Курганевич Людмила Петрівна

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Lyudmyla.Kurhanevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Екологічна геоморфологія
  • Геоекологія
  • Моніторинг довкілля
  • Водні ресурси

 

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Курганевич Л. П. Гідрологія : навчально-методичний посібник [для самостійної роботи студентів] / Л. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 48 с.

Ковальчук І. П. Гідроекологічний моніторинг : навч. посібник / І. П. Ковальчук, Л. П. Курганевич – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 292 с.

Курганевич Л. П. Водний кадастр : навч. посібник / Л. П. Курганевич // Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 116 с.

Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування. Навчально-наукове видання / За ред І. Ковальчука / І. Ковальчук, Й. Вишневський, П. Волошин, С. Кукурудза, А. Мельник, А. Михнович, Б. Муха, М. Петровська, Я. Бень, І. Горбань, Р. Височанський, С. Кравців, Л. Курганевич та ін. – Львів : НВЦ «Опілля-Л», 2009. – 604 с.

Статті та матеріали конференцій

Шляхи оптимізації геоекологічного стану річково-басейнової системи Полтви / Збірник наукових праць VІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), 25–27 вересня, 2019. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – C. 151 (у співавторстві з Шіпкою М. З).

Курганевич Л. П.  Нові підходи ведення державного моніторингу поверхневих вод Львівської області/Курганевич Л.П., Шіпка М.З./Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи :
матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С.52-55. Seminar_Kurhanevych

Курганевич Л. П. Оцінка якості річкових вод Яворівського району Львівської області / О. І. Горковчук, Л. П. Курганевич // Матеріали XIX студентської наукової конф. «Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні». – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 28-36.

Курганевич Л. П. Гідроекологічний моніторинг річково-басейнової системи Стрия / Л. П. Курганевич, Т. М. Вовщук // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Географія та екологія: наука і освіта». – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 129-131.

Водокористування у Яворівському районі Львівської області: стан та оптимізація / О. І. Горковчук, Л. П. Курганевич // Матеріали четвертого студентського Конгресу «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування». – Львів : НУ «Львівська Політехніка». 2017. – С. 29-31.

Курганевич Л. П. Гідроекологічний моніторинг у системі вищої екологічної освіти України / Л. П. Курганевич // Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України». – Одеса : ТЕС, 2017. – С. 79-81.

Підготовка екологів на кафедрі конструктивної географії і картографії ЛНУ імені Івана Франка / М. А. Петровська, Л. П. Курганевич // Матеріали всеукр. наук.-метод. конф. «Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України». – Одеса : ТЕС, 2017. – С. 126-128.

Результати діяльності навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування Львівського національного університету імені Івана Франка / Є. Іванов, Ю. Андрейчук, В. Клюйник, Л. Курганевич // Матеріали XXXV Всеукр. наук.-практичної інтернет-конф. «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.10-13.

Курганевич Л. П. Експертні дослідження геоекологічного стану річково-басейнових систем / Л. П. Курганевич // Матеріали міжнарод. наук.-прак.конф. «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» (Братислава, 16-18 березня 2016 року). – Київ : Інтерсервіс, 2016. – С.184-185.

Курганевич Л. П. Аналіз впливу поселенського освоєння на формування геоекологічного стану басейну річки Полтви /Л. П. Курганевич, М. З. Шіпка // Науковий журнал «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY». – 2016. – Вип.3. Ч.4. – С.108-113.

Kurhanevych, Shipka M. Hydroecological state of the Poltva river and its tributaries // Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. – No 5 (2016) – S.78 – 88 http://praceskng.up.krakow.pl/article/view/3224/2843

Курганевич Л. П. Геоекологічна експертиза річково-басейнової системи Стрию / Л. П. Курганевич, Т. М. Вовщук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи». – Львів : Простір-М, 2015. – с. 239-243.

 Курганевич Л.П. Гідрохімічні дослідження в басейні річки Полтви.  /Курганевич Л.П., Шіпка М.З.//Друга Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища» (м. Рівне, 21-23 жовтня 2015 р.). – Рівне. 2015. – С. 103-104. RIVNE-2015

Петровська М. А., Курганевич Л. П. Оцінка впливу землекористування на геоекологічну ситуацію Сколівського району Львівської області // Наукові записки Тернопільського нац. пед. у-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: географ. – 2015 – №1 (випуск 38) – С.180-187.

Курганевич Л. Оцінка антропогенного навантаження на річково-басейнову систему Рата / Л. Курганевич, Л. Вербенець // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2014. – Вип. 47. – С. 164-170.

Курганевич Л. П. Моніторинг якості вод басейнової геосистеми Полтви / Л. П. Курганевч, М. З. Шіпка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2013. – Вип. 46. – С. 251-260.

Курганевич Л. П. Умови формування та фактори впливу на водний режим річки Полтва / Л. П. Курганевич, М. З. Шіпка // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2012. – Вип. 40. Ч.II. – С.52-59.

Курганевич Л. П. Визначення екологічної стійкості геокомплексів басейну річки Полтви / Л. П. Курганевич, М. З. Шіпка // Наукові записки Тернопільського нац. пед. у-ту. Сер. географ. – 2012 – № 2(32). – С.94-101.

Курганевич Л. Гідрологічний аналіз басейнової системи Солокії /Л. Курганевич, О. Данилевич // Матеріали круглого столу «Стан, проблеми і перспективи природничої географії». – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.138-143.

Курганевич Л. Методологічні аспекти дослідження екологічного стану геосистем басейну річки Полтва /Л. Курганевич, М. Шіпка // Матеріали круглого столу «Стан, проблеми і перспективи природничої географії». – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.97-101.

Курганевич Л. Структурна організація річкової мережі басейну Щирки та її багаторічна динаміка / Л. Курганевич, А. Мицько // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю засн. каф. конструкт. географ. і карт., Львів-Ворохта: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010 – С. 94-97.

Курганевич Л. П. Басейновий підхід до оцінки впливу землекористування на стан навколишнього середовища / Л. П. Курганевич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Вип. 118. – К. : ВЦ НАУ, 2009. – С.56-62.

Курганевич Л. П. Еколого-географічний аналіз річкового басейну Рати / Л. П. Курганевич // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія, 2006. – С.199-206.

Ковальчук О., Курганевич Л. Гідроекологічний стан поверхневих вод річкових систем верхньої частини басейну Західного Бугу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук.зб. / Відп. ред. В.К. Хільчевський. – Київ: ВГЛ „Обрії”, 2003. – Том 5. – С.240-248.

Ковальчук І., Курганевич Л., Михнович А. Гідрологічний аналіз басейнової системи Західного Бугу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. / Відп. ред. В.К.Хільчевський. – Київ-Луцьк: РВВ Луцького ДТУ, 2002. – Том 4. – С.89 -100.

Курганевич Л. П. Еколого-геоморфологічний аналіз басейну Західного Бугу //Автореферат канд.дис. 11.00.04 – геоморфологія і палеогеографія, 2001. – 22 с.

Курганевич Л. П. Карта руслових процесів як база для проведення досліджень екологічного стану річкового басейну / Л. П. Курганевич // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2000. – Вип. 27. – С.97-101.

Курганевич Л. П. Типізація русел верхньої частини басейну Західного Бугу та його приток / Л. П. Курганевич //Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 1998 – Вип. 21. – С.133-136.

Курганевич Л. П. Структура транскордонної річкової системи Західного Бугу та її багаторічна динаміка / Л. П. Курганевич //Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 1997 – Вип. 20. С.41-45.

Курганевич Л. П. Особливості будови і трансформації малих річок басейну Західного Бугу / Л. П. Курганевич //Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. – 1994 – Вип. 19. С.170-173.

 

 

 

Біографія

Народилася 26 лютого 1968 року у селі Сварицевичі Дубровицького району Рівненської області. У 1985 році закінчила Сварицевицьку середню школу із золотою медаллю. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка. У 1990 році закінчила навчання на кафедрі геоморфології та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю географія. За скеруванням як молодий спеціаліст працювала інженером на кафедрі геоморфології. Навчалася в аспірантурі цього ж університету (заочна форма).

У 2001 році захистила дисертацію за темою «Еколого-геоморфологічний аналіз басейну Західного Бугу» (науковий керівник – проф. Ковальчук І. П.). Від 2000  року працювала інженером, асистентом, доцентом кафедри конструктивної географії і картографії. У 2008 році отримала вчене звання доцента цієї кафедри.

У 2018 році пройшла наукове стажування: «Organization of the educational process, scientific projects and publication activities at the universities of the European Union» organized by Prague Institute for Qualification Enhancement between the  27th of June 2018 and the 12th of July 2018.

Автор більше 60 наукових і навчально-методичних праць.

Методичні матеріали

Курганевич Л. Водні ресурси та водний кадастр : методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / Л. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 56 с.

Курганевич Л. Геоекологічна експертиза : методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / Л. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 52 с.

Методичні вказівки для підготовки дипломних/магістерських робіт / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  64 с.

Курганевич Л. Гідроекологічний моніторинг : методичні вказівки [для самостійної роботи студентів] / Л. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 48 с.

Методичні вказівки для проходження гідроекологічного розділу комплексної гідроекологічної практики для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / А. Михнович, Л. Курганевич, І. Чікова – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 64 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!