Петровська Мирослава Андріївна

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Myroslava.Petrovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

• реґіональні еколого-географічні дослідження

• медико-географічні дослідження

• екологічна стандартизація і нормування

• санітарно-епідеміологічна ситуація

• екологічна освіта і виховання

Курси

Публікації

Петровська М. А. Оцінка рівня життя населення Волинської області // І. С. Карасюк, М. А. Петровська // Тези науково-практичної конференції Всеукраїнського студентського конкурсу з галузі “Екологія та екологічна безпека” (Полтава, 15–17 березня). – Полтава, 2017. – С. 50.

Петровська М. А. Підготовка екологів на кафедрі конструктивної географії і картографії ЛНУ імені Івана Франка / М. А. Петровська, Л. П. Курганевич // Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України: Всеукраїнська науково-методична конференція (28–29 березня 2017 р.). – Одеса: ТЕС, 2017. – С. 126–128.

Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.

Петровська М. А. Оцінка сучасного медико-демографічного стану м. Львова / І. О. Стрілець, М. А. Петровська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців “Регіон – 2016: суспільно-географічні аспекти” (Харків, 14–15 квітня, 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 117–120.

Петровська М. Оцінка санітарно-епідеміологічної ситуації Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Матеріали ХІІ з‘їзду Українського географічного товариства “Українська географія: сучасні виклики” (Вінниця, 17–21 травня, 2016 р.). – Том II. – Київ, 2016. – С. 297–299.

Петровська М. Оцінка якості питної води міста Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1  (Випуск 40). – 2016. – С. 212-222.

Петровська М. Відходи як чинник формування санітарно-епідеміологічної ситуації у Львові і на прилеглій території / І. Стрілець, М. Петровська // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю створення факультету землевпорядкування (м. Київ, 23-24 вересня 2016 року). – К., 2016. – С. 230-234.

Петровська М. Санітарно-епідеміологічна ситуація як чинник формування здоров’я дитячого населення урбосистеми Львова / М. Петровська, І. Стрілець // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776 : Географія. – С. 113–118.

Петровська М. А. Оцінка рівня життя населення Волинської області / М. А. Петровська, І. С. Карасюк // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.:КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 16. – С. 230–243.

Петровська М. А. Просторові та соціальні аспекти споживчої поведінки домогосподарств міста Львова / Гудзеляк І. І., Петровська М. А., Петровський С. В. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Географічна наука і освіта в Україні” (26–28 листопада 2015 року). – Київ, 2015. – С. 95–97.

Петровська М. Чинники формування потенціалу здоров’я дитячого населення Львівської області / М. Петровська, В. Пантилей, О. Артеменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 2 (Випуск 39). – 2015. – С. 44–53.

Петровська М. А. Вплив автотранспорту на забруднення атмосферного повітря перехресть вулиць Львова / І. О. Стрілець, М. А. Петровська // Збірник наукових праць другої Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища” (21–23 жовтня 2015 р., м. Рівне). Рівне, 2015. – 176-177.

Петровська М. Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 2  (Випуск 39). – 2015. – С. 179 -186.

Петровська М. А. Суб’єкти і об’єкти еколого-гігієнічного моніторингу Львова / І. О. Стрілець, М. А. Петровська // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Географічна наука і освіта в Україні” (26–28 листопада 2015 року). –Київ, 2015. – С. 65–66.

 

Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування. Науково- навчальне видання / За ред І. Ковальчука / І. Ковальчук, П. Волошин, А. Михнович, Й. Вишневський, С. Кукурудза, А. Мельник, Б. Муха, М. Петровська, Р. Пронишин, С.Вербицький, Я. Бень, І. Ярема, І. Горбань, Р. Волчанський, С. Кравців, Л. Курганевич. – Львів: ГО “Опілля”, 2009. – 608 с.

Петровська М. А. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: [навчальний посібник] / М. А. Петровська. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.

Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії: монографія. – Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.; за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

Петровська М. А. Гідроекологічний словник / М. А. Петровська; за ред. проф. І. П. Ковальчука. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

Петровська М. А. Екотоксикологія: Навчальний посібник / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 330 с.

Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с.

Методичні рекомендації з підготовки дипломних / магістерських робіт для студентів географічного факультету / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 64 с.

Петровська М. Екологічна культура: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 84 с.

Петровська М. Екологічна токсикологія: [навчально-методичний посібник] / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.

Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.

Петровська М. Нормування довкілля: навчально-методичний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.

Петровська М. Нормування довкілля: навчально-методичний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.

Петровська М. Оцінка впливу землекористування на геоекологічну ситуацію Сколівського району Львівської області / М. Петровська, Л. Курганевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (Випуск 38). – 2015. – С. 180–187.

Петровська М. А. Конструктивно-географічні засади оцінки санітарно-епідеміологічної ситуації Львівщини / М. А. Петровська, І. О. Стрілець // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 15 річчю кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ імені Івана Франка (Львів, 14–16 травня, 2015). – Львів, 2015. – С. 218 – 222.

Myroslava Petrovska. Potencjal zdrowotny populacji dzieciecej i czynniki jego ksztaltowania w duzym miescie na przykladzie Lwowa, Ukraina / Viktoriya Pantyley, Myroslava Petrovska // XI Konferencja naukowa katedry i  zakladu higieny ” Srodowiskowe zrodla zagrozen zdrowotnych”  (11–13 czerwca 2015, Lublin). – Lublin, 2015. – S. 67–68.

Petrovska M. Potencjał zdrowotny populacji dziecięcej oraz czynniki jego kształtowania w obwodzie lwowskim na Ukrainie / Pantylej W., Petrovska M. // Higiena, Zdrowie w XXI wieku, pod red. A. Borzęckiego. – Lublin: Norbertinum Sp z. o.o., 2015. – Str. 548-569. ISBN 978-83-7222-569-6.

М. Петровська. Водопостачання Волинської обл.: стан, проблеми, шляхи вирішення / М. Петровська, М. Пелешок. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Л., 2014. – Випуск 45. – С. 117 – 226.

Петровська М. А. Поселенське навантаження і структура земельного фонду Стрийського району (Львівська обл.) як чинник формування геоекологічної ситуації / О. І. Пилипчук, М. А. Петровська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів, присвячена 200-літтю від народження Тараса Шевченка “Україна і світ: суспільно-географічні виміри” (м. Львів, 26-28 лютого 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 368-374.

Петровська М. А. Аналіз санітарно-епідеміологічної ситуації Пустомитівського району Львівської області / І. О. Стрілець, М. А. Петровська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів, присвячена 200-літтю від народження Тараса Шевченка “Україна і світ: суспільно-географічні виміри” (м. Львів, 26-28 лютого 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 335-343.

Петровська М. А. Медико-географічний аналіз дитячого населення Львівської області / О. В. Артеменко, М. А. Петровська // Матеріали IX Всеукраїнської студентської наукової конференції “Сучасні проблеми природничих наук” (Ніжин, 23-24 квітня 2014 р.). – Ніжин, 2014. – С. 65–66.

Петровська М. А. Поселенське навантаження і структура земельного фонду Стрийського району (Львівська обл.) як чинник формування геоекологічної ситуації / О. І. Пилипчук, М. А. Петровська // Збірник тез доповідей підсумкової науково-практичної конференції II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю науки “Екологія та екологічна безпека” – Донецьк, 2014. – С. 31.

Петровська М. Екологічна токсикологія: [навчально-методичний посібник] /
М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.

Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.

Petrovska M. Poziom życia ludności obwodu lwowskiego na Ukrainie: diagnoza stanu / М. Petrovska, W Pantylej // Annales Universitatis Mariae Gurie-Sklodowska. – Lublin – Polonia, –Sectio B – Geographia, geologia, mineralogia et petrographia, – VOL, LXIX, 2, 2014. – S. 97–117.

Петровська М. Оцінка рівня життя населення Львівської області / М. Петровська, В. Пантилей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 2 (Випуск 37). – 2014. – С.52-61.

Петровська М. Аналіз впливу автотранспорту на забруднення атмосферного повітря перехресть вулиць Львова монооксидом карбону / М. Петровська, В. Морквич //  Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Л., 2014. – Випуск 47. – С. 217 – 223.

Петровська М. Поселенське навантаження і структура земельного фонду Перемишлянського району (Львівська обл.) як чинник формування геоекологічної ситуації / М. Петровська, І. Михайлів // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Л., 2013. – Випуск 41. – С. 232–242.

 

Методичні рекомендації з підготовки дипломних / магістерських робіт для студентів географічного факультету / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 64 с.

Петровська М. Безпечність та якість харчових продуктів на території Львівської області / О. Костюк, М. Петровська // Географічна наука і практика: виклики епохи. Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16-18 травня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 157–162.

Петровська М. Динаміка багаторічних змін іонного стоку у басейні річки Дністер / О. Пилипович, М. Петровська // Географічна наука і практика: виклики епохи. Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16-18 травня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 125–128.

Петровська М. Медико-географічний аналіз дитячого населення Львівської області / М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1  (Випуск 34). – 2013. – С. 190-197.

Петровська М. Екологічна культура: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 84 с.

Петровська М. Медико-географічний аналіз населення Львівської області /
М. Петровська, О. Пилипович. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 2  (Випуск 35). – 2013. – С.53-60.

 

Петровська М. Поселенське навантаження і структура земельного фонду Жовківського району (Львівська обл.) як чинник формування геоекологічної ситуації / М. Петровська, Х. Побігун // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (випуск 31). – 2012. – С. 191–198.

Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с.

Петровська М. А. Оцінка якості атмосферного повітря м. Львова / М. А. Петровська, В. В. Яромій // Матеріали П’ятої міжнародної студентської науково-практичної конференції [«Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування»], (Львів, 29-30 листопада 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 138–140.

Петровська М. А. Оцінка безпечності харчових продуктів у Львівській області / М. А. Петровська О. І. Костюк // Матеріали I Всеукраїнської (з міжнародною участю) науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених [«Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»], (Харків, 29 листопада – 1 грудня 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 131–134.

Іванов Є. А., Петровська М. А. Регіональна екологічна практика.– Методичні рекомендації. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 48 с.

Петровська М. А. Екологічний менеджмент. – Навчальний посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.

 

Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила). – Навч. посібник. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.

 

 

І. Ковальчук, М. Петровська. Геоекологія Розточчя. Монографія. – Львів: Ред. вид. центр. ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 192 с.

Біографія

Народилася 7 лютого 1970 р. у Львові. У 1987 р. закінчила СЗШ No 30 імені М. Кіх з відзнакою. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1992 р. закінчила навчання на кафедрі геоморфології та отримала диплом за спеціальністю географія, отримала кваліфікацію географ. викладач. У 1992-1997 рр. працювала на посаді інженера науково-дослідної лабораторії при кафедрі геоморфології. У 1997-2000 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. З березня 2001 р. зарахована на посаду молодшого наукового співробітника (0,5 ставки). 25 травня 2001 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді К.35.051.08 з географічних наук при Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: “Еколого-геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої території” (науковий керівник – проф. І. П. Ковальчук. З вересня 2001 р. працювала на посаді асистента кафедри конструктивної географії і картографії (0,5 ставки), а з вересня 2002 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри, де працює й сьогодні. 19 жовтня 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри конструктивної географії і картографії.

Нагороди

Нагороджена грамотою і грошовою премією за третє місце навчального посібника “Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник природничого напряму 2010-2011 навчального року”; нагороджена грошовою премією за керівництво науково-дослідною роботою, яка брала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2013/2014 навчального року за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» (Донецький національний технiчний унiверситет 18-20 березня 2014 р., 3-є місце).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!