., Ольшевська-Нейберт Д., Бомбель М., Богуцький А. // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 762–763: Географія. – С. 91–98.

Olszewska-Nejbert D. Unigue paleontological sites with the Cenomanian hexactinellid sponges in the Dnister Canyon area on the Pokuttia (Ukraine) / Olszewska-Nejbert D., Świerczewska-Gładysz E., Bąbel M., Yatsyshyn A., Bogucki A. // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11–12 вересня 2014 р., м. Заліщики). – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 174–179.

Яцишин А. Будова, історія формування поверхонь вирівнювання північно-західного Передкарпаття / Яцишин А. // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр., 2014. – Вип. 47. – С. 306–319.

Яцишин А. Літологічна і седиментологічна характеристики алювію шостої тераси Дністра (поверхні Лоєвої) у розрізі Торгановичі 2 / А. Яцишин, М. Бомбель, Д. Ольшевська-Нейберт, А. Богуцький, С. Васьків // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2013. – Вип. 41. – С. 382–395.

Яцишин Андрій. Співвідношення алювіальних та гляціальних відкладів у розрізах терас басейну Дністра / Яцишин Андрій, Богуцький Андрій. // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 181–184.

Яцишин Андрій. Про поширення та будову реліктових еолових форм в межах Надсянської улоговини / Яцишин Андрій, Мік Віктор // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3-ох томах.–Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 240–244

Bąbel M. Jaskinie z pęcznienia (ang. swelling caves) w strefie współczesnego wietrzenia anhydrytów w kamieniołomie Pisky w okolicach Lwowa / Bąbel M., Jacyszyn A., Olszewska-Nejbert D., Nejbert K., Bogucki A., Maksymiw I., Mik W., Bermes A., Ługowski D., Kacprzak K., Przybylik G., Witkowski M. // Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie – geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukrainska Sesja Naukowa. Warszawa-Bocheniec 15–19 października 2013.–Warszawa: Copyright © InstytutGeologii Podstawowej Wydzialu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – S. 19–26.

Яцишин А. Літологічна характеристика алювію сьомої тераси Дністра у розрізах Кунисівці та Іване-Пусте (Придністерське Поділля) / Яцишин А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д., Богуцький А., Дрань К. // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр., 2013. – Вип. 42. – С. 367–378.

Starkel L. Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpatian Foreland / L. Starkel, A. Jacyšyn, M. Krąpiec // Quaternary International. – 2012. – 30. – S. 1–12.

Nejbert K. 40Ar/39Ar dating of late Badenian pyroclastic deposits from Schyrets’ (near Lviv, Ukraine) and its stratigraphic significance / Krzystof Nejbert, Maciej G. Śliwiński, Jeff Benowitz, Paul Layer, Andrij Yatsyshyn, Olena Tomeniuk, Danuta Olszewska-Nejbert & Maciej Bąbel / Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians: 8th Conference 2012, Abstract Book, 6th – 7th December, Bratislava / (Eds.) Š. Jozsa, D. Reháková & R. Vojtko. – Bratislava, 2012. – P. 33.

Яцишин А. Етапи морфогенезу північно-західної частини долини Дністра / А. Яцишин, А. Богуцький, Б. Голуб, М. Ланчонт, О. Томенюк // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття: зб. наук. праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 26–61.

Jacyszyn A. Rekonstrukcja kierunku transportu utworów żwirowych poziomu Łojowej w doline Dniestru k. Sambora na podstawie imbrykacji otoczaków / A. Jacyszyn, A. Bogucki, D. Olszewska-Nejbert, M. Bąbel i inni. // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття: зб. наук. праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р). – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 154–167.

Біографія

Український географ, кандидат географічних наук (2001), доцент (2008). Закінчив географічний факультет Львівського університету (1997). У 1997–2000 р – навчався в аспірантурі Львівського університету. У 2000–2002 роках – молодший науковий співробітник. З 2002 р. – асистент, а з 2003 р. – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету.

Дослідження в галузі геоморфології, літології, седиментології, палеогеографічних реконструкцій процесів континентального морфо- та літогенезу територій Передкарпаття, Поділля. Активно співпрацює з науковцями Польщі. Автор понад 120 наукових праць.

Розробив та читає навчальні курси: Еволюція наукових концепцій у геоморфології і палеогеографії; Літологічні методи досліджень; Основи седиментології та гідрогеології; Методи абсолютного датування.

Співавтор навчально-методичного посібника: Яцишин А., Дмитрук Р., Богуцький А. Методи дослідження четвертинних відкладів: Навч.-метод. посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с.

Співавтор методичних рекомендацій: Яцишин А. М., Богуцький А. Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 2 “ Основи гідрогеології” ) для студентів географічного факультету.

Автор трьох методичних рекомендацій: Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні та самостійні завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) для студентів географічного факультету.

Яцишин А М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету.

Яцишин А. М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “Методи абсолютних датувань” для студентів географічного факультету.

Методичні матеріали

Яцишин А. М., Богуцький А. Б. Навчальна програма, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 2 “ Основи гідрогеології” ) для студентів географічного факультету.

Яцишин А. М. Навчальна програма, лекційні, лабораторні та самостійні завдання з курсу “Основи седиментології та гідрогеології” (частина 1 “Основи седиментології”) для студентів географічного факультету.

Яцишин А М. Навчальна програма, лабораторні, самостійні та тестові завдання з курсу “Літологічні методи досліджень” для студентів географічного факультету.

Яцишин А. М. Навчальна програма, практичні, самостійні завдання з курсу “Методи абсолютних датувань” для студентів географічного факультету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!