Вісьтак Олександра Іванівна

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-73

Електронна пошта: Oleksandra.Vistak@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • історія української географії
  • політична географія і геополітика
  • географія релігії
  • краєзнавство.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Шаблій О. І. Основи суспільної географії : навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів / О. І. Шаблій, О. І. Вісьтак. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 38 с.

Вісьтак О. І. Книжка особлива / О. І. Вісьтак // Суспільна географія. Книга третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти [Вибрані праці] / Олег Шаблій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 503–505.

Статті та матеріали конференцій

 

Вісьтак О. І. Внесок Степана Рудницького у військову і політичну географію та геополітику / О. І. Вісьтак, О. Б. Одлежук // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. − Тернопіль, 2017. – Випуск 36. – С. 36−53.

 

Вісьтак О. І. Географічні атласи Мирона Кордуби / О. І. Вісьтак, О. І. Шаблій // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. − Тернопіль, 2017. – Випуск 36. – С. 60−63.

Theoretical and methodical experience of editing a city atlas of Lviv / O. Shabliy, O. Vistak // Historical maps, atlases and toponimy. Joint Comission seminar in Leipzig. August, 22–23, 2013. – Leipzig. – 2013.

Das Naturraumpotenzial von Grenzgebieten als Grundlage des Uberwindens ihver Entwicklungsruckschlage. Das Beispil der Ukrainischer Karpaten / O. Shabliy, O. Vistak // Sitzung des Arbeitskreises Zentraleuropa mit dem Generalthema “Mitteleuropa – Motor europaisches Integration”. Passau, 2 October 2013.

Передумови та чинники формування регіональних держав // Географічна наука та практика: виклики епохи. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. – Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 16-18 травня 2013р. – Т.1,. – С.133-137.

Шаблій О. І. Комплексний атлас великого міста: теоретичні і методичні основи розроблення / О. І. Шаблій , О. І. Вісьтак, Р. І. Сосса // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. мат. V Всеукр. наук-практ. конференції “Національні атласи у формуванні глобального простору”. – Київ: ДНВП “Картографія” . – 2012. – Вип. 5. – С. 37–39.

Вісьтак О.І., Шаблій О. І., Сосса Р.І. Комплексний атлас великого міста: теоретичні і методичні основи розроблення // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Зб. мат. V Всеукр. наук-практ. конференції «Національні атласи у формуванні глобального простору». – Київ: ДНВП “Картографія” . – 2012. – Вип. 5. – С.37-39.

Вісьтак О.І. Передумови і чинники формування регіональної держави // Історія української географії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2012.

The Researcher and Pedagogue of a Higher School in Ukraine / О. Vis’tak / Selected Aspects of Transformation in Countries of Central and Central-Eastern Europe. A Book Dedicated to Professor Oleh Shabliy upon the 50-th Anniversary of Scientific Work / Ed. by T. Michalski, A. Kuczabski. – Pelplin, 2010. – P. 7–19.

Україна як регіональна держава у концепціях західноукраїнських вчених у міжвоєнний період / О. І. Вісьтак // Всеукраїнський науково-теоретичний часопис “Історія української географії”. – Тернопіль, 2010. – Вип. 21. – С. 12–15.

Учений і педагог вищої школи, відомий ентешівець / О. І. Вісьтак // Вісник НТШ. – Львів, 2010. – Ч. 44. – С. 41–42.

Володимир Кубійович як державник / О. І. Вісьтак, Н. П. Веневітіна // Історія української географії та картографії: зб. матер. Четвертої міжнар. наук. конф., присвяченої 110-літньому ювілею професора Володимира Кубійовича (Тернопіль, 18–19 листопада 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – Ч. І. – С. 14–16

The researcher and pedagogus of the higher school in Ukraine / O. Vistak // Zagrozenia we wspolczesnym swiecie jako temat edukacji geograficznej / pod redakcja Tomasza Michalskiego. – Gdansk, 2009. – C. 7–12.

Традиційні і нові підходи до трактування категорії «реґіональна держава» / О. І. Вісьтак // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. Наук. Праць у 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. II. – C. 139-141.

Обґрунтування С. Рудницьким основ національної та регіональної політичної географії та геополітики / О. І. Вісьтак, О. І. Шаблій // Педагогічна думка. – Львів, 2008. – С. 10-15.

Життєвий шлях професора Володимира Ґериновича / О. І. Вісьтак, О. І. Шаблій, А. А. Менделюк // Історія української географії. – 2008. – Ч. 18. — С. 15-23.

Деякі теоретико-методологічні аспекти дослідження депресивних реґіонів України / О. І. Вісьтак, О. І. Шаблій // Проблеми розвитку депресивних реґіонів. Матеріали наук.-практ. конф. 25–26 квітня 2007 р. м. Ніжина. – Ніжин. – Ніжин. – 2007. – С. 116–120

Академік Степан Рудницький та його школа про географічне положення України / О. І. Вісьтак // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2007. – С. 12–20.

Політико-географічні і геополітичні погляди академіка Степана Рудницького / О. І. Вісьтак, О. І. Шаблій // Академік Степан Рудницький: життя віддане народу і науці. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2007. – С. 25–33

Внесок академіка Степана Рудницького у політичну та військову географію України / О. І. Вісьтак // Історія української географії, 2007. – С. 23–32.

Професор Олег Шаблій – учений і педагог вищої школи (до 70-річчя від дня народження) / О. І. Вісьтак  / Олег Шаблій. Біобібліграфічний покажчик. – С. 7–15.

Учений і педагог вищої школи України (до 70-річчя народження і 45-річчя науково-педагогічної діяльності професора Олега Шаблія) / О. І. Вісьтак // Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії./ Зб.наук. праць на пошану Залуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія.– Львів: Вид.центр ЛНУ ім.. І.Франка. –  2006. – С. 7-25.

Методичні вказівки та завдання до проведення загальногеографічної міжзональної практики / Вісьтак О., Івах Я., Стецький В. та ін. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 77 с.

Становлення Львівської суспільно-географічної школи у міжвоєнний період / О. І. Вісьтак  // Матеріали міжнародного наукового семінару “Львівська суспільно-географічна школа у національному і європейському вимірах” (до 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 26–36.

Олег Шаблій: вчений і педагог / О. І. Вісьтак  // Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ, 2005 листопад. – С. 6–8.

Розвиток суспільної географії українськими вченими Галичини у міжвоєнний період / О. І. Вісьтак // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – Вип. 8(2).

Життєвий і творчий шлях Олени Степанів / О. І. Вісьтак // Олена Степанів. Наукові праці. Есе. Спогади / Упорядник О. Шаблій. – Львів: Видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2003 (у співавторстві).

Життєвий і творчий шлях Олени Степанів / О. І. Вісьтак // Доктор географії Олена Степанів / Упорядник О. Шаблій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002 (у співавторстві).

Краєзнавчі дослідження українських географів у міжвоєнний період / О. І. Вісьтак // Історія української географії. Спеціальний випуск Краєзнавство. Всеукраїнський науково-теоре-тичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – Вип. 4(2) (у співавторстві).

Етногеографічні дослідження в Галичині у міжвоєнний період / О. І. Вісьтак // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Вид-во Львів. державного університету, 2000. – Вип. 27.

Країнознавчі студії у Галичині у міжвоєнні роки / О. І. Вісьтак // Наукові записки Тернопільського держ. педагог. університету. Серія: Географія. – 2000. – № 2.
Карти населення в Атласі В. Кубійовича / О. І. Вісьтак // Вісник геодезії і картографії.- Київ, 2000. – № 2.

Районування України галицькими географами у 20-30-х роках ХХ ст. / О. І. Вісьтак // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Вид-во Львів. державного універси-тету, 1999. – Вип. 24.

Антропогеографічні дослідження Олени Степанів / О. І. Вісьтак // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів: Простір М, 1998. – Вип. 22.

М. Грушевський і розвиток західноукраїнської географії / О. І. Вісьтак // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді й повідомлення наукової конференції. Львів 26-28 жовтня 1994. – Львів: Світ, 1995.

Володимир Кубійович про районізацію України / О. І. Вісьтак // Мат-ли наукової конференції “Проблеми історії української географії і картографії” присвяченої 95-річчю від наро-дження Володимира Кубійовича. – Тернопіль, 1995.

Степан Рудницький про галицьку державність / О. І. Вісьтак // Академік Степан Рудницький основоположник української географічної науки. – Львів: Ред.-видав. відділ Львів. ун-ту, 1994 (у співавторстві).

Мирон Дольницький – визначний український географ / О. І. Вісьтак // Проблеми географії України. Матеріали наукової конференції. Львів 25-27 жовтня 1994. – Львів, 1994 (у співавторстві).

Біографія

Кандидат географічних наук (2001), доцент кафедри економічної і соціальної географії (2002), член НТШ. Опублікувала понад 40 наукових і навчально-методичних праць.
Народилася 18 жовтня 1969 р. у с. Баранівці Самбірського району Львівської області. Закінчила місцеву школу (1986). Вчилася на географічному факультеті, який закінчила 1995 р. (без відриву від виробництва), де отримала кваліфікацію “Географ. Викладач”.
З 1991 р. працює на кафедрі економічної і соціальної географії: до 2000 р. на посаді старшого лаборанта, 2000-2001 рр. – асистент, з 2002 р. – на посаді доцента кафедри.
У 1996-2000 рр. навчалася у заочній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема кандидатської дисертації “Суспільно-географічні дослідження українських вчених Галичини у міжвоєнний період (1919-1939 рр.)”. Керівником був проф. О. Шаблій. У дисертації і наукових статтях О. Вісьтак обґрунтувала роль галицької суспільної географії (антропогеографії) у становленні і розвитку національної географічної науки. Головний висновок: наприкінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. центр української суспільної географії внаслідок большевицьких репресій перемістився зі Східної України у Галичину, де працював потужний загін національно свідомих географів на чолі з проф. Володимиром Кубійовичем.
Олександра Вісьтак забезпечує викладання таких курсів: «Основи суспільної географії», «Політична географія і геополітика України», «Україна в геополітичних вимірах», «Полдітична географія», «Актуальні проблеми політичної географії та геополітики», «Політико-географічне країнознавство», «Геополітичні проблеми світу» та ін.
Була співавтором наукової роботи про Олену Степанів у книзі “Олена Степанів. Наукові праці. Есе. Спогади” (Львів, 2003), «Професор Володимир Ґеринович» (Львів, 2009)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!