Гаталяк Оксана Миколаївна

Посада: асистент кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: oksana.hatalyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • практика організації туристичної діяльності в Україні
  • особливості страхування і безпеки туристів
  • туризм на урбанізованих територіях
  • організація технологічного процесу в підприємствах харчування

Курси

Вибрані публікації

Опубліковано понад 75 наукових і науково-методичних праць.

Монографії та посібники

Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика)./ М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 c.

Гаталяк О. М. Демографічні чинники формування Волині як історико-географічного регіону/ О. М. Гаталяк // Географія і туризм: Наук. зб. / Ред. кол. Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2015. – Вип. 34. – С. 294 – 304.

Статті та матеріали конференцій

Ганич Н. М. Пейзажні дороги як об’єкт туристичного інтересу/ Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк// Географія, економіка і туризм: національний і міжнародний досвід./ Матеріали ХІІІ міжн. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 61 – 67.

Мальська М. П. Поняття та структура туристичних ресурсів міста / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2018. – Вип. 43. – С. 4-11.

Ганич Н. М. Екологізація готельного та ресторанного бізнесу / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2018. – Вип. 43. – С. 39-47.

Мальська М. П. Туризм у містах як науковий напрям/ М. П. Мальська, Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк// Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід./ Матеріали ХІІ міжн. наук. конф. – Львів, 2018. – С. 74 – 77.

Ганич Н. М. Особливості розвитку апітуризму в Україні/ Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк// Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід./ Матеріали ХІІ міжн. наук. конф. – Львів, 2018. – С. 71 – 73.

Hatalyak O. Environmental aspects of hospitality business in the context of sustainable development./ Hatalyak, N. Hanych, T. Basyuk.// Sustainable tourism for development. Proceedings of International conferece (Zhovkva, Mach 19 – 22, 2017). – Lviv, 2017. – P. 25 – 28

Гаталяк О. М. Суспільно-економічний розвиток Волині у складі Польщі у XVI – XVIII ст. / О. М. Гаталяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – №1 (випуск 40). – 2016. – С. 36 – 42.

Гаталяк О. М. Об’єкти туристичного інтересу в містах на прикладі вулиці П. Дорошенка міста Львова/ О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної Х міжнар. наук. конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 95 – 99.

Гаталяк О. Н. Население Волыни во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.: географический аспект/ О. Н. Гаталяк// Навуковы часопіс «Магілёўскі мерыдыян». – Магілёў: «Колорград».. – Том 16, выпуск 3–4 (35–36). – 2016. – С. 53 – 57.

Ганич Н. М. Інноваційні тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу/ Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк// Współpraca transganicna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy. Streszczenia referatow III Męndzynarodowej Konferencji Naukowej. Lublin – Lwów, 2016. S. 36 –

Гаталяк О. М. Історико-географічний регіон: сутність та загальні риси./ О. М. Гаталяк // Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 10 – 11 листопада 2016 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – С. 59 – 61.

Гаталяк О. М. Сучасний стан та проблеми розвитку ресторанного господарства у Львівській області./ О. М. Гаталяк //Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: Матеріали IV-ої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24 листопада 2016 року): тези доповідей/ Відп. ред. П. О. Куцик. Львів: Видавництво «Растр – 7», 2016. – С. 306 – 308.

Ганич Н. М. Тенденції розвитку готельного бізнесу України / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали IX міжнар. наук. конф. (Львів – Ворохта, 25–27 вересня 2015 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 36–40.

Гаталяк О. М. Ресторанне господарство як одна з складових туристичної інфраструктури міста / О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали IX міжнар. наук. конференції (Львів – Ворохта, 25-27 вересня 2015 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 50–53.

Гаталяк О. М. Аналіз кадрового потенціалу готелю «Едем» міста Львова. / О. М. Гаталяк, З. М. Захарчук //. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали IX міжнар. наук. конференції (Львів – Ворохта, 25-27 вересня 2015 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 46 – 50

Гаталяк О. М. Основні напрями модернізації у ресторанному бізнесі / О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Стратегічні перспективи розвитку соціально-комунікативної діяльності: теорія, практика та інновації. Збірник міжвузівської науково-практичної конференції (м.Львів, 21 квітня 2015 р.) / за ред В. Наконечного. – Л.: ЗУКЦ, 2015. – С. 43-46.

Гаталяк О. М. Теоретичнні основи туризму в містах/ О. М. Гаталяк // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія,практика. Матеріали міжн. науково-практ. конференції. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2915. – С. 322 – 324.

Гаталяк О. М. Джерела дослідження Волині як історико-географічного регіону./ О. М. Гаталяк //Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю).- Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець Сочинський), 2014. – С. 58 – 61.

Гаталяк О. М. Найменші міста Європи як центри туризму./ О. М. Гаталяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІІ наукової конференції з міжнародною участю. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 62 – 65.

Гаталяк О. Розвиток туризму в історичних населених місцях Волинської області./ О. Гаталяк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 34. – 2014. С.33 – 40.

Пандяк І. Г. Особливості сучасного державного регулювання якості готельних послуг в Україні/ І. Г. Пандяк, О. М. Гаталяк, Т. Ю. Оліярник// Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія та практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. 2013. – С. 177 – 179.

Гаталяк О. М. Особливості організації харчування в різних видах туризму/ О. М. Гаталяк// Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 43. Частина 1. – 2013. С.171 – 178.

Гаталяк О. М. Організація та технологія надання послуг харчування у закладах розміщення/ О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 43. Частина 2 – 2013. С.147 – 153.

Гаталяк О. М. Ретроспективний аналіз розвитку закладів ресторанного господарства/ О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 43. Частина 2 – 2013. С.153 – 162.

Гаталяк О. М. Специфіка розвитку туризму в історикогеографічних регіонах України./ О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. .

Ганич Н. М. Туристичний потенціал курорту Шаян Закарпатської області: реалії, перспективи, інвестиційна привабливість. / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 121 – 127.

Біографія

  1. У Львівський Національний Університет імені Івана Франка вступила у 1986 році. Після закінчення працювала викладачем-стажистом, з 1994 р. – асистентом кафедри географії України. У 1998 р. закінчила аспірантуру зі спеціальності «Економічна і соціальна географія». З 2003 р. працює асистентом кафедри туризму.

Проводить практичні і семінарські заняття з курсів «Страхування в туризмі», «Організація ресторанного господарства», «Методи дослідження в туризмі», «Туризм в містах».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!