Мкртчян Олександр Сергійович

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • Ландшафтна екологія та геоекологія
  • Геоінформаційний аналіз та моделювання
  • Кліматологія
  • Геостатистика
  • Машинне навчання та штучний інтелект у географії та екології
  • Методологічні проблеми географії та екології

Курси

Вибрані публікації

Автор близько 90 наукових статей, тез доповідей конференцій, навчального посібника, співавтор 3-х колективних монографій.

 

Основні публікації:

Статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science (WoS).

Mkrtchian A. Quantifying landscape changes through land cover transition potential analysis and modelling (on the example of the Black Tisza river basin) / A. Mkrtchian, D. Svidzinska // Halada Ľ., Bača A., Boltižiar M. (eds.): Landscape and Landscape Ecology. Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology (Nitra, Slovakia, 27–29 May 2015) – Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Institute of Landscape Ecology, 2016. ISBN 978-80-89325-28-3. – P. 141–150.

Mkrtchian A. Using Habitat Quality and Diversity Measures to Assess Conservation Priorities for Sites in the Ukrainian Carpathians / A. Mkrtchian // J. Kozak et al. (ed) The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. –Environmental Science and Engineering, Springer, 2013. – P. 655–667.

Mkrtchian A. The relations between land surface morphometry and spectral characteristics of ecosystems in the Ukrainian Carpathians /A. Mkrtchian // Ekológia (Bratislava). – 2003. – Vol. 32, No. 1. –P. 87–94.

Навчальний посібник:

Мкртчян О.С. Геоінформаційне моделювання в конструктивній географії. Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 120 с.

 

Частини монографій :

Mkrtchian A. HANDBOOK. Ideas, data and methods for the setup of the Water Balance Atlas of the Western Ukraine / German authors: Pluntke T. , Bernhofer C. , Schanze J.,  Tavarez-Wahren F. , Burmeister C., Schwärzel K., Feger K.H., Trümper J. , Fischer S.; Ukrainian authors: Kovalchuk I. , Nabyvanets Y. , Snizhko S. , Vyshnevskyy V. , Kruhlov I. , Tarasiuk M. , Shevchenko O. , Obodovskiy A., Rozlach Z., Konovalenko O., Mkrtchian O., Myknovych A., Shuber P. // – Dresden, 2013. – 90 p.

І.П. Ковальчук, Т.О. Євсюков, О.П. Жук, О.С. Мкртчян, І.В. Покидько, Н.С. Лобанська. Геоінформаційно-картографічне моделювання аграрних землекористувань та їх трансформації в умовах реформування земельних відносин– Київ: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2011. – 170 с.

Мкртчян О.С. Методичні настанови (рекомендації) та алгоритми геоінформаційно-картографічного моделювання стану землекористування і досліджень трансформаційних процессів в українському селі / І.П. Ковальчук, Т.О. Євсюков, О.П. Жук, Н.С. Лобанська, О.С. Мкртчян, І.В. Покидько. – Київ: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2011. – 170 с.

 

Наукові статті у зарубіжних і українських фахових виданнях:

Mkrtchian A. Assessment of spatial significance and error of correlation coefficients calculated for spatially distributed data accounting for spatial autocorrelation / A. Mkrtchian // Збірник матеріалів конференції «ГІС-ФОРУМ–2017» (Харків, 22–24 лютого 2017 р.). – Вип. 1. – Х.: ХНУ: Вид-во «Смугаста типографія», 2017. – С. 18–21.

Мкртчян А.С. Перспективы использования открытых цифровых геопространственных данных в ландшафтном анализе / А. Мкртчян // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году науки в Респ. Беларусь, Брест, 25–27 сент. 2017 г. : в 2 ч. / Ин-т природопользования НАН Беларуси, Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, Брест. гос. техн. ун-т ; редкол.: А. К. Карабанов [и др.] ; науч. ред. А. К. Карабанов, М. А. Богдасаров. – Брест : БрГУ, 2017. – Ч. 2.– С. 214 – 217.

Мкртчян А.С. Анализ автоковариационной структуры характеристик низкогорного ландшафта / А. Мкртчян // Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития : материалы XII Международной ландшафтной конференции, Тюмень-Тобольск, 22-25 августа 2017 г. : в 3 т. / отв. ред. чл.-кор. РАН К.Н. Дьяконов ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Тюменский государственный университет ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова ; Русское географическое общество. –Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2017. – Т. 1. – С. 98 – 103.

Мкртчян О.С. Картування полів кліматичних характеристик із застосуванням відкритих даних та геостатистичної інтерполяції / О. Мкртчян // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник мат-лів VII Всеукраїнської науково-практ. конференції «Картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів» / Відп. за вип. – О. Ю. Дегтяр. – К.: ДНВП «Картографія», 2016. – Вип. 7. – 110 с. – С. 71–74.

MkrtchianA. Annual precipitation data proccessing and interpolation for the weather stations of Western Ukraine / A. Mkrtchian// Proceedings of GeoMLA, Geostatistics and Machine Learning, Application in Climate and Environmental Sciences (21–24 June 2016), Belgrade, Serbia. – Belgrade : Faculty of Civil Engineering, University, 2016. – P. 61 – 66. 

Мкртчян О.С. Статистичний аналіз експериментальних даних щодо чинників площинного змиву ґрунтів західного Поділля / І. П, Ковальчук, О. С. Мкртчян // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків: мат-ли міжнар. наук. конференції (Чернівці, 11–13 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 71–72.

Mkrtchian A. Processing and geostatistical interpolation of data on annual precipitation for the meteostations of Western Ukraine / A. Mkrtchian // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 23. – С.47–52.

Мкртчян О. Автоматизована еколого-морфометрична класифікація рельєфу басейну Чорної Тиси / О. Мкртчян // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1(6). – С. 173–184.

Mkrtchian O.S. The analysis of relationships between annual precipitation and relief and landscape characteristics in the Carpathian region of Ukraine / O. S. Mkrtchian, P. M. Shuber // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2015. – Вип. 49. – С.224–229.

Мкртчян О.С. Дослідження змін наземного покриву басейну Чорної Тиси та його факторів на основі аналізу космознімків / О. С. Мкртчян, Д. В. Свідзінська // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. – 2015. – Т. 20, вип. 4. – С. 60–73.

Mkrtchian A. Quantifying landscape changes through land cover transition potential modelling (on the example of the Black Tisza river basin) / A.Mkrtchian, D. Svidzinska // The abstracts of the 17th International Symposium on LandscapeEcology: Landscape and Landscape Ecology (27–29 May 2015), Nitra, Slovakia. – Bratislava : Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2015. – P. 34–35.

Мкртчян О. Автоматизоване ландшафтно-екологічне районування території методами кластеризації і сегментації / О. Мкртчян // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2014. – Вип. 4. – С.177–184.

Мкртчян О. С.Аналіз зв’язків між річними нормами кількості опадів та морфометричними показниками рельєфу для метеостанцій заходу України / О. С.Мкртчян, П. МШубер// Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Географія. – 2014. – Вип. 724-725. – С. 38–42.

Мкртчян О.С. Прогнозування динаміки кліматичноі межі лісу в Украінських Карпатах на основі даних дистанційного зондування та прогнозів глобальних кліматичних моделей / О.С. Мкртчян, Д. В. Свідзінська// Інтеграція геопросторових даних у дослідженнях природних ресурсів: матеріали міжнародноі науково-практичноі конференціі (27-28 листопада 2014 р.) – К.: ЦП “Компринт”, 2014. –С. 29–32.

Мкртчян О.ССтатистичний аналіз бази даних експериментальних досліджень впливу чинників на площинний змив ґрунту / І.П.Ковальчук, О. С. Мкртчян// Інтеграція геопросторових даних у дослідженнях природних ресурсів: матеріали міжнародноі науково-практичноі конференціі (27-28 листопада 2014 р.) – К.: ЦП “Компринт”, 2014. –С. 80–83.

Мкртчян О.С. Геоінформаційне моделювання кліматичних полів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. Зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 19. – С.76–80.

Mkrtchian A., Svidzinska D. Modeling the location of natural cold-limited treeline and alpine meadow habitats in the Ukrainian Carpathians / A. Mkrtchian, D. Svidzinska// Kruhlov I., Prots B. (eds) Local responses to global challenges; Proceedings of Forum Carpaticum 2014. – Lviv: Ukrayinskyy Bestseller. – P. 96–102.

Мкртчян О. С., Шубер П. М. Аналіз зв’язків між річними нормами опадів метеостанцій Українських Карпат та їхнім положенням у регіональній ландшафтній структурі / О. С.Мкртчян, П. М.Шубер// Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2014. – Вип. 48. – С.173–179.

Мкртчян. О.С. Еколого-морфометричний аналіз гірських територій на прикладі ділянки Українських Карпат // Фізична географія і геоморфологія. – 2013. – Вип. 2(70). – С.129–137.

Мкртчян О. Інтерполяція даних метеоспостережень кількостей опадів та інших кліматичних змінних методом регресійного криґінґу /О. Мкртчян, П. Шубер// Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2013. – Вип. 42. – С.258–264.

Мкртчян О.С. Цифровий аналіз мультиспектрального космознімка Landsat 7 ETM+ ділянки центральної частини Українських Карпат // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2013. – Вип. 41. – С.205–212.

Мкртчян О. Порівняльний аналіз зв’язків кліматичних характеристик з кількісними морфометричними характеристиками рельєфу та положенням у ландшафтній структурі / П. Шубер, О. Мкртчян // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2012. – Вип. 40, Ч.2. – С. 91–97.

Мкртчян О. Оціночне моделювання придатності земель для вирощування картоплі з використанням методів ГІС-аналізу // Фізична географія і геоморфологія. – 2012. – Вип. 2(66). – С.258–267.

Mkrtchian A. Relations between land surface morphometry and spectral characteristics of ecosystems in the Ukrainian Carpathians. In: Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge – from Knowledge to Action. Proceedings. Boltižiar, M. (Ed.). – Nitra: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Branch Nitra, 2012. – Р. 19-22. ISBN 978-80-89325-24-556.

Мкртчян О. Методика геопросторового моделювання та картування кліматичних характеристик за даними спостережень //О. Мкртчян, П. Шубер // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2011. – Вип. 39. – С. 245–253.

Мкртчян О.С. Дослідження чинників прояву ерозії, спровокованої стоком талих вод, на стокових майданчиках / І. Ковальчук, О. Мкртчян // Фізична географія і геоморфологія. – 2011. – Вип. 2(63). – С.106–114.

Мкртчян О.С. Геоінформаційне моделювання на сучасному етапі конструктивно-географічних досліджень // Стан та перспективи розвитку конструктивної географії: Зб. наук. праць. –Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2010. – С. 200–207.

Mkrtchian A. The methodology for the integrated assessment and mapping of the appropriateness for assigning protected status for the sites in the Ukrainian Carpathians (Методологія інтегрованої оцінки та картування придатності територій в Український Карпатах для набуття природоохоронного статусу) // Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Proceedings of the 1st Forum Carpaticum, 15-18 September 2010. –Kraków, Poland, 2010. –P. 38–40.

Мкртчян О.С. Глобальне потепління та його вплив на термічний режим Західної України. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2010. – Вип. 38. – С. 206–214.

Мкртчян О.С. Екологічна морфометрія як перспективний напрямок еколого-геоморфологічних досліджень // Фізична географія і геоморфологія. – 2010. – Вип. 1(58). – С.131–136.

Мкртчян А. Геостатическая интерполяция данных наблюдений метеостанций / Мкртчян А., Шубер П. // Географическое образование и наука в России: история и современное состояние. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию создания Географического института в Петрограде и 90-летию отечественного высшего географического образования Под ред. Н.В. Каледина, В.В. Дмитриева, Т.А. Алиева. С.-Петербург, ВВМ, 2010. – С.847–855.

Мкртчян О. Геопросторове моделювання потенціалу розвитку деградаційних процесів на орних землях / Ковальчук І.П., Євсюков Т.О., Мкртчян О.С., Лобанська Н.І. // Землеустрій і кадастр. – К. : Урожай. – 2009. – №4. – С.72–82.

Мкртчян О.С. Геоінформаційний аналіз просторових зв’язків морфометрії рельєфу з геологічною структурою (на прикладі західної частини Вододільно-Верховинських і Полонинських Карпат) / Мкртчян О.С., Чупило Г.Р. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірн. наук. праць. – Київ, 2008. – С. 250–261.

Мкртчян О.С.Кількісне моделювання поширення площинного змиву з використанням ГІС-технологій / Ковальчук І. П, Мкртчян О.С., Лобанська Н.І. // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2008. – Вип. 128. – С. 149-154.

Мкртчян О.С. Принципи та перспективи геопросторового моделювання водно-ерозійних процесів / Ковальчук І.П., Мкртчян О.С. // Теоретические и прикладные проблемы современной географии. Материалы междунар. науч. конф., памяти академика Г. И. Швебса, 3-5 июня 2009 г. – Одесса: Изд-во ВМВ, 2009. – С. 155-158.

Мкртчян А.С. Принципы геопространственного моделирования процессов площадного смыва / Ковальчук И.П., Мкртчян А.С. // Эрозионные и русловые процессы на равнинных территориях: материалы Международной науч.-практ. конференции, 14-19 сент. 2009 г. / БГУ, Ин-т почвоведения и агрохимии, отв. ред. И.И. Пирожник и др. – Минск, 2009. – С.86-89.

Мкртчян О.С. Геоінформаційне моделювання температурного поля західних регіонів України / Мкртчян О.С., Шубер П.М. // Фізична географія і геоморфологія. – 2009. – Вип.57. – С.104-112.

Мкртчян О. Автоматизована екологічна класифікація елементів рельєфу та її застосування для вивчення річково-долинних ландшафтів / Ковальчук І., Мкртчян О. // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип. 361: Географія. –Чернівці: Рута, 2007. – С. 17–25.

Мкртчян О.С.Регіоналізація річного режиму атмосферних опадів західної частини України методом кластерного аналізу / Мкртчян О.С., Шубер П. М. // Фізична географія і геоморфологія. – 2008. –Вип.54. – С.187–194.

Мкртчян О. Автоматизована екологічна класифікація елементів рельєфу та її застосування для вивчення річково-долинних ландшафтів / І. Ковальчук, О. Мкртчян// Вісн. Львівс. ун-ту. Серія геогр. –2008. – Вип. 35. – С.159–164.

Мкртчян О. Принципи автоматизованого ландшафтно-екологічного картування // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – 2008. – Том 21 (60), №2. – С.238–247.

Мкртчян О.С. Оценочное моделирование пригодности земель к выращиванию картофеля на основе ландшафтно-экологического подхода // Материалы IV Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения проф. Василия Алексеевича Дементьева (1908-1974), 14–17 окт. 2008 г., Минск / редкол.: А. Н. Витченко (науч. ред) и др. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – С. 287–289.

Мкртчян О. Моделювання розподілу ландшафтно-екологічних характеристик з використанням топографічних індексів // Вісн. Львівс. ун-ту. Серія геогр. – 2006. – Вип. 33. – С.261–267.

Мкртчян А. С. Автоматизированное выделение ландшафтных единиц путем классификации рельефа с применением ГИС // Ландшафтное планирование: общие основания, методология, технология. Труды Международной школы-конференции “Ландшафтное планирование”. –М.: географический факультет МГУ, 2006. – С. 203–208.

Мкртчян О. С. Картування водно-повітряного режиму ґрунту та перерозподілу вологи на схилах з використанням отриманих за допомогою ГІС-аналізу топографічних індексів // Український гідрометеорологічний журнал. – 2006. – №1. – С. 151–157.

Мкртчян А. С. Особенности ландшафтно-экологического анализа с применением ГИС // Ландшафтоведение: теория, методы, региональные исследования, практика: Материалы ХI Международной ландшафтной конференции / Ред. коллегия . – М.: Географический факультет МГУ, 2006. – С. 111–114.

Мкртчян О. С. Геоінформаційне моделювання перерозподілу вологи на схилах та його впливу на екологічні умови // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2006. – №2. – С. 58–63.

Мкртчян О. С. Автоматизована екологічна класифікація рельєфу // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 110–118.

Мкртчян О. С. Потенціал геоінформаційних технологій у дослідженнях площинного змиву // Ерозійно-акумулятивні процеси і річкові системи освоєних територій: Збірник наукових праць. –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 256–262.

Мкртчян О. Цифрова база природно-географічних даних для субурбанізованих територій // Наук. записки Вінницького держ. педагог. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. геогр. – 2005. –Вип. 8. – С. 76–81.

Мкртчян О. Інформаційна парадигма в географії // Фізична географія та геоморфологія. –2005. – Вип.47. – С.124–131.

Мкртчян О. С. Два напрямки у сучасній теорії екології ландшафтів // Київський географічний щорічник. – 2005. – Вип.5. – С. 70–78.

Мкртчян О. Морфотопи як територіальні одиниці картування та оцінки природних умов // Наук. записки Тернопільського національного педагог. ун-ту. Сер. геогр. – 2004. – № 3. – С. 181–187.

Мкртчян О. Кількісне моделювання площинного змиву // Фізична географія та геоморфологія. – 2004. – Вип.46, т. 2. – С.175–182.

Мкртчян О. Геоінформаційне моделювання процесу схилової ерозії // Вісн. Львівс. ун-ту. Серія геогр. – 2004. – Вип. 30, ч-на 1. – С.188–193.

Мкртчян О. С. Підходи до синтезу поняття ландшафту // Феномен ландшафту: частини – ціле – все. Філософія і географія. Проблеми постнекласичних методологій. Зб. наук. пр. – К.: Б.в. – 2004. – С.56–59.

Мкртчян О. Моделювання бассейнових систем у базі даних ГІС // Наук. праці УкрНДГМІ. –Вип. 251. – К.: Ніка-Центр. – 2003. – С. 59–68.

Mkrtchyan A. Spatial interpolation of field data on plant abundance // Commarmot B., Hamor F. D. (eds.) Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation. Proceedings of international conference 13-17 October 2003. – Birmensdorf, Swiss: Federal Research Institute WSL; Rakhiv: Carpathian Biosphere Reserve, 2003. – P. 314–321.

Мкртчян О. Питання інтеграції якісної інформації у базу даних ГІС // Вісн. Львівс. ун-ту. Серія геогр. – 2003. – Вип. 29, ч-на 1. – С.43–52.

Мкртчян О. Моделювання басейнових систем у базі даних ГІС // Тези доповідей Другої Всеукр. наук. конф.”Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”. – Київ: Ніка-Центр. – 2003. – С. 59–61.

Мкртчян О. Індуктивний підхід до картування антропогенного наземного покриву / І. Круглов, О. Мкртчян // Наук. записки Вінницького держ. педагог. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. геогр. – 2003. –Вип. 5. – С. 36–41.

Мкртчян О. Зміст та форма представлення даних про природні умови в земельних інформаційних системах // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2003. – №63 – С. 255–259.

Мкртчян О. Оцінка точності цифрової моделі рельєфу та її використання в моделюванні // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2002. – №62. – С. 125–130.

Мкртчян О. Інтерполяція точкових даних для районів пересіченого рельєфу методами ГІС на прикладі весняних ефемероїдів // Мат-ли Міжнар. наук.- практичної конф. “Гори і люди”. – Рахів, 2002. – С. 417–421

Наукова біографія

Народився 18 березня 1977 р. у м. Львові. У 1993 р. закінчив СЗШ № 45 м. Львова. У 1994 р. став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 1999 р. закінчив навчання на кафедрі фізичної географії та отримав диплом за спеціальністю “географія”. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі фізичної географії. У 2002 р. закінчив аспірантуру, обійняв посаду молодшого наукового співробітника кафедри конструктивної географії і картографії. У 2003 р. розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацією на тему “Ландшафтно-екологічні основи інтеграції даних в земельні інформаційні системи” (науковий керівник – доц. І.С. Круглов). У 2011 р.обійняв посаду доцента кафедри фізичної географії і картографії, в 2013 р. отримав вчене звання доцента. Автор близько 70 наукових публікацій, більшість з них – у фахових виданнях ВАК, низки англомовних закордонних публікацій. Член Українського географічного товариства.

Проекти

Учасник міжнародних проектів: ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра”; українсько-німецького проекту «Концепція створення тематичного атласу водних ресурсів».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!