Ганич Наталія Михайлівна

Посада: асистент кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

теоретичні та прикладні аспекти розвитку туризму, географія туризму, туристичне країнознавство, міжнародний туристичний бізнес, організація готельного господарства, діловий етикет у туристичному бізнесі.

 

Курси

Вибрані публікації

Автор і співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць у т.ч. числі 4 підручники: “Міжнародний туризм і сфера послуг” (2008), “Теоретичні основи країнознавства” (2011), “Країнознавство: теорія та практика” (2012), “Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів. Теорія та практика” (2013).

Hatalyak O. Environmental aspects of hospitality business in the context of sustainable development / O. Hatalyak, N. Hanych, T. Basyuk // Sustainable tourism for development. Proceeding of International conference (Zhovkva, March 19-22, 2017). – Lviv, 2017. – P. 25-28.

Ганич Н.М. Екологічна концепція в розвитку готельно-ресторанного бізнесу / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІ наукової конференції з міжнародною участю (Львів – Ворохта, 15-17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 44-50.

Гаталяк О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття туризму в містах / О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали XІ наукової конференції з міжнародною участю (Львів – Ворохта, 15-17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 50-55.

Ганич Н.М. Перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні  / Н.М. Ганич //Міжнародний бізнес як фактор розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2016 року) / За заг. ред. проф. Архієреєва С. І. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 63-66.

Ганич Н.М. Просторово-часові аспекти розвитку готельного господарства Львівської області  / Н.М. Ганич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 1 (випуск 40). – 2016. –  С. 170-178.

Ганич Н. Сучасні тенденції розвитку готельного та ресторанного господарства в Україні / Н.  Ганич, О. Гаталяк // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 40. – Львів, 2016. –     С. 75 – 86.

Ганич Н. М. Інноваційні тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу / Н. М. Ганич, О. М. Гаталяк  // IIIMiedzynarodowaKonferencjaNaukowa “WspoólpracatransgranicznawgospodarceturystycznejPolskiiUkrainy” (Lublin – Lwów 20-22 pazdziernika 2016 r.). – Lublin. – С. 36-37.

Ганич Н.М. Розвиток готельного господарства у Львівській області: територіальні зміни у мережі закладів розміщення та їх типізаційна диверсифікація / Н.М.Ганич // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2014. –  С. 247-250.

Ганич Н.М.Інноваційні тенденції розвитку готельного господарства України / Н.М. Ганич // Стратегічні перспективи розвитку соціально-комунікативної діяльності: теорія, практика та інновації. Збірник міжвузівської науково-практичної конференції (м.Львів, 21 квітня 2015 р.) / за ред В. Наконечного. – Л.: ЗУКЦ, 2015. – С. 47-50.

Гаталяк О.М.Основні напрями модернізації у ресторанному бізнесі / О.М.Гаталяк, Н.М.Ганич // Стратегічні перспективи розвитку соціально-комунікативної діяльності: теорія, практика та інновації. Збірник міжвузівської науково-практичної конференції (м.Львів, 21 квітня 2015 р.) / за ред В. Наконечного. – Л.: ЗУКЦ, 2015. – С. 43-46.

Ганич Н.М. Готельне господарство Львівської області: сучасний стан та тенденції розвитку / Н.М.Ганич // Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015. – С. 389-391.

Ганич Н.М. Тенденції розвитку готельного бізнесу України / Н.М.Ганич, О.М. Гаталяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали IX міжнародної наукової конференції (Львів – Ворохта, 25-27 вересня 2015 р.). – Львів:  Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 36-40.

Гаталяк О.М. Ресторанне господарство як одна з складових туристичної інфраструктури міста / О.М.Гаталяк, Н.М.Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали IX міжнародної наукової конференції (Львів – Ворохта, 25-27 вересня 2015 р.). – Львів:  Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – С. 50-53.

Ганич Н.М. Регіональні особливості розвитку готельного господарства Львівської області / Н.М. Ганич // Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2015. – Вип. 34. – С. 218-227.

Ганич Н.М. Урбанізація як головна детермінанта територіальної організації готельного господарства Львівської області / Н.М. Ганич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія “Геологія. Географія. Екологія”. Вип. 43.– Харків, 2015. – С.107-112.

Ганич Н.М. Забезпеченість Львівської області місцями в підприємствах готельного господарства / Н.М.Ганич // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали VIIІ міжнародної наукової конференції (Львів – Ворохта, 5-7 вересня 2014 р.). – Львів:  Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 59-62.

Ганич Н.М.Організація та технологія надання послуг харчування у закладах розміщення / Н.М. Ганич, О.М. Гаталяк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 43. Ч. 2. – Львів, 2013. – С. 147-152.

Ганич Н.М. Урбанізація як чинник територіальної організації готельного господарства / Н.М. Ганич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 43. Ч. 2. – Львів, 2013. – С. 162-168.

Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) / Підручник // М.П. Мальська, О.М. Гаталяк, Н.М. Ганич. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.

Ганич Н.М. Історико-географічні особливості становлення та розвитку готельної сфери Львова / Н.М.Ганич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 42. – Львів, 2013. – С. 53-63.

Ганич Н.М. Класифікація туризму за метою подорожі / Н.М. Ганич, О.М. Гаталяк // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 року). – К., 2013. – С. 44-46.

Мальська М.П. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства Львівщини / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Н.М. Ганич // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 року). – К.: “Київський університет управління та підприємництва”, 2013. – С. 140-142.

Ганич Н.М. Географія закладів готельного типу у Львівській області / Н.М. Ганич, Г.М. Лабінська // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 3. – С. 261-266.

Країнознавство: теорія та практика. Підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: ЦУЛ, 2012. – 528 с.

Ганич Н.М. Географічні та національні особливості організації харчування туристів в закладах розміщення / Н.М. Ганич // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 633-634: Географія. – C. 116-119.

Теоретичні основи країнознавства: Підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2011. – 326 с.

Ганич Н.М. Сутність поняття готельна послуга // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С. 212-216.

Ганич Н.М. Сутність і основні підходи наукового порівняння в країнознавстві / Н.М.Ганич, О.М.Гаталяк // Географія та екологія: наука і освіта. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 32-33.

Ганич Н.М. Міжнародний туризм як фактор соціально-економічного розвитку території // Проблеми міжнародного туризму: Збірник наукових статей. – К.: ПП “ППНВ”, 2010. – С. 469-479.

Ганич Н.М. Сучасний стан та перспективи розвитку молодіжних готелів в Україні // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 47-51.

Ганич Н.М. Сучасні підходи до вдосконалення якості готельних послуг в Україні // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 10. – С. 118-122.

Ганич Н.М. Особливості розвитку готельного господарства України в нових умовах господарювання // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 44-48.

Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. – К.: Знання, 2008. – 661 с.

Ганич Н.М. Особливості формування туристичного попиту // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2008. – С. 31-35.

Ганич Н.М. Особливості врахування якості послуг у міжнародних системах класифікації готелів // Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини. – Вип. 24. – Львів, 2008. С. 49-53.

Ганич Н.М. Тенденції розвитку сучасного туризму // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 27-29.

Ганич Н.М. Особливості лікувально-оздоровчого туризму у Львівській області / Н.М. Ганич, О.М.Гаталяк // Матеріали І-ої Всеукр. наук.-практ. конф. “Здорове довкілля – здорова нація” (Бердянськ, 27-29 травня 2004). – Бердянськ, 2004. – С. 33-37.

 

 

 

 

 

 

 

Біографія

Народилася 28 лютого 1974 року у м. Львові. Закінчила у 1998 році географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “економічна та соціальна географія”, здобула кваліфікацію географа, викладача. З 1991 по 1999 рр. працювала старшим лаборантом кафедри географії України. 1999-2003 рр. – інженер 1 категорії деканату факультету міжнародних відносин. З 2003 р. – старший лаборант кафедри туризму. З вересня 2003 р. – асистент  кафедри туризму.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!