Позняк Степан Павлович

Посада: завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-49

Електронна пошта: Stepan.Pozniak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукову діяльність розпочав з 1966 р. з вивчення сучасних геоморфологічних процесів у Карпатах. У подальшому продовжував велико­масштабні обстеження земель Північного Казахстану і Забайкалля. З 1970 р. вивчає проблеми генези та екології чорноземів степової зони України. Більше ніж 20 років досліджує динаміку сучасних ґрунтотворних процесів у чорноземах, зумовлених зрошенням водами різного якісного складу. Теоретична значимість і наукова новизна проведених досліджень полягає в розробці методичних основ вивчення механізмів сучасних ґрунтотворних процесів у зрошуваних чорноземах, впровадженні заходів щодо їхнього регулювання. З 1993 р. наукову діяльність присвячує вивченню ґрунтово-екологічних проблем західного регіону України. Розробив концепцію ґрунтово-екологічної оцінки земель і моніторингу земельних ресурсів Львівщини, моніторингу кризових ситуацій на осушених землях. Проведено ґрунтово-екологічні дослід­ження в Карпатському регіоні, Поліссі, Поділлі. Обґрунтовано заходи щодо збереження біорізноманіття в Карпатському біосферному заповіднику, біосферному заповіднику „Дунайські плавні” і Національному парку „Розточчя”.

Велику увагу приділено оцінці трансформаційних процесів в екосистемах верхньої частини басейну Дністра під егідою ЮНЕСКО. Розроблені ефективні заходи, скеровані на припинення та ліквідацію ерозійних процесів шляхом консервації-реабілітації еродованих земель, а також рекомендації щодо покращення родючості ґрунтів і підвищення урожайності основних сільськогос¬подарських культур, здійснена бонітетна оцінка ґрунтів для перерахунку орендної плати за землю.

Важливе місце в науковій діяльності посідає міжнародне співробітництво з питань якісної оцінки земель і земельного кадастру (Австрія), вивчення екологічного стану ґрунтів пограниччя (Польща), мінералогічного складу ґрунтів (Росія). Започаткував видання наукової серії “Грунти України”- 18 монографій – і серію “Українські ґрунтознавці”.

Курси

Вибрані публікації

Позняк С. П. Генетико-географічні дослідження ґрунтів Західних областей України / С. П. Позняк, Л. В. Мазник. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 244 с.

Позняк С. П. Ґрунтово-географічне районування – основа раціонального використання і охорони земель / С. П. Позняк, І. Я. Папіш. – Агрохімія і ґрунтознавство. – Кн. 1. – Харків, 2014. – С. 128–145.

Позняк С. П. Проблемність і фундаментальність ґрунтознавчої науки / С. П. Позняк // Геополитика и экогеодинамика регионов. Науч. журнал. – Т. 10. – Вып. 1. – Симферополь, 2014. – С. 86–91.

Pozniak S. Pedogenic process on eluvium-diluvium solid carbonate rocks / Pozniak S., A. Kyrylchuk // Polish journal of Soil Science. – 2013. – Vol. XLVI. – № 2. – P. 141–148.

Позняк С. ПДеякі проблеми генези та географії ґрунтів Українських Карпат / С. П. Позняк // Науковий Вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 4. – Вип. 1. – Чернівці, 2012. – С. 76–80.

Позняк С. П. Історичний аналіз дослідження чорноземів Галичини та Поділля / С. П. Позняк, Л. В. Мазник // Наукові записки Тернопільського національного університету імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2012. – № 2. – Вип. 32. – С. 19–24.

Позняк С. П. Історичні аспекти вивчення генези, властивостей і використання чорноземів України / С. П. Позняк // Вісник Одеського національного університету. Геогр. та геол. науки. – 2012. – Т. 17. – Вип. 2(15). – С. 31–35.

Позняк С. П. Роль кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів у становленні наукової школи ґрунтознавства Західного регіону України / С. Позняк, О. Бонішко // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Випуск 40. Ч. 1. – С. 63–77.

Позняк С. П. Чорнозем – національне багатство України / Позняк С. П. // Вісник НТШ. – Число 45. – Весна-літо 2011. – Львів, 2011. – С. 49–51.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох част. Ч. 1. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с.

Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручн. У двох част. Ч. 2. / Позняк С. П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 286 с.

Pozniak S., Kyrylchuk A. Transformations processes in mineral part of rendzinas of Malyi Polisya / Stepan Pozniak, Andriy Kyrylchuk // Zeszyty Naukowe. – Rzeszow, 2010. S. 133–134.

Позняк С. П. Професор Іван Гоголєв / С. П. Позняк. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 586 с.

Позняк С. П. Чинники ґрунтознавства / Позняк С.П., Красєха Є. Н. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.

Позняк С. П. Картографування ґрунтового покриву / Позняк С.П., Красєха Є. Н., Кіт. М.Г. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.

Позняк С. П. Зрошувані чорноземи південного заходу України / С. П. Позняк. – Львів : ВНТЛ, 1997. – 240с.

Гоголев И. Н., Позняк С. П. Орошение на Одессщине (почвенно-экологические и агротехнические аспекты). – Одесса, 1993. – 435 с.

Біографія

Народився в містечку Олесько Буського району Львівської області. Закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка у 1966 р. З 1966–1969 рр. працював інженером науково-дослідної частини Львівського університету. 1969–1973 рр. – аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського державного університету (ОДУ). З 1973 р. – молодший науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Зміна властивостей чорноземів південних Правобережної України під впливом зрошення”. З 1978 р. – доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. У 1992 р. захистив докторську дисертацію в спецраді Ґрунтового інституту імені В. В. Докучаєва “Зрошувані чорноземи південного заходу України”, а в 1993 р. обраний на посаду професора кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів ОДУ. В цьому ж році вибраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри географії ґрунтів Львівського університету. В 1994 р. надано вчене звання професора кафедри географії ґрунтів Львівського університету. Завідує кафедрою ґрунтознавства і географії грунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

На замовлення Глобального екологічного фонду і Міжнародного банку реконструкції та розвитку Світового Банку проекти “Збереження біорізноманіття дельти Дунаю” і “Збереження біорізноманіття Східних Карпат”.

Під патронатом ЮНЕСКО українсько-німецький проект “Трансформаційні процеси в регіоні Дністра”.

Нагороди

Почесний член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, голова Львівського відділення УТҐА, почесний член Українського географічного товариства, член Міжнародного товариства ґрунтознавців, член Європейського товариства з охорони ґрунтів.

Знак “Відмінник освіти України” (1998)

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої школи України (2010)

Золота відзнака Польського товариства ґрунтознавців (1912).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!