Гнатюк Роман Михайлович

Посада: доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-98

Електронна пошта: Roman.Hnatyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • геоморфологія
  • палеогеографія плейстоцену
  • стратиграфія плейстоцену

Курси

Вибрані публікації

Статті та матеріали конференцій

Іванов Є., Андрейчук Ю, Волошин П, Гнатюк Р., Ковальчук І. Аналіз природних умов комплексної пам’ятки природи, історії та культури “Стільське” // Стільський Град. – Львів: Комунальний заклад Львівської обласної ради “Адміністрація історико-культурного заповідника “Стільське городище”, 2017. ‒ Вип. 1. ‒ С. 56‒65.

Гнатюк Р. М. Десять позицій за річкове походження верхніх (супіщано-сугли­нис­тих) горизонтів плейстоценових терас Українського Передкарпаття та Середнього Придністер’я (частина 4) / Р. М. Гнатюк // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Вип. 01(07). – С. 85-101.

Zinko Y. Geotourist potential of rock geomorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-polish geotouristic route /Y.Zinko, M.Malska, I. Bubniak, R. Hnatiuk, L. Skakun, A. Solecki // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – C. 206-216.

Ковальчук І. П., Іванов Є. А.,Андрейчук Ю. М.,Волошин П. М.,Гнатюк Р. М.Сучасні морфодинамічні процеси в межах комплексної пам’ятки природи “Стільська”.Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 4. С. 59–70.

Гнатюк Р. Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (друга стаття ) / Р. Гнатюк // Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 52-65. 

Гнатюк Р. Низькі тераси долини Стиру в середній частині Волинської височини / Р. Гнатюк, Т. Новак. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2016. – Вип. 50.  – С. 101-118.

Malska M. Geomorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-Polish geotouristic route / M. Malska, Y. Zinko, I. Bubniak, R. Hnatyuk, L. Skakun // Archives of tourism, hospitality and sport science. – 2016. – Vol. 2. – p. 55-67.

Гнатюк Р. Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (друга стаття ) / Р. Гнатюк // Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 52-65.

Кравчук Я. Рельєф української частини Мармароського регіону Східних Карпат / Я. Кравчук, Р. Гнатюк, М. Іваник // Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С 138-148.

Гнатюк Р.М. Навчальна програма, тестові питання та методичні вка-зівки з курсу “Структурна геоморфологія” (для студентів напряму підготов-ки 6.040104 – Географія)

Гнатюк Р.М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять, практичних і самостійних робіт з курсу “Флювіальна геоморфологія” (для студентів географічного факультету)

Гнатюк Р.М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінар-ських занять і самостійних робіт з курсу “Палеогеографія України”

Гнатюк Р.М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінар-ських занять і самостійних робіт з курсу “Кліматична геоморфологія”

Гнатюк Р. Низькі тераси долини Стиру в середній частині Волинської височини / Р. Гнатюк, Т. Новак. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2016. – Вип. 50.  – С. 101-118.

Кравчук Я. Оцінка георізноманітності геоморфологічних районів Верхнього і Серед­нього Придністер’я / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Р. Гнатюк, К. Москалюк // Проблеми гео­морфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 275-290.

Кравчук Я. Інвентаризація та оцінка георізноманітності верхнього і середнього При­дністер’я для потреб геоохорони і геотуризму / Ярослав Кравчук, Юрій Зінько, Роман Гнатюк, Оксана Шевчук // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 149-151.

Гнатюк Р.М. Географічне положення і рельєф. Фізико-географічна характеристика території біосферного резервату «Розточчя» / Р.М. Гнатюк, Ю.В. Зінько, Я.С. Кравчук // Біосферний резерват «Розточчя» / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Герасімюк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 44-51.

Brzezińska-Wójcik Т., Hnatiuk R. Rzeźbа terenu // Roztocze: przyroda i człowiek / [Red. naukowa: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015. – S. 75-91.

 

Кравчук Я.С. Науково-методичні підходи до оцінки георізноманітності верхнього і середнього Придністер’я / Я.С. Кравчук, Р.М. Гнатюк, Ю.В. Зінько // Географія. Еко­логія. Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-прак­тичної конфе­ренції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педа­го­гічного університету імені Володимира Гнатюка (21-25 травня 2015 р.). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – С. 253-254.

Практикум з курсу “Геоморфологія”. Навчально-методичний посібник / Байрак Г.Р., Гнатюк Р.М., Горішний П.М., Хомин Я.Б. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 95 с.

Зінько Ю. Проектовані геопарки Українських Карпат як території розвитку геотуризму / Ю. Зінько, Я. Кравчук, Р. Гнатюк, О. Шевчук // Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism. – Krosno, 2014. – С. 83-96.

Гнатюк Р. Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (перша стаття) // Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 32-45.

Гнатюк Р. Геолого-геоморфологічна будова та цінні природні об’єкти природного заповідника “Горгани” / Р. Гнатюк, В. Брусак // Проблеми геоморфології і палео­географії Укра­їн­ських Карпат і прилеглих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 54-67.

Зінько Ю. Геоморфосайти як складова частина українсько-польського геотурис­тич­ного шляху “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, І. Бубняк, Р. Гнатюк, Л. Скакун, А. Солєцькій // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 220-232.

Гнатюк Р. Стан вивчення плейстоценових терас Серед­нього Придністер’я // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Вип. 29,30. – 2014. – С. 97-107.

Гнатюк Р.М. Паспортизація та оцінка скельних утворень Бескидів / Р.М. Гнатюк, Ю.В. Зінько, А.В. Лущик // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали міжнародної наукової конференції [Ред. Л.З. Скакун, І.М. Бубняк]. – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2014. – С. 71-74.

Гнатюк Р., Суперсон Й. Деякі особливості будови та формування надзаплавних терас р. Буг у районі Волинської височини // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 2. – С. 211-215.

Гнатюк Р.М. Геологічне середовище // Національний природний парк «Гуцульщина» // [За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського]. – Львів–Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – С. 17-28.

Гнатюк Р.М. Геоморфологічні умови // Національний природний парк «Гуцульщина» // [За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського]. – Львів–Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – С. 28-38.

Гнатюк Р.М. Підземні води // Національний природний парк «Гуцульщина» // [За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського]. – Львів–Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – С. 84-85.

Кравчук Я. Загальні риси рельєфу Мармароських і Пенінських стрімчаків Українських Карпат та їхнє місце в системі геоморфологічної регіоналізації / Я. Кравчук, Р. Гнатюк, М. Іваник, Я. Хомин. – Вісник Львів. університету. Сер. географ. Вип. 42. – 2013 – С. 204-220.

Гнатюк Р. Десять позицій за річкове походження верхніх (супіщано-суглинистих) горизонтів плейстоценових терас Українського Передкарпаття та Середнього При-дністер’я (частина 3) // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 203-218.

Гнатюк Р. Аналіз і природоохоронна оцінка морфологічної різноманітності рельєфу Західної України / Р. Гнатюк, Ю. Зінько // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 219-226.

Мацкевий Л., Гнатюк Р., Панахид Г. Палеоліт і мезоліт Львівського Розточчя та суміж­них територій // Фортеця: збірник заповідника “Тустань” – Львів: Колір ПРО, 2012. – С. 226-253.

Гнатюк Р. Ще раз про покривні ґрунтово-лесові товщі на терасах Передкарпаття та Подільського Придністер’я та алювіальне походження лесів // Фізична географія та геоморфологія. – 2012. – Вип. 4 (68). – С. 187-193.

Гнатюк Р.М. Геологічна будова // Національний природний парк “Гуцульщина”. Рос­лин­ний світ. – К: Фітосоціоцентр, 2011. – С. 14-20.

Гнатюк Р.М. Геоморфологічні умови // Національний природний парк “Гуцульщина”. Рослинний світ. – К: Фітосоціоцентр, 2011. – С. 20-26.

Гнатюк Р.М. Рельєф і геологічна будова // Яворівський національний парк. До 10-річчя створення / Ред. Ю.Чорнобай, О.Кагало. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – С. 20-34.

Гнатюк Р.М. Генетична класифікація елементів рельєфу території України для потреб великомасштабного геоморфологічного картографування // Вісник Львів. у-ту. Сер. геогр. – 2006. – Вип. 33. – С. 70-77.

Скакун Л. Опис геосайтів на території України / Л. Скакун, І. Бубняк, Ю. Зінько, Р. Гнатюк, О. Яцожинський, А. Бучинська // Карта шляху Гео-Карпати – Масштаб 1:350 000. – 1 аркуш. = Opis punktow geoturystycznych po stronie ukrainskiej / L. Skakun, I. Bubniak, Y. Zinko, R. Hnatyk, O. Yatsozhynskyi, A. Buchynska // Mapa szlaku Geo-Karpaty – Scale 1:350 000. – 1 pages.

Біографія

Народився 21 липня 1962 р. в с. Козино Галицького району Івано-Франківської області. З відзнакою закінчив географічний факультет Львівського університету (1984). У 1984–2003 роках – співробітник науково-дослідного сектору географічного факультету Львівського університету. Працював інженером (1984–1988), молодшим науковим спів­робітником (1988–1993), науковим співробітником (1993–2003). У 1988–1991 рр. навчався в аспі­рантурі Інституту геологічних наук академії наук України, м. Київ. Тема канди­датської дисертації – “Структурний рельєф Південного Розточчя”. З 2003 р. – доцент кафедри геоморфології і палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка. Наукові інтереси сто­суються регіональної (Українські Карпати, Передкарпаття, Волино-Поділля), струк­турної та флю­віальної геоморфології, а також стратиграфії та палеогеографії плейстоцену, гео­мор­фоло­гічного картографування, збереження та використання геоспадщини. Автор і співавтор близько 80 наукових праць.

Проекти

Брав участь як експерт у міжнародному проекті «Створення українсько-польського гео­туристичного шляху «Гео-Карпати» (головні виконавці – геологічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка та Державна Вища Професійна Школа імені Станіслава Пігоня в м. Кросно, Польща).

Нагороди

Отримав Золоту медаль академії наук України за кращу студентську наукову роботу (1984 р.).

Методичні матеріали

Геоморфологічна термінологія

Палеогеографія України

Флювіальна геоморфологія

Гнатюк Р.М. Навчальна програма, тестові питання та методичні вка-зівки з курсу “Структурна геоморфологія” (для студентів напряму підготов-ки 6.040104 – Географія)

Гнатюк Р.М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять, практичних і самостійних робіт з курсу “Флювіальна геоморфологія” (для студентів географічного факультету)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!