Романів Павло Володимирович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Pavlo.Romaniv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

дослідження в галузі спортивно-оздоровчого туризму, впровадження активних видів туризму в межах Карпатського регіону України, туристично-географічного регіонознавства та регіонології. Автор 87 наукових та навчально-методичних праць.

Курси

Вибрані публікації

Монографії та посібники

Романів П. В. Управління інноваційним розвитком туризму : навч. посібник / П. В. Романів. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 198 с.

Романів П. В. Основи туризму: навчально-методичні матеріали / П. В.Романів, І. З. Жук – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 65 с.

Романів П.В. Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття: Монографія / П.В. Романів, С.П. Позняк – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 200 с. – (Серія «Ґрунти України»).

Романів П.В. Управління регіональним розвитком туризму. Навчально-методичні матеріали. – Львів, 2009. 78 с.

Статті та матеріали конференцій

Романів П. Активи міжнародної співпраці Жидачівського району Львівської області / Україна –Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних студій. Вип. ІІ. – Луцьк, Терен, 2019. – 376 с. С. 231-237.

Романів П. Інвестиційна привабливість Жидачівського району Львівської області як туристичної дестинації / П. В. Романів. – Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» // Збірник наукових праць. – Кропивницький. – ЛА НАУ, 2019. – 425 с. С. 75-83.

Романів П. Деякі аспекти у реалізації кластерної моделі регіонального туризму / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 52. ‒ 272 с. С. 20-23.

Романів П. Диференціація видів туристичної діяльності у Жидачівському районі. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції . – Львів, 2019. – 298 с. 190-193.

Романів П. Аналіз розвитку туристичного господарства Жидачівського району Львівської області / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 48. С. 22-25. ‒ 227 с.

Романів. П. В. Детермінанти розвитку спортивно-оздоровчого туризму у Чернівецькій області / Геогафія та туризм: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. проф. Стадника О.Г. – Харків:ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2019. – 252 с. С. 119-128.

Романів П.В. Аналіз можливостей розвитку туристичної діяльності у Жидачівському районі Львівської області // Географія та туризм: Наук. Зб. / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. Ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – 194 с. С. 112-121.

Гамкало М.З., Романів П.В. Розвиток туризму у межах національного природного парку «Сколівські Бескиди» // Актуальные проблемы физической культуры и спорта школьников и учащейся молодежи: сб. науч. ст. / Брес. гос. ун-т им. А.С. Пушкина, Упр. спорта и туризма Брест. облисполкома; под общ. ред. А.А. Зданевича. – Брест : БрГУ, 2018. – 137 с. С. 11-15.

Романів П. В. Подієвий сегмент туристичної діяльності в Покутсько-Буковинських Карпатах / П. В. Романів // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 191–196.

Romaniv P. Ethnic tourism in Huzulschyna in the context of sustainable development of the region / Romaniv P., Hamkalo M. / Sustainable tourism for development // Proceedings of International conference. – Zhovkva, Lviv region. – 2017. – P. 22-25.

Романів П.В. Деякі аспекти інституційного забезпечення туристичного господарства Чернівецької області / П.В. Романів // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 316-318.

Романів П. В. Розвиток етнічного туризму в межах Гуцульщини / Гамкало М. З., Романів П. В. // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: змены сацыяльнай парадыгмы : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна [і інш.] ; рэдкал.: Ул.П.Люкевіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2016. – С. 148-153.

Романів П. Платформа формування іміджу Рівненської області як туристичної дестинації /Павло Романів // Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. ‑ 2016. ‑ Випуск 40. ‑ С. 205–214. (Фахове видання).

Романів П. В. Комплементарність фізичних властивостей ґрунтів Передкарпаття / П. В. Романів // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць міжнародного наукового семінару: «ГРУНТИ І СУЧАСНІСТЬ» (Львів – Ворохта, 11-13 вересня 2015 р.) / [Відповід. редактори: проф. С. П. Позняк, проф. З. П. Паньків]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 5. – С. 207-213.

Романів П. В. Аспекти організації туристично-рекреаційної діяльності у Віньковецькому рекреаційному районі // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2014. – Вип. 27. – 334 с. С. 136-142.

Романів П. В. Економіко-організаційні та географічні аспекти туристичної діяльності в гірських районах Чернівецької області // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. ‑ 2014. Випуск 34. ‑ С. 87-95. Фахове видання.

Романів П.В. Аспекти організації пішохідного туризму у Волинській області /Романів П.В.// Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 43. Ч. 1. С. 69-80. (фахове видання).

Романів П. В. Інновації у туризмі: підходи до означення та класифікації / П. Романів / Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов] У 3-ох томах. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − Том 3. − 306 с. С. 211-215.

Романів П. В. Діловий туризм у Львівській області: проблеми та перспективи організації / П. Романів // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. Ч. 2. – С. 211–219.

Романів П. Ресурсна обумовленість розвитку туристично-рекреаційної галузі Новоушицького району Хмельницької області / П. Романів // Туристичні ресурси як чинник розвитку території. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції – семінару (9–10 грудня 2011 року). – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В Гнатюка, 2012. – С. 199–205.

Романів П. Туристично-рекреаційні активи Віньковецького району Хмельни-цької області / П. Романів // Матеріали V І міжнародної наукової конференції “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів–Розлуч, 5– 7 жовтня 2012 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 323–328.

Romaniv. Ecologisation of the physical state of the soils. Warunki rozwoju obszarow wiejskich. Tom VI. Conditions of development of village and rural areas. Wroclaw, 2009. P. 50-54.

Гамкало М.З., Романив П.В. Естественно-туристический потенциал Прикарпатья / Экономика отраслей в условиях глобализации: теория, методология и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: (Белгород, 10-11 апр. 2008 г.) / БулГУ, МПГУ, МАНПО; отв. ред. Г.И. Ткаченко. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. С. 52-56.

П. Романів. Аналіз природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону України для цілей розвитку пізнавального туризму / Географія і туризм: європейський досвід / Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 143-147.

Романів П. Агрогенна трансформація макроструктури ґрунтів Передкарпаття. Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2008 – Вип. 35, С. 299-305.

Осінчук О., Романів П. Оцінка історико-культурних туристичних ресурсів Львівської області. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 279-285.

Біографія

Народився 2 липня 1980 р. у смт Журавно Жидачівського району, Львівської області. Закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2002 р. та здобув кваліфікацію «Географ-ґрунтознавець. Викладач». 2001 – 2003 рр. – вчитель географії СЗОШ №43 м. Львова. 2003 – 2006 рр. – аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Географо-генетичні особливості фізичного стану ґрунтів Передкарпаття”. 2006-2007 рр. асистент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 2007-2009 рр. – асистент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2009 р. – доцент цієї ж кафедри.

Для студентів географічного факультету розробив та читає такі курси: «Організація спортивно-оздоровчого туризму», «Управління регіональним розвитком туризму», «Державне та регіональне управління». Керує виробничими, асистентськими, навчальними практиками, здійснює керівництво дипломними та курсовими роботами.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!