Гудзеляк Ірина Іванівна

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-47

Наукові інтереси

Географія населення, країнознавство, географія міжнародних відносин, геоурбаністика.

Курси

Публікації

Навчальні посібники

Основи демографії: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – географія, спеціальності 7.070502 – економічна і соціальна географія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 81 с.

Соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2013. – 95 с.  (у співавторстві з І. Вандою та Л. Котик).

Основи демографії: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030102 – психологія (програма, тези лекцій, завдання для самостійної та практичних робіт, індивідуальне науково-дослідне завдання, тести). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 94 с.

Географія населення: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія (програма, самостійні і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 76 с.

Робоча навчальна програма, завдання до контрольної та практичних робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету (заочної форми навчання). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – 54 с.

Збірник тестових завдань з курсу “Географія населення” для сту­дентів географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – 88 с.

Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 с.

Хорватія: суспільно-географічна характеристика. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І вана Франка, 2002. – 136 с. (у співавт. з Уманцівим Б.)

Бібліографічний покажчик наукових видань з географії населення і розселення Західного регіону України // Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 43 с. (у співавторстві з Анісімовою Г.М.).

Публікації у закордонних виданнях:

Wictorija Pantyley, Iryna Hudzeliak, Oleh Shabliy, Semen Matkovskyi. Przemiany demograficzne // Roztocze: przyroda i człowiek / Redakcja naukowa Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy. – Lublin: Zwierzyniec, 2015. – S. 325‒340.

Starzenie się ludności Zachodniej Ukrainy // Proces starzenia ludności – potrzeby i wyzwania // I Kongres Demograficzny w Polsce / Sesja problemowa. Łódz, 6–7 czerwca 2002 r. – S. 41–48. (у співавт з Шаблієм О., Лабінською Г.).

Perspektiven und Probleme der neuen polnisch-ukraini­schen Nachbarschaft ― darstellt am Beispiel der Grenz­region zwieschen Sudostpolen und der Oblast Lwiw // Europa Regional. – 2000. –  № 2. – S. 2-18. ( у співавт. Annegret Haase)

Ukrainian–Polish Borderland: Development and Trade (in Figures and Schemes) // Ukraine, Poland and the EU Enlargement to the East Papers for discussion. International Conference of Heinrich–Boell–Stiftung (Germany) and Independent Cultural Magazine “Ji” (Ukraine). – L’viv; Przemysl, 2001. – P. 24–31.

 

Публікації у фахових виданнях:

Гудзеляк І.І. Демографічна ситуація та розселення населення у Яворівському районі Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (випуск 41). – 2016. – С. 91–98.

Гудзеляк І.І., Горовий О.В. Зайнятість населення Львівської області: просторовий аналіз // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775 – 776: Географія. – С. 159-167.

Гудзеляк І.І. Суспільно-географічні дослідження процесів народжуваності в Україні // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – 2016. – Вип. 75. –  С. 28-34.

Шаблій О.І., Гудзеляк І.І., Матковський С.О. Демографічна ситуація в українській частині Розточчя / в книзі Шаблій О.І. Суспільна географія. У двох книгах. Книга друга: Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 456-466.

Гудзеляк І.І. Суспільно-географічні аспекти інтегральної оцінки демографічної безпеки України та Львівської області / І. І. Гудзеляк, Н. Р. Верчин // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015 Випуск 19 (2). С. 84 – 88.

Гудзеляк І.І. Населення і розселення Дрогобицького району Львівської області // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 47. – Львів, 2014. –  С. 98–106.

Гудзеляк І.І. Приватний сектор і розвиток підприємництва в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія географічні науки. Випуск 11 (288). – Луцьк, 2014. –  С. 99–105.(у співавт. з Гудзеляк А.І.).

Старіння населення України // Часопис соціально-економічної географії. ‒ Вип. 16 (1). – 2014. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – С. 89 – 94. (у співавт. з Стефаник У.С)

Гудзеляк І.І. Демографічна ситуація у місті Львові / І.І. Гудзеляк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 41. – Львів, 2013. –  С. 109–116.

Гудзеляк І.І. Особливості демографічного розвитку Скандинавських країн // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 17 (29). – С. 163–178. (у співавт. з Вигор В.Й.)

Гудзеляк І.І. Львів у системі найбільших міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 1 (випуск 34). – 2013. – С. 101–106.

Гудзеляк І.І. Географія міграційних процесів між Україною і Німеччиною // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. / ред. рада: Коцан Н.Н. (гол. ред.). – Луцьк: Видавництво ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 18 (234). – С. 80–86.

Гудзеляк І.І. Географія українсько-німецької інвестиційної діяльності // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 16 (28). – С. 149–154.

 

 

Біографія

Народилася 22 липня 1970 р. у м. Львові. У 1987 р. з медаллю закінчила СШ No88. Навчалася на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою 1992 р. Протягом 1992‒1995 рр. навчалася в аспірантурі. З 1995 р. працювала асистентом, а з 2000 р. – доцентом кафедри економічної і соціальної географії. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Прикордонні соціально­економічні зв’язки України з Польщею (географічний аналіз на матеріалах Львівської області)», науковий керівник – професор Шаблій О.І. У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента.

Проекти

У 2005 р. виконала базове дослідження проекту Міністерства праці та соціальної політики України спільно з Асоціацією місцевих коледжів Канади та Саскачеванським інститутом прикладних наук і технологій «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!