Гнатюк Роман Михайлович

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-98

Електронна пошта: Roman.Hnatyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • геоморфологія
  • палеогеографія плейстоцену
  • стратиграфія плейстоцену

Курси

Вибрані публікації

Гнатюк Р. Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (друга стаття ) / Р. Гнатюк // Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 52-65.

Кравчук Я. Рельєф української частини Мармароського регіону Східних Карпат / Я. Кравчук, Р. Гнатюк, М. Іваник // Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С 138-148.

Кравчук Я. Оцінка георізноманітності геоморфологічних районів Верхнього і Серед­нього Придністер’я / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Р. Гнатюк, К. Москалюк // Проблеми гео­морфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 275-290.

Кравчук Я. Інвентаризація та оцінка георізноманітності верхнього і середнього При­дністер’я для потреб геоохорони і геотуризму / Ярослав Кравчук, Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Оксана Шевчук // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 149-151.

Гнатюк Р.М. Географічне положення і рельєф. Фізико-географічна характеристика території біосферного резервату «Розточчя» / Р.М. Гнатюк, Ю.В. Зінько, Я.С. Кравчук // Біосферний резерват «Розточчя» / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Герасімюк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 44-51.

Brzezińska-Wójcik Т., Hnatiuk R. Rzeźbа terenu // Roztocze: przyroda i człowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – S. 75-91.

Практикум з курсу “Геоморфологія”. Навчально-методичний посібник / Байрак Г.Р., Гнатюк Р.М., Горішний П.М., Хомин Я.Б. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 95 с.

Кравчук Я.С. Науково-методичні підходи до оцінки георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я / Я.С. Кравчук, Р.М. Гнатюк, Ю.В. Зінько // Географія. Еко­логія. Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-прак­тичної конфе­ренції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педа­го­гічного університету імені Володимира Гнатюка (21-25 травня 2015 р.). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 253-254.

Зінько Ю. Проектовані геопарки Українських Карпат як території розвитку геотуризму / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Р. Гнатюк, О. Шевчук // Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism. – Krosno, 2014. – С. 83-96.

Гнатюк Р. Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (перша стаття) // Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 32-45.

Гнатюк Р. Геолого-геоморфологічна будова та цінні природні об’єкти природного заповідника “Горгани” / Р. Гнатюк, В. Брусак // Проблеми геоморфології і палео­географії Укра­їн­ських Карпат і прилеглих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 54-67.

Зінько Ю. Геоморфосайти як складова частина українсько-польського геотурис­тич­ного шляху “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, І. Бубняк, Р. Гнатюк, Л. Скакун, А. Солєцькій // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 220-232.

Гнатюк Р. Стан вивчення плейстоценових терас Серед­нього Придністер’я // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Вип. 29,30. – 2014. – С. 97-107.

Гнатюк Р.М. Паспортизація та оцінка скельних утворень Бескидів / Р.М. Гнатюк, Ю.В. Зінько, А.В. Лущик // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції [Ред. Л.З. Скакун, І.М. Бубняк]. – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2014. – С. 71-74.

Гнатюк Р., Суперсон Й. Деякі особливості будови та формування надзаплавних терас р. Буг у районі Волинської височини // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 211-215.

Гнатюк Р.М. Геологічне середовище // Національний природний парк «Гуцульщина» // [За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського]. – Львів–Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – С. 17-28.

Гнатюк Р.М. Геоморфологічні умови // Національний природний парк «Гуцульщина» // [За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського]. – Львів–Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – С. 28-38.

Гнатюк Р.М. Підземні води // Національний природний парк «Гуцульщина» // [За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського]. – Львів–Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – С. 84-85.

Кравчук Я. Загальні риси рельєфу Мармароських і Пенінських стрімчаків Українських Карпат та їхнє місце в системі геоморфологічної регіоналізації / Я. Кравчук, Р. Гнатюк, М. Іваник, Я. Хомин. – Вісник Львів. університету. Сер. географ. Вип. 42. – 2013 – С. 204-220.

Гнатюк Р. Десять позицій за річкове походження верхніх (супіщано-суглинистих) горизонтів плейстоценових терас Українського Передкарпаття та Середнього При-дністер’я (частина 3) // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 203-218.

Гнатюк Р. Аналіз і природоохоронна оцінка морфологічної різноманітності рельєфу Західної України / Р. Гнатюк, Ю. Зінько // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 219-226.

Мацкевий Л., Гнатюк Р., Панахид Г. Палеоліт і мезоліт Львівського Розточчя та суміж­них територій // Фортеця: збірник заповідника “Тустань” – Львів: Колір ПРО, 2012. – С. 226-253.

Гнатюк Р. Ще раз про покривні ґрунтово-лесові товщі на терасах Передкарпаття та Подільського Придністер’я та алювіальне походження лесів // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 4 (68). – С. 187-193.

Гнатюк Р.М. Геологічна будова // Національний природний парк “Гуцульщина”. Рос­лин­ний світ. – К: Фітосоціоцентр, 2011. – С. 14-20.

Гнатюк Р.М. Геоморфологічні умови // Національний природний парк “Гуцульщина”. Рослинний світ. – К: Фітосоціоцентр, 2011. – С. 20-26.

Гнатюк Р.М. Рельєф і геологічна будова // Яворівський національний парк. До 10-річчя створення / Ред. Ю.Чорнобай, О.Кагало. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – С. 20-34.

Гнатюк Р.М. Генетична класифікація елементів рельєфу території України для потреб великомасштабного геоморфологічного картографування // Вісник Львів. у-ту. Сер. геогр. – 2006. – Вип. 33. – С. 70-77.

Скакун Л. Опис геосайтів на території України / Л. Скакун, І. Бубняк, Ю. Зінько, Р. Гнатюк, О. Яцожинський, А. Бучинська // Карта шляху Гео-Карпати – Масштаб 1:350 000. – 1 аркуш. = Opis punktow geoturystycznych po stronie ukrainskiej / L. Skakun, I. Bubniak, Y. Zinko, R. Hnatyk, O. Yatsozhynskyi, A. Buchynska // Mapa szlaku Geo-Karpaty – Scale 1:350 000. – 1 pages.

Біографія

Народився 21 липня 1962 р. в с. Козино Галицького району Івано-Франківської області. З відзнакою закінчив географічний факультет Львівського університету (1984). У 1984–2003 роках – співробітник науково-дослідного сектору географічного факультету Львівського університету. Працював інженером (1984–1988), молодшим науковим спів­робітником (1988–1993), науковим співробітником (1993–2003). У 1988–1991 рр. навчався в аспі­рантурі Інституту геологічних наук академії наук України, м. Київ. Тема канди­датської дисертації – “Структурний рельєф Південного Розточчя”. З 2003 р. – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка. Наукові інтереси сто­суються регіональної (Українські Карпати, Передкарпаття, Волино-Поділля), струк­турної та флю­віальної геоморфології, а також стратиграфії та палеогеографії плейстоцену, гео­мор­фоло­гічного картографування, збереження та використання геоспадщини. Автор і співавтор близько 80 наукових праць.

Проекти

Брав участь як експерт у міжнародному проекті «Створення українсько-польського гео­туристичного шляху «Гео-Карпати» (головні виконавці – геологічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка та Державна Вища Професійна Школа імені Станіслава Пігоня в м. Кросно, Польща).

Нагороди

Отримав Золоту медаль академії наук України за кращу студентську наукову роботу (1984 р.).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!