Шубер Павло Михайлович

Посада: доцент кафедри фізичної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-21

Електронна пошта: pavlo.shuber@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Фізична географія
  • Метеорологія і кліматологія
  • Ландшафтознавство
  • Геоекологія

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Термінологічний словник Фізика атмосфери. Словник /Наталія Таранова, Павло Шубер.- Тернопіль. Редакційно-видавничий відділ ТНПУ. 2018. – 178 с.

Шубер П.М. Таранова Н.Б. Метеорологія і кліматологія. Навчальний посібник. Тернопіль, 2014. – 290 с.

Шубер Павло Клімат. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія/ за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – с.157-189
 

Статті та матеріали конференцій

Мкртчян О.С. Шубер П.М. Аналіз часових рядів метеостанцій заходу України з використанням еволюційного алгоритму. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник /Гол. Редактор В.К. Хільчевський. 2019. № 3 (54). С.135-136.

Карабінюк М.М., Шубер П.М. Зміни кліматичних умов у лісистому середньогір’ї північно-східного сектору ландшафту Чорногора у 2000-2017 роках/Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.88-93

Шубер П.М.Тенденція динаміки температури повітря з середини ХХ століття і до нашого часу на прикладі міста Львова /Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.112-114

Андрейчук Ю.М., Зяблікова І.Г., Шубер П.М. Просторова інтерпретація температурних показників методами ГІС на прикладі Львівської області. Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони. Матеріали ІІІ-го міжнародного наукового семінару. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с. 18-21.

Шубер П.М. Трансформація грунтів після припинення антропогенного впливу в лісистому середньогір’ї Українських Карпат.ISSN 0587-2596 Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до ХІ з’їзду грунтознавців та агрохіміків України (17-21 вересня 2018 року м. Харків. Книга перша. «Грунтознавство», Харків – 2018. – с.243-245.

Шелест Д.В., Шубер П. М. Аналіз метеорологічних показників за 2012-2016 рр. Літопис природи НПП «Північне Поділля» 0117J0001533. Т.5, с.46-48, 2016 р.

Наталія Таранова, Павло Шубер. Історія дослідження клімату Тернопільського плато. -/Наукові записки ТНПУ ім.. Володиимира Гнатюка. Серія: географія. –Тернопіль.:СМП «Тайп».- №1 (випуск 38). – 2015.- с. 15-25 .

BoguslawM. Kaszewski,  KrzysztofSiwek, AndzyjGluza, PavloShuberKlimat.// Roztoczeprzyzodaiczlowiek. Redakcjanaukowa: TadeuszGrabowski, MarianHarasimiuk, BoguslawM. Kaszewski, YaroslavKravchuk, BogdanLorens, ZdzislawMichalczyk, OlegShabliy. – Zwierzyniec, 2015. –  C. 123-137.

Брусак В.Шубер П.Внутрішні води.Гідрографія. // Біосферний резерват “Розточчя” / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Гарасім’юк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 60-67.

OleksandrMkrtchian, PavloShuberThe analysis of relationships between annual precipitation and relief and landscape characteristics in the Carpatian region of Ukraine. ISSN 2078-6441 Вісник Львівського університету. . Серія географічна. 2015. Випуск 49, с  224-229

Шубер П.М. Особливості клімату високогір’я ландшафту Чорногора. – Проблеми гірського ландшафтознавства. 2014. Випуск 1. С.120-125

Павло Шубер. Особливості динаміки клімату високогір’я Українських Карпат в другій половині ХХ і початку ХХІ століття. – Вісник Львівського університету. Серія географічна, 2014. Випуск 48. С.187-193

Олександр Мкртчян, Павло Шубер. Аналіз зв’язків між річними нормами кількості опадів та морфометричними показниками рельєфу для метеостанцій Заходу України. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2014. – 724-725. Географія. – с.32-38.

Богдан Муха, Павло Шубер, Ірина Булавенко. Особливості температури повітря у фаціях терасованого днища долини ріки Прут в межах ЧГС. Міжнародна наукова конференція «Географічна наука і освіта: виклики епохи». Львів, 16-18 травня 2013 р., Т2. – с. 14 -18

Олександр Мкртчян, Павло Шубер. Інтерполяція екстремальних річних значень добових сум опадів для Західних регіонів України. Міжнародна наукова конференція «Географічна наука і освіта: виклики епохи». Львів, 16-18 травня 2013 р., Т3. – с. 116 -119.

Шубер П.М. Навчальна програма та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія»

Шубер П.М.,Фокшей С.І., Брусак В.П. Клімат. Національний природний парк «Гуцульщина»/[В.В. Пророчук, Ю.П.Стефурак, В.П.Брусак та ін..]від. ред. В.В. Пророчук, Ю.П.Стефурак, В.П.Брусак, Л.М. Держипільський. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – с. 42-74.

І.Ковальчук, П.Шубер, О.Швець, Ю.Андрейчук. Трансформація структури річкової мережі басейнової геосистеми р. Бережниця. – Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 46. С. 186-194.

Олександр Мкртчян, Павло Шубер. Інтерполяція даних метеоспостережень кількостей опадів та інших кліматичних змінних методом регресійного кригінгу. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 42 С. 258-264.

Юлія Чикайло, Іван Волошин, Павло Шубер. Особливостірозсіювання і акумуляції важких металів у грунтах приавтомагістральних смуг автомагістралі Львів-Краковець. – Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль 2012. – Випуск 26. – с.66-74

Мкртчян О., Шубер П. Порівняльний аналіз зв’язків кліматичних характеристик з кількісними морфометричними характеристиками рельєфу та положенням у ландшафтній структурі // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, Ч.2. – С. 91-97.

Шубер П.М. Динаміка змін клімату у другій половині ХХ і на початку ХХІ століття та її вплив на лісові фітоценози гірської частини Львівської області.

Ihor Kozak, Adam Stepien, Hanna Kozak, Pawlo Shuber. Prognozowania zmjan wydzielen lesnych. Prognosis of forest sub-compartments changes. Problemy ochrony przyrody, korzystania ze srodowiska I promocji wajorow turystycznych poludniowo-wschodniej slowacji I zachodniej Ukrainy. Wydawnyctwo MRB, Braszow 2012.- s. 365-385.

І.Круглов, Б.Проць, О.Кагало, О.Вовк, О. Орлов, П. Шубер. Природні та антропогенні чинники оселищного різноманіття Українських Карпат і Закарпатської низовини. В кН.: Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини. – Меркатор, Львів, 2012 р., с. 18-46.

Adolf Szponar, Pavlo Shuber, Jerzy Raczyk. Heavy metals in the subalpine soils of Połonina Pożyżewska (Czarnohora – the Eastern Carpathians). In: Jerzy Lechnio (ed.), Four dimensions of the landscape, Problemy Ekologii Krajobrazu ; 2011. t. 30, 317-324.

Adolf Szponar A., et. al, 2009, Metale ciężkie w glebach i szpilkach świerka w ekotopie regla górnego Czarnohory (Karpaty Wschodnie) Problemy ekologii krajobrazu, T. XXIII, 191–201.

Мкртчян О.С., Шубер П.М. Геоінформаційне моделювання температурного поля західних регіонів України // Фізична географія і геоморфологія. – 2009. – Вип.57. – С.104-112.

Мкртчян О.С., Шубер П. М. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів західної частини України методом кластерного аналізу // Фізична географія і геоморфологія. – 2008. – Вип.54. – С.187-194.

Біографія

Народився 14 листопада 1956 р. у с. Мощаниця, Острізького району, Рівненської області. У 1974 р.  закінчив СШ № 1, м. Остріг, Рівненської області. У 1978 роціі став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 1983 р. закінчив навчання на кафедрі фізичної географії та отримав диплом за спеціальністю “Географія. Викладач”. У 1989 році вступив до аспірантури при кафедрі фізичної географії. Тема дисертації “Ландшафтна зумовленість диференціації ґрунтового покриву ПТК Українських Карпат ” (науковий керівник – проф. Г.П. Міллер). З 1998 р. – доцент кафедри фізичної географії. Автор 109 наукових праць.

Проекти

Стажувався в галузі метеорології і кліматології в університетах таких міст: Грац (Австрія, 1999, 2003, 2010), Вроцлав (Польща, 2002, 2008, 2014). Наукові інтереси: клімат Західного регіону України; динаміка метеорологічних елементів на території західного регіону України; регіональні і топокліматичні особливості Карпатського регіону; прикладні аспекти метеорології і кліматології; дослідження ґрунтового покриву природних територіальних комплексів Українських Карпат; еколого-ландшафтні дослідження грунтового покриву і атмосфери,агрокліматологія

Нагороди

Грамота ректора Університету (2006 р.)

Методичні матеріали

Робоча програма курсу “Метеорологія і кліматологія”

Курс лекцій з “Метеорології та кліматології” (автор Таранова Н., Шубер П.)

РОБОЧА ПРОГРАМА мікрокліматичного розділу комплексної економіко-географічної практики студентів 2 курсу  географічного факультету на 2016-2017 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни “Океанологія”

Семестровий план навчальної дисципліни “Океанологія”

Робоча програма мікрокліматичного розділу комплексної практики (2 курс)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!