Мкртчян Олександр Сергійович

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Alexander.Mkrtchian@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Ландшафтна екологія та геоекологія
  • Геоінформаційний аналіз та моделювання
  • Кліматологія
  • Методологічні проблеми географії та екології

Курси

Вибрані публікації

Статті та матеріали конференцій

Мкртчян О. С. Дослідження новітніх кліматичних змін в західному регіоні України та їхнє практичне значення / О. С. Мкртчян., І. П. Ковальчук // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 13-14 червня 2019 року). – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 44 – 47.

Мкртчян О. С. Властивості та особливості попереднього опрацювання інформації з відкритих цифрових баз метеоданих / О. С. Мкртчян // Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи: Мат-ли Міжнар. наук. семінару (Львів – Брюховичі, 10 – 12 травня 2019 р.) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 96 – 99.

Мкртчян О. Використання інформації відкритих баз метеоданих у дослідженнях новітніх кліматичних змін в західному регіоні України/ О. С. Мкртчян// Фізична географія та геоморфологія, 2019, N 94(2), 38-44. https://doi.org/10.17721/phgg.2019.2.05
Mkrtchian A. Terra in morphologyas factor of local temperatures distributionin Ukrainian Carpathians/ A. Mkrtchian, I. Kovalchuk// Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць. – 2019. – Вип. 1(9). – С. 62–72.
Мкртчян О. С. Аналіз часових рядів температурних показників метеостанцій заходу України з використанням еволюційного алгоритму / О. С. Мкртчян, П. М. Шубер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник / Гол. ред. В. К. Хільчевський. – 2019. – № 3 (54). – С. 135 – 136.

Mkrtchian O. S. Modeling the distribution of landsurface temperature for Bystrytsia river basinusing Lands at 8 data/ I. P.Kovalchuk, O. S.Mkrtchian, A. I. Kovalchuk // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2018, V. 27(3). – P. 453–465.doi: 10.15421/111869.

Мкртчян О. С. Оцінка рівня надійності лінійного зв’язку між простороворозподіленими автокорельованими змінними/ О. С. Мкртчян// ВісникЛьвів. ун-ту. Сер. геогр. – 2018. – Вип. 52. – С.201 – 209.

Мкртчян О. С. Міфологеми в науках про Землю і довкілля // Геогр. наука і освіта: від констатації до конструктивізму: Зб. наук. праць. – К.: 2018. – С. 30 – 31. 

Mkrtchian O. Analysis of relief morphology of Ukrainian Carpathians through the method of autocovariograms // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наук. праць– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – C. 199.

Мкртчян А.С. Анализ автоковариационной структуры характеристик низкогорного ландшафта // Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития : материалы XII Международной ландшафтной конференции, Тюмень-Тобольск, 22-25 августа 2017 г. : в 3 т. / отв. ред. чл.-кор. РАН К.Н. Дьяконов ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Тюменский государственный университет ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова ; Русское географическое общество. – Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2017. – Т. 1. – С. 98 – 103.

Мкртчян А.С. Перспективы использования открытых цифровых геопространственных данных в ландшафтном анализе // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году науки в Респ. Беларусь, Брест, 25–27 сент. 2017 г. : в 2 ч. / Ин-т природопользования НАН Беларуси, Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, Брест. гос. техн. ун-т ; редкол.: А. К. Карабанов [и др.] ; науч. ред. А. К. Карабанов, М. А. Богдасаров. – Брест : БрГУ, 2017. – Ч. 2.– С. 214 – 217.

Mkrtchian A. Assessment of spatial significance and error of correlation coefficients calculated for spatially distributed data accounting for spatial autocorrelation // Збірник матеріалів конференції «ГІС-ФОРУМ–2017» (Харків, 22–24 лютого 2017 р.). – Вип. 1. – Х.: ХНУ: Вид-во «Смугаста типографія», 2017. – С. 18–21.

Annual precipitation data processing and interpolation for the weather stations of Western Ukraine // Proceedings of GeoMLA, Geostatistics and Machine Learning, Application in Climate and Environmental Sciences, Belgrade, Serbia , 2016. – P. 61 – 66.

Mkrtchian O. Processing and geostatistical interpolation of data on annual precipitation for the meteostations of Western Ukraine // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 23. – С.47–52.

Мкртчян О.С. Картування полів кліматичних характеристик із застосуванням відкритих даних та геостатистичної інтерполяції // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник мат-лів VII Всеукраїнської науково-практ. конференції «Картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів» / Відп. за вип. – О. Ю. Дегтяр. – К.: ДНВП «Картографія», 2016. – Вип. 7. – 110 с. – С. 71–74.

Mkrtchian O.S., Shuber P.M. The analysis of relationships between annual precipitation and relief and landscape characteristics in the Carpathian region of Ukraine // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2015. – Вип. 49. – С.224 – 229.

Мкртчян О.С. Значення суб’єктивного аспекту просторових відношень в конструктивній географії // Конструктивна географія: стан, проблеми, перспективи. Мат-ли доповідей Всеукр. наук. конф., присв. 15-річчю кафедри Конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 14–16 травня 2015). – Львів, 2015. – С. 174–178. 

Аналіз зв’язків між річними нормами кількості опадів та морфометричними показниками рельєфу для метеостанцій заходу України // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Географія. – 2014. – Вип. 724-725. – С. 38-42.

THE RELATIONS BETWEEN LAND SURFACE MORPHOMETRY AND SPECTRAL CHARACTERISTICS OF ECOSYSTEMS IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS // Ekológia (Bratislava) Vol. 32, No. 1, p. 87—94, 2013. doi:10.2478/eko-2013-0007

Mkrtchian A. (2013) Using Habitat Quality and Diversity Measures to Assess Conservation Priorities forSites in the Ukrainian Carpathians. In: J. Kozak et al. (ed) The Carpathians: Integrating Nature and SocietyTowards Sustainability. Environmental Science and Engineering, Springer, pp. 655-667.

Mkrtchian A. Relations between land surface morphometry and spectral characteristics of ecosystems in the Ukrainian Carpathians // Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge – from Knowledge to Action. Proceedings. Boltižiar, M. (Ed.). Nitra: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Branch Nitra, 2012, pp. 19-22. ISBN 978-80-89325-24-556.

Mkrtchian A. The methodology for the integrated assessment and mapping of the appropriateness for assigning protected status for the sites in the Ukrainian Carpathians // Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Proceedings of the 1st Forum Carpaticum, 15-18 September 2010. –Kraków, Poland, 2010. –P. 38-40.

Мкртчян А. С. Автоматизированное выделение ландшафтных единиц путем классификации рельефа с применением ГИС // Ландшафтное планирование: общие основания, методология, технология. Труды Международной школы-конференции “Ландшафтное планирование”. – М.: географический факультет МГУ, 2006. – С. 203-208.

Мкртчян О. С. Картування водно-повітряного режиму ґрунту та перерозподілу вологи на схилах з використанням отриманих за допомогою ГІС-аналізу топографічних індексів // Український гідрометеорологічний журнал. – 2006. – №1. – С. 151-157.

Мкртчян О. С. Структурованість ландшафтів – екзистенційний вимір // Тоталогічні образи ландшафту: Мат-ли VI Міжнар. наук.-методол. конф. “Філософія і географія. Проблеми постнекласичних методологій в природничо-географічних науках” / Наук. вісник Інституту дизайну і ландшафтного мистецтва Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Вип. 3. – К.: ДАККіМ, 2006. – С. 47-50.

Мкртчян О. С., Шубер П. М. Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів західної частини України методом кластерного аналізу // Фізична географія і геоморфологія. – 2008. – Вип. 54. – С.187-194.

Мкртчян О. Інформаційна парадигма в географії // Фізична географія та геоморфологія. –2005. – Вип.47. – С.124-131.

Мкртчян О. Зміст та форма представлення даних про природні умови в земельних інформаційних системах // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2003. – №63 – С. 255-259.

Мкртчян О. С. Підходи до синтезу поняття ландшафту // Феномен ландшафту: частини – ціле – все. Філософія і географія. Проблеми постнекласичних методологій. Зб. наук. пр. – К.: Б.в. – 2004. – С.56-59.

Мкртчян О. Морфотопи як територіальні одиниці картування та оцінки природних умов // Наук. записки Тернопільського національного педагог. ун-ту. Сер. геогр. – 2004. – № 3. – С. 181-187.

Mkrtchyan A. Spatial interpolation of field data on plant abundance // Commarmot B., Hamor F. D. (eds.) Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation. Proceedings of international conference 13-17 October 2003. – Birmensdorf, Swiss: Federal Research Institute WSL; Rakhiv: Carpathian Biosphere Reserve. – P. 314-321.

Біографія

Народився 18 березня 1977 р. у м. Львові. У 1993 р. закінчив СЗШ № 45 м. Львова. У 1994 р. став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 1999 р. закінчив навчання на кафедрі фізичної географії та отримав диплом за спеціальністю “географія”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі фізичної географії. У 2002 р. закінчив аспірантуру, обійняв посаду молодшого наукового співробітника кафедри конструктивної географії і картографії. У 2003 р. розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацією на тему “Ландшафтно-екологічні основи інтеграції даних в земельні інформаційні системи” (науковий керівник – доц. І.С. Круглов). У 2011 р.обійняв посаду доцента кафедри фізичної географії і картографії, в 2013 р. отримав вчене звання доцента. Автор близько 100 наукових публікацій, більшість з них – у фахових виданнях ВАК, низки англомовних закордонних публікацій. Член Українського географічного товариства.

Проекти

Учасник міжнародних проектів: ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра”; українсько-німецького проекту «Концепція створення тематичного атласу водних ресурсів».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!