Гудзеляк Ірина Іванівна

Посада: доцент кафедри економічної і соціальної географії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-47

Електронна пошта: Iryna.Hudzelyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Географія населення, країнознавство, географія міжнародних відносин.

Курси

Публікації

 1. Hudzelyak I., Vanda I. Human potential of the Western Ukrainian borderland // Journal of Geography, Politics and Society, 2017, 7(2), р. 17-23.
 2. Гудзеляк І.І. Геоурбаністичні дослідження Володимира Кубійовича // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис – Тернопіль, 2017. – Випуск 35. – С. 18 – 21.
 3. Гудзеляк І.І. Демографічна ситуація та розселення населення у Яворівському районі Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (випуск 41). – 2016. – С. 91–98.
 4. Гудзеляк І.І., Горовий О.В. Зайнятість населення Львівської області: просторовий аналіз // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775 – 776: Географія. – С. 159-167.
 5. Гудзеляк І.І. Суспільно-географічні дослідження процесів народжуваності в Україні // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – 2016. – Вип. 75. –С. 28-34.
 6. Wictorija Pantyley, Iryna Hudzeliak, Oleh Shabliy, Semen Matkovskyi. Przemiany demograficzne // Roztocze: przyrodaiczłowiek/ Redakcja naukowa Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy. – Lublin:Zwierzyniec, 2015. – S. 325‒340.
 7. Гудзеляк І.І. Населення і розселення Дрогобицького району Львівської області/ І.І. Гудзеляк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 47. – Львів, 2014. –С. 98–106.
 8. Гудзеляк І.І. Суспільно-географічні аспекти інтегральної оцінки демографічної безпеки України та Львівської області / І. І. Гудзеляк, Н. Р. Верчин // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015 Випуск 19 (2). С. 84 – 88.
 9. Гудзеляк І.І. Приватний сектор і розвиток підприємництва в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія географічні науки. Випуск 11 (288). – Луцьк, 2014. –С. 99–105.(у співавт. з Гудзеляк А.І.).
 10. Старіння населення України // Часопис соціально-економічної географії. ‒ Вип. 16 (1). – 2014. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – С. 89 – 94. (у співавт. з Стефаник У.С)
 11. Гудзеляк І.І. Демографічна ситуація у місті Львові / І.І. Гудзеляк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 41. – Львів, 2013. –С. 109–116.
 12. Гудзеляк І.І. Особливості демографічного розвитку Скандинавських країн // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 17 (29). – С. 163–178. (у співавт. з Вигор В.Й.)
 13. Гудзеляк І.І. Львів у системі найбільших міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 1 (випуск 34). – 2013. – С. 101–106.
 14. Гудзеляк І.І. Трансформація поселенської мережі Львівської області // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / Відповід. редактори: доц. В.І.Біланюк, доц. Є. А. Іванов). У 3-ох томах. – Львів: – Видавничий центр ЛНУ ім. І Франка, 2013. – Том 1. – С. 230–234.

Навчальні посібники:

Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 с.

Хорватія: суспільно-географічна характеристика. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І вана Франка, 2002. – 136 с. (у співавт. з Уманцівим Б.)

Навчально-методичні посібники:
Географія населення: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.

Гудзеляк І. І., Котик Л. І., Ванда І. В. Соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95 с.

Основи демографії: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030102 – психологія (програма, тези лекцій, завдання для самостійної та практичних робіт, індивідуальне науково-дослідне завдання, тести). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2012. – 94 с.

Робоча навчальна програма, завдання до контрольної та практичн их робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету (заочної форми навчання). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – 54 с.

Навчальна програма та методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з курсу “Соціологія”. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 70 с. (у співавторстві з І. Вандою та Л. Котик).

Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Географія населення з основами етнографії” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 91 с.

Бібліографічний покажчик наукових видань з географії населення і розселення Західного регіону України // Львів: Видавничний центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 43 с. (у співавторстві з Анісімовою Г.М.).

Публікації у фахових та закордонних виданнях:

Гудзеляк І. І. Географія населення / І. І. Гудзеляк. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 101 с.

Гудзеляк І. І. Основи демографії / І. І. Гудзеляк. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 99 с.

Гудзеляк І. І. Демографічна ситуація у світі: глобальне порівняння / І. І. Гудзеляк, В. Й. Вигор // Економічна та соціальна географія: наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук. (відп. ред.) та ін.]. – 2011. – Вип. 2(63). – С. 224–230.

Гудзеляк І. І. Демографічне здоровя в Україні / І. І. Гудзеляк // Регіон–2011: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 10 – 11 листопада 2011 р.) / Гол. ред. колегії В. С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С.124 – 126.

Вплив демографічної політики на процеси народжуваності в Україні // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 39. – Львів, 2011. – С. 122–130.

Демографічна ситуація у світі: глобальне порівняння // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: С.І.Іщук. (відп. ред.) та ін.] – 2011. – Вип. 2(63). – С. 224-230. (у співавт. з Вигор В.Й.).

Демографічні особливості розвитку Західного регіону України // Науковий часопис “Географія і сучасність” : зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 23. – С. 117–121. (у співавт. з Ю. А. Юраш).

Географічний аналіз процесів шлюбності у Львівській області // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2009. – №20. – С. 92–98. (у співавт. з Н. Р. Годісь).

Глобалізаційні аспекти урбанізації / І. І. Гудзеляк // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць. У 4-х тт.  – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІ. – С. 280-282.

Динаміка етнічного складу населення Галичини у ХХ столітті / І. І. Гудзеляк, В. В. Роїк // Науковий вісник Волинського національного туніверситету ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2008. —  № 1. — С. 67–72.

Демографічна ситуація в Україні: глобальні та регіональні порівняння //– Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – Випуск 18. – С.78-81.

Статистична оцінка зміни вікового складу населення Львівської області / І. І. Гудзеляк // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії. З бірник наукових праць / За ред. І.В. Смаля. – Ніжин: ТОВ Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – С.25–29.

Демоісторичний розвиток міста Львова / І. І. Гудзеляк // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: Збірник наукових праць / Відп. ред. Ю.О. Кисельов. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 105–107.

Проблеми формування Дублянського сектору Львівської міської агломерації / І. Гудзеляк, Я. Івах, Я. Перхач // Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 410–418.

Економіко – географічні аспекти зайнятості і безробіття населення Івано – Франківської області / І . І . Гудзеляк // Наукові записки Тернопільського нац . пед . ун – ту . Серія: Географія. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 102–106.

Starzenie si к ludnosci Zachodniej Ukrainy / I. Hudzeliak, O. Shabliy, H. Labins’ka // Proces starzenia ludnosci — potrzeby i wyzwania // I Kongres Demograficzny w Polsce / Sesja problemowa. Lodz, 6—7 czerwca 2002 r.

Реґіональні аспектити іноземного інвестування Польщі / І. І. Гудзеляк, М. А. Хороб // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія Міжнародні відносини, 2001. — №1.

Ukrainian-Polish Borderland: Development and Trade (in Figures and Schemes) //  Ukraine, Poland and the EU Enlargement to the East Papers for discussion. International Conference of Heinrich—Boell—Stiftung (Germany) and Independent Cultural Magazine “Ji” (Ukraine). — L’viv; Przemysl, 2001.

Аналіз тенденцій українсько-польських міждержавних зв’язків / І. І. Гудзеляк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції. Вип. XV / НАН України. Ін-т реґіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор М. І. Долішній. — Львів; Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000.

Perspektiven und Probleme der neuen polnisch-ukrainischen Nachbarschaft – darstellt am Beispiel der Grenz­region zwieschen Sudostpolen und der Oblast Lwiw / Iryna Hudzeliak, Annegret Haase // Europa Regional. — 2000. — №2.

Економіко-географічні особливості розвитку українсько-польських спільних підприємств Львівської області. / І. І. Гудзеляк // Економіко-, соціально- і еколого-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння / За ред. О. Шаблія. — Львів: Ред. вид. відділ Львів. ун-ту, 1997.

Біографія

Народилася 22 липня 1970 р. у м. Львові. У 1987 р. з медаллю закінчила СШ No88. Навчалася на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою 1992 р. Протягом 1992‒1995 рр. навчалася в аспірантурі. З 1995 р. працювала асистентом, а з 2000 р. – доцентом кафедри економічної і соціальної географії. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Прикордонні соціально­економічні зв’язки України з Польщею (географічний аналіз на матеріалах Львівської області)», науковий керівник – професор Шаблій О.І. У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента.

Проекти

У 2005 р. виконала базове дослідження проекту Міністерства праці та соціальної політики України спільно з Асоціацією місцевих коледжів Канади та Саскачеванським інститутом прикладних наук і технологій «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні».

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!