Томенюк Олена Михайлівна

Посада: асистент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Електронна пошта: Olena.Tomeniuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • палеогеографічні умови формування плейстоценових відкладів Волино-Поділля і Передкарпаття, розвиток у них палеокріогенних процесів;
  • природне середовище проживання палеолітичної людини;
  • історія географічних досліджень в Україні, зокрема дослідження постаті й наукового доробку відомого українського географа, геолога й археолога Ю. Полянського;
  • геотуристичні об’єкти заходу України;
  • форми звітрювання гіпсів та ангідритів.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с. – ISBN 978-617-679-652-7.

Розділ у монографії: Богуцький А., Побережський А., Томенюк О. Геологічна будова // Львівська область: природні умови та ресурси / за заг. ред. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 20–54.

Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Геологія загальна та історична. Лабораторний практикум: навч. посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, – 138 с. – ISBN 978-617-10-0452-8.

Статті та матеріали конференцій

Boguckij A., Tomeniuk O., Łanczont M. Plejstoceńska seria lessowo-glebowa jako obiekt geoturystyczny // Streszczenia referatów III Międzynarodowej Konferecji Naukowej “Wspólpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin–Lwów, 20–22.10.2016 r.). – S. 43–44.

БогуцькийА., Гожик П., Ланчонт М., Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. Залеський І. Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі // XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 ). – 2018. – S. 11–12.

Łanczont M., Bogucki A., Mroczek P., Tomeniuk O., Yatsyshyn A., Hołub B., Standzikowski K. The Zadariv site as a key loess section to solving the problem of Pleistocene relief evolution in the Opillia Upland (Ukraine) // Book of Abstracts of Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences. Joint Conference of AKG and DEUQUA (University of Giessen, Germany, September 23–27, 2018). – – P. 139–140.

БогуцькийА., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О. Перигляціальний алювій у долині Дністра // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 37–38.

БогуцькийА., Томенюк О. Ритмічно-шаруваті відклади схилів як палеогеографічний феномен // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (Чернівці, 26–28 вересня 2018 р.). – Чернівці, 2018. – С. 38–39.

 

ТоменюкО., Богуцький А., Ситник О. В опіці над українською старовиною: Юрій Полянський і Музей НТШ // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2017. – Вип. 21. – С. 11–40.

Bąbel M. Stanowisko wietrzejących anhydrytów w Piskach. Część I. Ogólna charakterystyka / M. Bąbel, A. Bogucki, A. Jacyszyn, D. Ługowski, Olszewska-Nejbert, K. Nejbert, A. Jarzyna, A. Bermes, G. Przybylik, O. Tomeniuk // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych : Materiały Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego. – Warszawa, 2017. – S. 18–22.

 

БогуцькийА. Рельєф, геологічна будова і гідрогеологічні особливості околиць гіпсового кар’єру в с. Піски поблизу Щирця / А. Богуцький, П. Волошин, А. Яцишин, О. Томенюк, І. Книш // Wietrzenie skał gipsowych i anhydrytowych: Materiały naukowe Polsko-Ukraińskiego Seminarium Naukowego (19–21.01.2017, Warszawa). – Warszawa, 2017. – С. 38–46.

Ситник О. Маріямпіль V – нова середньопалеолітична памʼятка Галицького Придністер’я / О. Ситник, А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Томенюк, Р. Коропецький, К. Стандзіковський, П. Мрочек // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2016. – Вип. – С. 221–236.

Богуцький А. Ямпіль – нова верхньопалеолітична пам’ятка Північного Поділля / А. Богуцький, О. Ситник, М. Ланчонт, О. Томенюк, К. Стандзіковський, П. Мрочек // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2016. – Вип. – С. 237–250.

БогуцькийА. Українсько-польські польові лесові семінари як форми наукової комунікації палеогеографів і археологів / А. Богуцький, О. Ситник, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. Мадейська // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2015. – Вип.  – С. 348–354.

Bogucki А. Zaburzenia peryglacjalne warstw kulturowych na stanowiskach paleolitycznych północnego Podola – problemy ich wydzielenia i datowania / A. Bogucki, M. Łanczont, P. Mroczek, Tomeniuk, S. Fedorowicz, K. Standzikowski // Granice Geografii. Kongres Geografów Polskich (17–21 czerwca 2015). – Lublin, 2015. – S. 25–26.

Bogucki A. Zapadowość plejstoceńskich poziomów lessowo-glebowych i kriogenicznych Wołynia i Podola / A. Bogucki, P. Voloshyn, O. Tomeniuk // Przegląd Geologiczny. – 2014. – Vol. 62. – N 10/2. – S. 553–559.

Богуцький А. Опорний розріз БуглівV та його значення для вивчення однойменної палеолітичної пам’ятки / А. Богуцький, О. Ситник, М. Ланчонт, С. Федорович, К. Стандзіковський, О. Томенюк // МДАПВ. – Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 87–96.

Ситник О. Ванжулів І – опорна палеолітична пам’ятка Волино-Поділля / О. Ситник, А. Богуцький, М. Ланчонт, Т. Мадейська, Р. Коропецький, О. Томенюк // МДАПВ. – Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 172–211.

Богуцький А. Геотуристичний потенціал каньйонів Середнього Дністра і його лівих подільських приток / А. Богуцький, А. Яцишин, О. Томенюк, Р. Дмитрук, М. Ланчонт, М. Бомбель, Д. Ольшевська-Нейберт // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. – Львів, 2014. – С. 22–26.

Bąbel M. The gypsum tumuli in the abandoned quarry in the Dnister River Canyon near Zalishchyky / M.Bąbel, A. Yatsyshyn, D. Ługowski, D. Olszewska-Nejbert, А. Bogucki, O. Tomeniuk // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я. – Львів, 2014. – С. 169–174.

Томенюк О. Наукові контакти професора Юрія Полянського (за матеріалами епістолярної спадщини) / О. Томенюк // Вісник Львів. ун‑ту. Серія геогр. – Львів, 2013. – Вип. 41. – С. 336–357.

Ситник О. Багатошарова палеолітична стоянка Ігровиця І / О. Ситник, Р. Коропецький, А. Богуцький, О. Томенюк, М. Ланчонт, Т. Мадейська, М. Крайцаж, М. Крайцаж // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2013. – Вип. 17. – С. 22–72.

Богуцький А. Головні генетичні типи плейстоценових відкладів рівнинної частини заходу України / А. Богуцький, П. Волошин, М. Ланчонт, О. Томенюк, Р. Дмитрук, А. Яцишин // Географічна наука і практика: виклики епохи : Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16–18 травня 2013 р.). У 3 томах. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Т. 2. – С. 218–221.

Богуцький А. До проблеми “леси і палеоліт” / А. Богуцький, О. Ситник, М. Ланчонт, Т. Мадейська, О. Томенюк, Р. Дмитрук, А. Яцишин // Лесовий покрив Північного Причорномор’я : збірн. наук. праць (до ХVІІІ українсько-польського семінару. Роксолани 8–13 вересня 2013 р.). – Люблін : KARTPOL s.c. Lublin, 2013. – С. 221–224.

Богуцький А. Проблемні питання вивчення плейстоцену рівнинної частини заходу України і перспективи наукової співпраці між Львівським і Варшавським університетами / А. Богуцький, П. Волошин, А. Яцишин, О. Томенюк, Р. Дмитрук / Od Czarnohory po Góry Świętokrzyskie – geologiczne peregrynacje. Polsko-Ukraińska Sesja Naukowa. Warszawa–Bocheniec, 15–19paźdernika – 2013. – S. 9–14.


Tomeniuk O.
 Profesor Jurij Polański jako autor “Szkiców Podolskich” / O. Tomeniuk // Annales UMCS. Sectio B. Geographia geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin, 2012. – Vol.LXVIII. – Z.  – S. 139–146.

Bogucki A. Koncepcja i zasady tworzenia geoparków na zachodzie Ukrainy / A. Bogucki, W. Brusak, J. Krawczuk, K. Moskaluk, I. Sirenko, Tomeniuk, O. Szewczuk, J. Zińko // Annales UMCS. Sectio B. Geographia geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin, 2012. – Vol. LXVIII. – Z. 2. – S. 9–32.

Богуцький А. Високі тераси Дністра в околицях с. Довге на Івано-Франківщині / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, Д. Завалій, М. Ланчонт // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2012. – Вип. 40. – Ч. І. – С. 123–131.

Томенюк О. Вплив наукових ідей Юрія Полянського на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні (до 120‑річчя від дня народження Ю. Полянського) / О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2012. – Вип. 40. – Ч. 2. – С. 178–196.

Богуцький А. Єзупіль VII–IX – нові розрізи плейстоценових відкладів Галицького Придністер’я / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Ситник, Т. Мадейська, О. Томенюк, Я. Кусяк, А. Яцишин, Р. Дмитрук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наук. праць (Ворохта, 6–9 вересня 2012 р.). – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 104–114.

Богуцький А. Делювіально-соліфлюкційні процеси й проблеми перевідкладення і датування палеолітичних культурних горизонтів / А. Богуцький, М. Ланчонт, О. Томенюк, О. Ситник // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 55–64.

Богуцький А. Про покривні лесово-ґрунтові товщі на терасах Передкарпаття і Придністерського Поділля та алювіальне походження лесів / А. Богуцький, А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, П. Волошин, М. Ланчонт // Фізична географія і геоморфологія. – Київ, 2011. – Вип. 3(64). – С. 144–153.

Яцишин А. Етапи морфогенезу північно-західної частини долини Дністра / А. Яцишин, А. Богуцький, Б. Голуб, М. Ланчонт, О. Томенюк // Гляціал і перигляціал Українського Передкарпаття. Збірник наукових праць (до ХVІІ українсько-польського семінару. Самбір, 15–18 вересня 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 26–61.

Ситник О. Пронятин ІІ – пам’ятка початку верхнього палеоліту Волино-Подільської височини / О. Ситник, А. Богуцький, Р. Коропецький, О. Томенюк, М. Ланчонт, Я. Кусяк, Т. Мадейська // МДАПВ. – Львів, 2011. – Вип. 15. – С. 280–290.

Томенюк О. Дослідження лесів Волино-Поділля – наріжний камінь наукових пошуків Юрія Полянського / О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2011. – Вип. 39. – С. 342–363.

Томенюк О. Юрій Полянський – дослідник терас Дністра / О. Томенюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – Львів, 2010. – Вип. 38. – С. 340–356.

Ситник О. Юрій Полянський та Стефан Круковський – геологічно-палеолітичний тандем / О. Ситник, О. Томенюк // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 7–52.

Томенюк О. Педагогічна діяльність професора Юрія Полянського в Академічній гімназії Львова / О. Томенюк // МДАПВ. − Львів, 2009. – Вип. 13. − С. 322–335.

Томенюк О. Історіографічні аспекти наукової діяльності Юрія Полянського / О. Томенюк // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 238–249.

Біографія

Томенюк Олена Михайлівна народилася у м. Жмеринка на Вінниччині. У 2009 р. закінчила з відзнакою географічний факультет (магістр географії, викладач, палеогеограф), у 2012 р. – аспірантуру при кафедрі геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Наукові ідеї Юрія Полянського та їхній вплив на розвиток геоморфології і палеогеографії в Україні” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія. З листопада 2012 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника, а з липня 2016 р. – наукового співробітника НДЧ географічного факультету, з березня 2016 р. – на посаді асистента кафедри геоморфології і палеогеографії.

О. Томенюк багато часу приділяє польовим експедиційним роботам, особливо на опорних розрізах перигляціальної лесово-ґрунтової серії України.

О. Томенюк – технічний редактор “Вісника Львівського університету. Серія географічна”, відповідальний секретар багатьох міжнародних лесових та археологічних конференцій і польових семінарів.

Проекти

Як відповідальний виконавець О. Томенюк брала участь у виконанні кількох держбюджетних тем: Вг 51Ф “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в Україні” (2009–2012), Вг 142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини” (2013–2015), Вг 49Ф “Концепції еволюції флювіального і еолового морфолітогенезу та їхнє застосування для збереження геоспадщини і геотуризму” (2017–2019). Окрім українських, О. Томенюк активно залучена до виконання міжнародних грантів, включаючи проведення польових експедиційних робіт на території України і Польщі:

– ПН-010115 “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015–2016 рр., науковий керівник – проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.).

– “Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych)” MNiSW:691/N/Ukraina/2010/0. Термін реалізації проекту 20.05.2010–19.05.2015. Керівник – проф. М. Ланчонт (UMCS, м. Люблін, РП).

– “Wietrzenie skał anhydrytowych i gipsowych – geomorfologia, petrologia i geochemia”. Термін реалізації проекту 2013–2017. Керівник – проф. М. Бомбель (UW, м. Варшава, РП).

– “Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych” (numer rejestracyjny: 2014/15/B/ST10/03695). Термін реалізації проекту 2015–2017. Керівник – проф. Є. Навроцький (PIG–PIB, м. Варшава, РП).

Нагороди

Впродовж навчання в університеті брала активну участь у науковому житті факультету, була головою Наукового студентського географічного товариства, яке щороку організовувало студентську наукову конференцію “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. За високі показники академічної успішності та активну громадську роботу відзначена премією благодійного “Фонду братів Кличків” (2007). У 2016 р. за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі, стала лауреатом премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!