Влах Мирослава Романівна

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-73

Наукові інтереси

  • історія географічної науки;
  • історія української суспільної географії;
  • теорія і методологія географічної науки;
  • географічне українознавство;
  • географія населення;
  • територіальне агропромислове комплексування;
  • географічне словникарство;
  • суспільно-географічна термінологія.

Курси

Публікації

Автор понад 175 навчально-методичних і наукових публікацій.

 

Публікації:

Навчальні посібники, монографії:

Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібн. для самост. роботи студ. / М. Р. Влах, Л. І. Котик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 120 с.

Vlach M. Uwarunkowania i cechy produkcji rolnej / M. Flaga, M. Vlach, I. Vanda, O. Vistak // Roztocze: przyroda i człowiek / Redakcja naukowa T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Ya. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy. – Zwierzyniec, 2015. – S. 355–370.

Влах М. Р. Історія географії: навч. посібн. / М. Р. Влах. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 330 с.

Влах М. Р. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 т. / М. Р. Влах, Л. Т. Шевчук // НАН України, Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. Т. 5. Малі міста / відп. ред. Л. Т. Шевчук. – 2013. – С. 141–147.

Влах М. Р. Географія населення: словник-довідник / М. Р. Влах. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 241 с.

Економічна і соціальна географія світу / О. Шаблій, С. Кузик, М. Влах та ін. // За ред. С. Кузика. – Львів: Світ, 2002.

Соціально-економічна географія України / О. Шаблій, М. Білецький, М. Влах та ін. // За ред. О. Шаблія: навч. посібн. з грифом Міносвіти України. – Львів, 1994; 1995; 2000.

Влах М. Р. Проблемы совершенствования производственно-экономических связей АПК Закарпатской области: автореф. дисс. … канд. геогр. наук / М. Р. Влах. – К., 1990. – 22 с.

 

Найважливіші статті:

Vlakh M. Geospatial concepts of «border», «borderlands», «transborderlands»: modernization of the meaning / M. Vlakh, O. Mamchur // Journal of Geography, Politics and Society. – Uniwersytet Gdański, 2017. – 7 (2). – P. 9–16.

Влах М. Р. Геопросторові концепти «межа», «помежів’я»: модернізація смислів / М. Р. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2016. – Вип. 33–34. – С. 65–75.

Влах М. Р. Образ місця у геотуристиці: наука чи мистецтво? / М. Р. Влах // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІ конф. з міжнар. участю. – Львів, 2017. – С 37–41.

Влах М. Р. Терміносистема “територіальна організація суспільства”: становлення і напрямки розвитку / М. Р. Влах // Наук. вісник ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Сер.: Географія. – Чернівці, 2016. – С 146–152.

Влах М. Р. Нова системна класифікація географічної науки / О. І. Шаблій, М. Р. Влах, Л. І. Котик // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис – Тернопіль, 2016. – Вип. 32. – С. 7–17.

Влах М. Р. Тенденції зміни адміністративно-територіального устрою Закарпатської області від найдавніших часів до сьогодення / М. Р. Влах, М. М. Качайло // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – Вип. 41. – № 2. – С. 10–15.

Влах М. Р. Значення метафори у розвитку географічної термінології / М. Р. Влах // Проблеми української термінології: вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. – № 842. – С. 45–48.

Влах М. Р. Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя / М. Р. Влах, І. В. Ванда // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер.: Географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015. – № 1 (вип. 38). – С. 86–92.

Влах М. Р. Географічні метафори: сутність, роль у науковому пізнанні / М.Р.Влах // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії: матеріали всеукр.наук. конф. за участю закордон. учених, присвяченої 70-річчю кафедри економ. і соц. географії (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) / [Відповід. ред. : проф. О. І. Шаблій]. – Львів: Простір М., 2015. – С. 90–98.

Влах М. Р. Сучасні тенденції відтворення населення Північно-Західного економічного району / М. Р. Влах, В. І. Поручинський, І. В. Поручинська // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Географічні науки. – Луцьк, 2015.

Влах М. Р. Поняття “географічний образ” у суспільній географії / М. Р. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2014. – Вип. 29–30. – С. 80–88.

Влах М. Р. Львівська суспільно-географічна школа: еволюція агрогеографічної концепції / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Географічна наука і практика: виклики епохи: міжнар. наук. конф., присвячена 130-річчю географії у Львів. ун-ті (Львів, 16–18 травня 2013 р.). – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 34–38.

Влах М. Р. Міжнародна торгівля України продовольчими товарами: стан і тенденції розвитку / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Інноваційна економіка: всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2013. – № 5 [43]. – С. 40–42.

Влах М. Р. Сучасні форми розвитку агротуризму (на прикладі смт Гриців Шепетівського району Хмельницької області) / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали VII міжнар. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 89–93.

ВлахМ. Р. Напрямки розвитку сільського господарства приміської зони м. Львова / М. Р. Влах, Т. М. Кравець // Історія української географії: всеукр. наук.-торет. часопис. – Тернопіль, 2013. – №  – С. 115–122.

ВлахМ. Р. Стратегії розвитку туризму адміністративного району (на прикладі Жовківського району Львівської області) / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Зб. наук. праць Хмельницького кооперативного торгово-економічного інституту. Економічні науки. – 2013. – №  – Хмельницький, 2013. – С. 63–72.

Влах М. Р. Активізація містоутворюючих функцій в умовах транскордонного співробітництва (на прикладі Волинської області) / М. Р. Влах, В. І. Поручинський // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер.: Географія. – Луцьк, 2012.

Влах М. Р. Проблеми і напрямки сталого розвитку сільських територій / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (20 квітня 2012 р.): у 2 ч. / [за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпіенцева]. – Львів: Л РУД. У НАНУ, 2012. – Ч. 1. – С. 417–421.

Влах М. Р. Суспільно-географічні проблеми українсько-польського прикордоння / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // зб. наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2012. – № 3. – Хмельницький, 2012. – С. 49–60.

Влах М. Р. Склад населення за джерелами доходів; Працересурсний потенціал / М. Р. Влах // Львів: комплексний атлас. – К.: ДНВП «Картографія». – 2012. – С. 83.

Влах М. Р. Рекламний бізнес; Зайнятість населення / М. Р. Влах // Львів: комплексний атлас. – К.: ДНВП «Картографія». – 2012. – С. 129.

Влах М Р. Туризм і соціально-економічний розвиток сільських територій / М. Р. Влах, Т. О. Коропецька // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали VI міжнар. наук. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 80–85.

Влах М. Р. Регіональні особливості природного руху населення України / М. Р. Влах, В. І. Поручинський, І. В. Поручинська // Наук. часопис “Географія і сучасність”: зб. наук. праць НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 168–175.

Влах М. Р. Суспільно-географічна термінологія: чинники становлення і проблеми розвитку / М. Р. Влах // Наук. часопис «Географія і сучасність»: зб. наук. праць НПН ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 14 (26). – С. 18–26.

Влах М. Р. Людність міських поселень Львівської області: геопросторовий аналіз / М. Р. Влах // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Малі міста регіону: діагностика соціально-економічного стану, посткризові завдання розвитку: зб. наук. праць. – Львів: ІРД НАНУ, 2011. – С. 252–258.

Влах М. Р. Чинники становлення і розвитку української суспільно-географічної термінології / М. Р. Влах // Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Регіон–2010: стратегія оптимального розвитку» (Харків, 4–5 листопада 2010 р.) [гол. ред. колегії В. С. Бакіров]. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 24–27.

ВлахМ. Р. Головні проблеми розвитку суспільно-географічної термінології / М. Р. Влах // Історія української географії та картографії: зб. матер. Четвертої міжнар. наук. конф., присвяченої 110-літньому ювілею професора Володимира Кубійовича (Тернопіль, 18–19 листопада 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – Ч. І. – С. 89–92.

Влах М. Р. Суспільно-географічні засади реформування адміністративно-територіального устрою (на прикладі Жовківського району Львівської області) / М. Р. Влах, Л. І. Котик // Науковий часопис «Географія і сучасність»: зб. наук. праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 22. –С. 125–134.

Влах М. Р. Суспільно-географічні особливості аграрного землекористування Львівської області / М. Р. Влах, Н. Р. Ментух // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2009. – № 2 (вип. 26). – С. 56–60.

Влах М. Р. Внесок Євгена Храпливого у розвиток української агрогеографії / М. Р. Влах // Матеріали Всеукр. наук. конф. «Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку». – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – С. 263–266.

Влах М. Р. Реформування адміністративно-територіального устрою і міґраційна політика / М. Р. Влах, Л. І. Котик // Матеріали наук.-практ. конф. «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та реґіональна специфіка». – Львів: ІРД НАН України, 2009. – С. 506–516.

Влах М. Р. Волинська обласна система розселення в умовах трансформації адміністративно-територіального устрою / М. Р. Влах, Л. Лукашук // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер.: Географія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – IV (вип. 25). – С. 95–99.

Влах М. Р. Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області / М. Р. Влах, В. І. Поручинський // Історія української географії: всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2007. – Вип. 15. – С. 32–39.

Влах М. Р. Поняттєво-термінологічна система розселення населення обласного реґіону України / М. Р. Влах, А. М. Слащук, В. І. Поручинський // Наук. вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2007. – № 2. – С. 98–105.

Влах М. Р. Рекреаційно-ресурсний потенціал Шацького національного природного парку та його використання / М. Р. Влах, В. І. Поручинський, А. М. Слащук // Наук. вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2007. – № 11 (Ч. І). – С. 233–238.

Влах М. Р. Львівська суспільна школа на загальноукраїнському та європейському тлі: історико-компаративний аналіз / М. Р. Влах // Матеріали міднар. наук. семінару «Львівська суспільно-географічна школа у національному та європейську вимірах» (до 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ ім. Івана Франка). – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 37–43.

Влах М. Р. Професор Євген Храпливий: з історії становлення української агрогеографії / М. Р. Влах // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер.: Географія. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 71–73.

Біографія

Народилася 19 травня 1957 р. у м. Ходорові Жидачівського району Львівської області. Після закінчення у 1974 р. Ходорівської СШ № 1 вступила на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1979 р., отримавши кваліфікацію “Географ. Викладач”.

З 1979 р. працює на кафедрі економічної і соціальної географії, до 1990 р. – на посаді старшого лаборанта, у 1990–1991 рр. – асистента, з 1991 р. – доцента. З 1991 по 2000 рр. – заступник декана географічного факультету, секретар вченої ради географічного факультету. У 1982–1986 рр. навчалась у заочній аспірантурі Львівського  державного університету (наукові керівники – проф. О. Ващенко, проф. О. Шаблій). Тема кандидатської дисертації «Проблеми вдосконалення виробничо-економічних зв’язків АПК Закарпатської області» (захист 9 квітня 1990 р.).

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Історія географії», «Теорія і методологія географії (наукознавчі аспекти)», «Історія української суспільної географії», «Суспільно-географічна термінологія», «Політико-географічна і геополітична термінологія». З перелічених дисциплін підготовлено навчальні програми. Науковий керівник курсових, дипломних, маґістерських робіт студентів факультету, науковий керівник аспірантів (М. Качайло). Підготувала трьох кандидатів географічних наук (С. Пенюк, В. Поручинський, Т. Кравець).

 

Навчальні дисципліни: «Історія географії», «Теорія і методологія географії (наукознавчі аспекти)», «Історія української суспільної географії», «Суспільно-географічна термінологія», «Політико-географічна і геополітична термінологія».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!