Котик Любов Іванівна

Посада: асистент кафедри економічної і соціальної географії

Телефон (робочий): (032) 239-46-57

Електронна пошта: Liubov.Kotyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • трансформація господарського комплексу
  • соціальна географія
  • глобальні проблеми людства, глобалістика
  • географія міжнародних організацій

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни) : навч. посібник / С. Кузик, Л. Котик, І. Ванда. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 148 с.

Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів / М. Влах, Л. Котик. — Ч. 1. : Семінарські заняття. Тести. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 122 с.

Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник для самостійної роботи студентів / М. Влах, Л. Котик. — Ч. 2. : Допоміжні навчальні матеріали. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 138 с.

Котик Л. І. Регіональна економічна і соціальна географія світу (Центральна та Південно-Східна Європа, Східна Балтія): навч. посібник / В. В. Стецький, Л. І. Котик. − Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. − 100 с.

Котик Л. І. Теорія і методологія географічної науки: навч.посібн. для самостійної роботи студентів / М. Р. Влах, Л. І. Котик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 120 с.

Статистичні методи в суспільній географії : навч. посібник / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. — 92 с.

Соціальна географія : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — [2-ге вид., доп]. — Львів : Простір-М, 2015. — 468 с.

Глобальні проблеми людства : навч. посібник / Мирослава Книш, Любов Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 330 с.

Методичні рекомендації до проходження економіко-географічного розділу навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики студентів географічного факультету : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. ― Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. ― 64 с.

Статистичні методи в суспільній географії : навч. посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 64 с.

Політико-географічна глобалістика : навч. посібник / М. М. Книш, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 484 с. (Гриф МОН, Лист №1/11-17565 від 12 листопада 2012 р., ISBN 978-617-10-0041-4).

Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 164 c.

Техніко-економічні основи виробництва : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. ‒ 134 с.

Землі під комерційне використання / О. І. Шаблій, Л. І. Котик / Львів. Комплексний атлас / [за ред. проф. О. Шаблія].       ‒ К. : ДНВП «Картографія», 2012. ‒ С. 164—165.

Соціологія : навч.-метод. посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія / І. І. Гудзеляк, Л. І. Котик, І. В. Ванда. ‒  Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. ‒ 95 с.

Розміщення продуктивних сил : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. ‒ 156 с.

Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.

Завдання та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” для студентів географічного факультету / В. С. Грицевич, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 96 с.

Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с.

Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Територіально-виробничі комплекси” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 70 с.

Навчальна програма та практичні і тестові завдання з курсу “Техніко-економічні основи виробництва” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, Л. І. Котик. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 88 с.

Статті та матеріали конференцій

Приморський туристично-рекреаційний район України: сучасний стан і проблеми розвитку / М. Білецький, Л. Котик /Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 16—17 травня 2019 р.). — Тернопіль : ТНПУ, 2019. — С. 7—21.

Віртуальний туризм як можливість популяризації історико-культурних пам’яток Сколівського району Львівської області / М. Білецький, Л. Котик // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат — важливі об’єкти в розвитку туризму : матер. наук.-практ. конф. (21—22 березня 2019 р., м. Львів). ― Львів : ЛІЕТ, 2019.

Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: ретроспектива і сучасність / М. Білецький, Л. Котик / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 41—47.

Структурування географічної науки: історичний досвід і сучасні тенденції / О. Шаблій, М. Влах, Л. Котик / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 55—64.

Котик Л. І. Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти : релевантність вимогам сучасності / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років − досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присв. 85-річчю геогр. фак. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка (м. Київ, 30−31 березня 2018 р.) / [гол. ред. колегії Я. Б. Олійник]. − К.: Прінт-Сервіс, 2018. − С. 320−322

Котик Л. І. Карпатсько-Подільський рекреаційний район України: сучасний стан і перспективи розвитку / Л. І. Котик, М. І. Білецький // «Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму»: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 10 травня 2018р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. − Львів: ЛІЕТ, − С. 244−255

Котик Л. І. Актуалізація екскурсійної діяльності на території Поліського туристично-рекреаційного району України / М. І. Білецький, Л. І. Котик // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали ХІІ міжнар. наук. конф. присв. 15-річчю к-ри туризму (м. Львів, 12−14 жовтня 2018 р.). − Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. − С. 34−40.

Котик Л. І. Міждисциплінарність при викладанні навчального курсу «Регіональна економічна і соціальна географія світу» / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда, Л. І. Котик // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: зб. наук. праць. − К.: Інститут географії НАН України, 2018. − С. 219−221.

Котик Л. І. Економіко-географічні ідеї у працях і листуванні академіка Степана Рудницького / Л. І. Котик // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. − 2017. − Вип. 36. − С. 45−53.

Котик Л. І. Соціально-географічна характеристика якості життя (на прикладі дозвілля населення Шевченківського району м. Львова) / Л. І. Котик, О. Р. Гаван / Пошуки та знахідки: матер. переможців ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН. − Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. − С. 31−33.

Котик Л. І. Нова системна класифікація географічної науки / О. І. Шаблій, М. Р. Влах, Л. І. Котик // Суспільна географія. Книга третя. Проблеми теоретичних досліджень, геогуманістики, географічної освіти [Вибрані праці] / О. Шаблій. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2017. – С. 37−51.

Котык Л. И. Природно-ресурсный потенциал Львовской области: влияние на трансформацию хозяйственного комплекса региона / Л. И. Котык // «МАГІЛЁЎСКІ МЕРЫДЫЯН». – 2017. – Т. 16. – Вып. 3–4 (35–36). – С. 48–59. 

Kotyk L. Lviv oblast: urgent socio-economic problems in the context of European integration / L.Kotyk,  Biletskyi, Ya. Ivakh // Journal of Geography, Politics and Society. – Uniwersytet Gdański, 2017. – 7 (2). – P. 32–42.

Котик Л. І. Латвія : суспільно-географічні аспекти розвитку туристично-рекреаційної сфери / Л. І. Котик, М. І. Білецький // Географія, економіка і туризм: національний і міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (м. Львів, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С.22–26.

Котик Л. І. Суспільно-географічні проблеми діяльності підприємств Львівської області / Л. І. Котик // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-тет, 2016. – Вип. 775–776: Географія. – С. 205–210.

Котик Л. І. Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: SWOT-аналіз / Л. І. Котик, М. І. Білецький, // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. –№ 2(вип. 41). – С. 16–25.

Котик Л. І. Суспільно-географічна характеристика Естонії : виклики розвитку держави у ХХІ ст. / Л. І. Котик, М. І. Білецький // Актуальні проблеми країнознавчої науки: матеріали IV Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (м. Луцьк, 15-16 листопада 2016 р.) / [за ред. В. Й. Лажніка]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – С. 240–247.

Нова системна класифікація географічної науки : проблеми і напрямки модернізації / О. Шаблій, М. Влах, Л. Котик //  Історія української географії. Всеукр. наук.-теор. часопис. — Тернопіль, 2015. — Вип. 32. — С. 7—18

Суспільно-географічні дисципліни : роль у формуванні професійних компетентностей / О. Мамчур, І. Ванда, Л. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія. — Тернопіль : СМП «Тайп». — № 2. (вип. 39). — 2015. — С. 73—81.

Котик Л. Новітні форми поєднання підприємств на території Львівської області : суспільно-географічні аспекти функціонування в умовах трансформації господарського комплексу регіону / Л. Котик // Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19—20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : проф. О. І. Шаблій]. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. — С. 395—405.

Становлення глобалістики як науки / М. Книш, Л. Котик // Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19—20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : проф. О. І. Шаблій]. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. — С. 343—356.

Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка : ретроспектива, сучасність, погляд у майбутнє / М. Білецький, Л. Котик // Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 19—20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : проф. О. І. Шаблій]. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. — С. 36—51.

Концепція навчального посібника «Глобальні проблеми людства» / М. М. Книш, Л. І. Котик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — Вип. 33. — С. 261—270.

Ринок нерухомості м. Львова : SWOT-аналіз / Л. І. Котик, Л. С. Шувалова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — Вип. 33. — С. 145—151.

Демогеографічні передумови трансформації господарського комплексу Львівської області / Л. І. Котик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — Вип. 33. — С. 140—144.

Human-geographical problems of structural transformation of the economic complex in Lviv region / L. I. Kotyk // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. — 2015. — №5—6. — P. 101—104.

Котик Л. І. Географія злочинності держав світу / Л. І. Котик, Ю. Я*. Смоляк // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Луцьк, 14—15 травня 2015 р.) / [за ред. В.Й. Лажніка]. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — С. 93—101.

Котик Л. І. Структурна трансформація господарського комплексу Львівської області: суспільно-географічні аспекти / Л. І. Котик // Географія. Екологія. Туризм : теорія, методологія, практика [матеріали міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю географічного ф-ту Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка (21—23 травня 2015 р.)]. — Тернопіль СМП «Тайп», 2015. — С. 156—158.

Поняття «тероризм» у термінологічному апараті сучасної науки / М. М. Книш, Л. І. Котик, Г. В. Наконечна // Географія та туризм : наук. зб. / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.] та ін.]. — К. : Альфа-ПІК, 2015. — Вип. 33. — С. 141—150.

Котик Л. І. Суспільно-географічні аспекти функціонування новітніх форм поєднання підприємств на території Львівської області / Л. І. Котик // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. — Вип. 724—725 : Географія. — С. 157—162.

Котик Л. І. Стан здоров’я населення держав світу / Л. І. Котик // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали І Міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 9—10 жовтня 2014 р.) / [за ред. В. Й. Лажніка]. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — С. 101—106.

Котик Л. Роль туризму у трансформації господарського комплексу Львівської області / Л. Котик // Вісник Львів. ун-ту. ‒ Серія географічна. ‒ 2013. ‒ Вип. 43. ‒ Ч. 2. ‒ С. 206‒213.

Глобалізація терористичної діяльності / М. М. Книш, Л. І. Котик // Географія та туризм : наук. зб. / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.]. – Вип. 21. – К. : Альтерпрес, 2012. – С. 145-155.

Котик Л. І. Підходи до типізації трансформації господарського комплексу регіону / Л. І. Котик // Регіон-2011: стратегія оптимального розвитку : [матер. наук-практ. конф. з міжн. участю (м. Харків, 10—11 листопада 2011 р.) / Гол. ред. кол. В. С. Бакіров]. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — С. 146—148.

Географія соціальних негараздів : становлення науки в Україні / М. І. Білецький, Л. І. Котик / Географія та туризм : [наук. збірник] / [Ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред) та ін.] — К. : Альтерпрес, 2011. — С. 228—235.

Біографія

  • Народилася 16 липня 1979 р. У 1996 р. закінчила Калуську гімназію, поступила на перший курс географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Закінчила навчання у 2001 р. з відзнакою за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”, паралельно отримавши сертифікат перекладача-референта англійської мови. Цього ж року закінчила Харківський заочний економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аудит”. З 2001–2004 рр. навчалася в стаціонарній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”. Підготувала кандидатську дисертацію на тему: “Суспільно-географічні проблеми трансформації господарського комплексу реґіону (на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – проф. О. Шаблій).  З 2004 р. асистент кафедри економічної і соціальної географії.

Проекти

2012—2014 рр. «Суспільно-географічні проблеми західно-українського прикордоння». Реєстраційний номер 0111U008013; науковий проект ЛНУ ім. І. Франка;

2012 р. науково-освітній проект «Міжнародна релігієзнавча школа «Географія релігії: релігійна карта світу і простір сакрального»» (координатори: УКУ (м. Львів) НПУ ім. М. Драгоманова (м. Київ));

2010 р. освітній проект «Вчимося бізнесу» у рамках реалізації Львівською міською радою заходів Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2009—2010 рр.;

2009 р. стажування на базі Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів).

Методичні матеріали

Білецький М. І. Ванда І. В., Котик Л. І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с. Підп. до

Білецький М. І. Розміщення продуктивних сил : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. ‒ 156 с.

Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!