Колтун Оксана Володимирівна

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-02

Електронна пошта: Oksana.Koltun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Антропогенна геоморфологія
  • Інженерна геоморфологія
  • Геоморфологія міст
  • Теорія геоморфології
  • Методика викладання геоморфології та палеогеографії

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Колтун О. В. Антропогенна геоморфологія * / О. В. Колтун, І. П. Ковальчук; за ред. проф. І. П. Ковальчука. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 193 с.; іл.

 

Статті та матеріали конференцій

Короткий словник грецьких і латинських морфем географічних термінів: навч. довідкове вид. / Уклад. О.В. Колтун. Львів, 2018. 31 с.

Колтун О.В, Колтун В.Р. Геологічні особливості зсуву на вул. Купріна у Хмельницькому // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. Геогр. науки. 2018. Вип. 9. 115–123. http://doi.org/10.5281/zenodo.1227327.

Колтун О.В, Колтун В.Р. Кільця Лізеґанґа у лесово-ґрунтовій серії як об’єкт досліджень у науках про Землю (приклади з Хмельницького плато, Подільська височина) // Фізична географія і геоморфологія. 2018. Вип. 1 (89). С. 30–34.

Колтун О.В., Колтун В.Р. Тиксотропія відкладів на території міста Хмельницького // Матеріли Міжнародної науково-технічної конференції “Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази”, 23-25 травня 2018 р. Івано-Франківськ, 2018. С. 340–344.

Колтун О. Кліматичні та астрономічні чинники розвитку зсувів у Хмельницькому: кореляційний аналіз // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнародної конференції (26–28 вересня 2018 р.). Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. С. 18–19.

Колтун О. Особливості постексплуатаційного використання території лесових кар’єрів у м. Хмельницькому // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: Матеріали Міжнародного наукового семінару (5–7 жовтня 2018 р.). Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 190–194.

Колтун О.В. Водна ерозія на будівельних майданчиках (приклади з мікрорайону Озерна у Хмельницькому) // Географія та екологія: наука і освіта : Зб. наук. праць. Умань, 2018. С. 117–119.

Колтун О. Малі палеодолини і палеозападини: перспективи досліджень // Треті Сумські наукові географічні читання

Колтун О.В.  Назви географічних статей у науковій періодиці 2016 року: теми і структура / О. Колтун // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. – Геогр. науки. Вип. 8. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 179–186.

Колтун О. Зсувні процеси та новітня забудова міста Хмельницького // Другі Сумські наукові географічні читання. Суми: СумДПУ ім. А. Макаренка, 2017. С. 13–17.

Колтун О., Колтун В. Новітня забудова Хмельницького: зміни морфології поверхні та супутні процеси // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Вип. 1(7). 2017. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. С. 102–111.

Колтун О. Лесові кар’єри ХХ ст. у Хмельницькому: сучасна морфологія і морфодинаміка / О. Колтун // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Вип. 50. – С. 208–223.

Колтун О.В. Геоморфологічні процеси у кар’єрах ХІХ ст. у м. Хмельницькому / Оксана Колтун // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Вип. 1(6). 2016. – Львів: ЛНУ ім.. І.Франка, 2016. – С. 104-117.

Колтун О.В. Часові закономірності розвитку зсувів у м. Хмельницькому / О.В. Колтун // Географія та екологія: наука і освіта : Зб. наук. праць. – Умань, 2016. – С. 83–85.

Колтун О. Попередні результати вивчення причин циклічності зсувів у м. Хмельницькому / Оксана Колтун // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х тт. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 74-76.

Колтун О.В. Специфіка інженерно-геологічних вишукувань у ґрунтах з особливими властивостями у м. Хмельницькому / В.Р. Колтун, О.В. Колтун // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики”, 25–27 травня 2016 року, Івано-Франківськ. – С. 288–291.

Колтун О.В. Причини зсуву по вул. Купріна у м. Хмельницькому / О.В. Колтун // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю створення факультету землевпорядкування, “Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи”, 23–24 вересня 2016 року, Київ, НУБіП. – Київ: МПБП «Гордон», 2016. – С. 206–210.

Колтун О.В.  Сучасна морфологія кар’єрів ХІХ ст. у м. Хмельницькому / О. Колтун // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. – Геогр. науки. Вип. 7. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 53–63.

Колтун О.В. Зсувонебезпечні схили у м. Хмельницький: забудова та її наслідки / О.В. Колтун, В.Р. Колтун // Актуальні проблеми дослідження довкілля : Збірник наук. праць (за матеріалами VI міжнар. наук. конференції (Суми, 20-23 травня 2015). Т.2. – Суми, – С. 17-20.

Колтун О.В. Особливості освоєння балок м. Хмельницького / О.В. Колтун, В.Р. Колтун // Конструктивна географія і картографія:стан, проблеми, перспективи: Матеріали доповідей Всеукр. наук. конференції (Львів, 14–16 травня 2015). – Львів, 2014. – С. 213–217.

Колтун О. В. Антропогенная геоморфология как наука и учебная дисциплина / И. П. Ковальчук, О. В. Колтун // Антропогенная геоморфология: наука и практика : Материалы XXXII Пленума Геоморфологической комиссии РАН. – Белгород, 2012. – С. 43–49.

 

Колтун О. В. Передумови виникнення антропогенної геоморфології / І. П. Ковальчук, О. В. Колтун // Природа Західного Полісся і прилеглих територій: збірник наук. пр. / відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – № 8. – С. 3–9.

 

Геоекологічний моніторинг урбосистеми Хмельницького (Львів, 2005, у співавторстві)

Матеріали до практичних робіт з палеогеографії (Львів, 2004)
Матеріали до практичних робіт з палеогеографії (Львів, 2004)

Парадигми у геоморфології (Львів, 2003)

Проблема антропогенного впливу на рельєф у працях українських вчених 20-40-х років ХХ століття (Тернопіль, 2002)
Історія формування надзаплавних терас у верхній течії Південного Бугу (Суми, 2002)

 

Список друкованих праць

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРИРОДНИМ РЕЛЬЄФОМ І ЗАБУДОВОЮ м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ РЕЛЬЄФУ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Екологічна ситуація у місті Хмельницькому

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ НАДЗАПЛАВНИХ ТЕРАС У ВЕРХНІЙ ТЕЧІЇ ПІВДЕННОГО БУГУ

ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА РЕЛЬЄФ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ 20-40-х рр. ХХ ст.

Вивчення антропогенного впливу на рельєф в Україні у другій половині ХХ століття

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕНЬ АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН РЕЛЬЄФУ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЙ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ: ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ПОСТНЕКЛАСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІУКРАЇНСЬКОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЇ

Аналіз класифікацій антропогенного рельєфу

ЕКОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ У ГЕОГРАФІЇ: ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ НАЗВ ЗМІСТОВІ

Проблеми класифікації антропогених рельєфотвірних відкладів і процесів

Інтерпретація історичної інформації як основа галузевої диференціації антропогенної геоморфології

Антропогенний вплив на водні ресурси Верхнього Побужжя

 

Біографія

Народилася 28.01.1977 у м. Хмельницький. Український географ, кандидат географічних наук (Антропогенна трансформація рельєфу міста Хмельницького, 2002). Закінчила географічний факультет (1999) і аспірантуру (2002) Львівського університету. Працювала вчителем географії (2000-2001), інженером кафедри геоморфології і палеогеографії (2002). З 2002 – асистент, а з 2003 – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії.Вчене звання доцента з 2005 р.
Дослідження в галузі антропогенної й інженерної геоморфології, геоморфології урбанізованих територій, історії та теорії геоморфології, методики викладання геоморфології і палеогеографії. Автор 48 друкованих праць, у тому числі 3 монографій (у співавторстві) і 7 навчальних та навчально-методичних посібників.

Методичні матеріали

Колтун О.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу“Антропогенна геоморфологія”для студентів географічного факультету

Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Геоморфологія міст” (Львів, 2008)

Методичні рекомендації до навчальних екскурсій з “Геоморфології міст” для студентів географічного факультету (Львів, 2009)

Методичні матеріали до курсу “Археологічні методи в палеогеографії” (Львів, 2009)

Колтун О.В. Матеріали до практичних робіт з палеогеографії для студентів другого курсу географічного факультету

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!