Гамкало Зенон Григорович

Посада: професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор, професор

Електронна пошта: Zenon.Hamkalo@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

екологічне ґрунтознавство

екологічна хімія

екологія

агроекологія

Курси

Публікації

Основні наукові праці

Монографії і посібники

 

Гамкало З. Г.  Хімія геосфер. Практикум : навч.-метод. посіб. / З.Г. Гамкало. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. –276 с.

Лабільна органічна речовина ґрунту: теорія, методологія, індикаторна роль : монографія/ Тимур Бедернічек, Зенон Гамкало. – Київ: Кондор, 2014. – 180 с.

Екологічна якість ґрунту: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.  412 с. Рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Лист № 1.4/ 18 Г-116 від 17.01.2008 р.).

Статті та матеріали конференцій

Гамкало Зенон.Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії / Юлія Башинська, Зенон Гамкало // Львівська область: природні умови та ресурси : монографія / за загальною редакцією доктора географічних наук, професора М. М. Назарука. ‒ Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. ‒ С. 515-534.

Сучасна парадигма органічної речовини ґрунту і обмеження на використання терміну «гумус»// Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. –C 251-253.

Сучасні підходи до оцінки ефективності біологічного етапу
рекультивації девастованих земель// Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони:  Матеріали III-ого міжнародного наукового семінару – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.87-97.

Питомий потік СО2 з поверхні техноземів як критерій ефективності способів фітомеліорації/З.Г.Гамкало, М.Л.Копій// Науковий вісник НЛТУ України. 2017.  Вип. 27(6). – С.   66-70 (Index copernicus international,Vernadsky national library of Ukraine, CrossRef, WorldCat)

Оцінка біодоступної органічної речовини  в ґрунтах різної генези та її індикаторна роль// Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2017. Вип. 62.- С.112-127 (Т.В.Партика)

Биотехноэнергетика в Украине: состояние, проблемы и перспективы переработки отходов сельскохозяйственного производства/ Вестник ИрГСХА: научно-практический журнал, 2017. – Вып.79.- С. 152-157. ( РИНЦ eLIBRARY.RU)

Водоекстрагована органічна речовина за профілем мінеральних та органогенних ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини/ Т. В. Партика // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – 2017. – Вип. 33.– С.181-191.

Гамкало З. Г. Екологічна якість ґрунту агроекосистем: теоретичні, методологічні і методичні аспекти / З. Г. Гамкало, Л. З. Гриців, Л. Р. Курилко [та ін.] // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво – 2015. – Вип. 58 (1). – С. 41-50.

Гамкало З. Г. Застосування методу багатоступеневого хемодеструкційного фракціонування для оцінки якісного складу органічної речовини ґрунтів / З. Г. Гамкало, Т. В. Партика, Т.Ю. Бедернічек // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2015. Вип. 58 (II).- С.78-85

Гамкало З. Г. Особливості емісії СО2 з поверхні ґрунтів зеленої зони м. Львова залежно від стадії рекреаційної дигресії лісових біогеоценозів / З. Гамкало, О. Дерех, Л. Копій // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 26-35.

Total, cold and hot water extractable organic carbon in soil profile:impact of landuse change/ Z. Hamkalo, T.Bedernichek. – Zemdirbyste-Agriculture, 2014. – Vol. 101, No. 2. – Р. 125-132.

Лабильное органическое вещество почвы как индикатор его экологического качества в разных условиях землепользования Екосистеми, їх оптимізація та охорона. – 2014. Вип.10 . С. 193-200.

 

Едафічний мікроклімат та його вплив на дихання ґрунтів у мезогемеробних екосистемах басейну верхнього Дністра Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. 2014.Вип.45.-С.106-113.

Особливості емісії СО2 з поверхні ґрунтів зеленої зони м. Львова залежно від стадії рекреаційної дигресії лісових біогеоценозів Вісник Львівського націонал. аграрного ун-ту: агрономія.-Львів, 2014. – №. 18. – С.7 17.

Особливості кислотно-основної рівноваги похованих низинних торфовищ під різними типами рослинності// Ученые записки Таврического национальногоуниверситета имени В. И. Вернадского. Серия «География». Том 26 (65), №2. 2013 г. С. 68–80.

Індикатори екологічної якості органічної речовини ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини Наукові записки Тернопіль-ського національного педа-гогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП»Тайп». – №2 (випуск 35). –2013. – С.184-192.

Питома електропровідність водних суспензій ґрунту як експрес-критерій ґрунтової діагностики // Біологічні системи. –Т4. – Вип.1. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С.16-19./ З.Г. Гамкало, Т.Ю. Бедернічек, Т.В. Партика, Ю.П. Партем/.

Особливості кількісних змін водорозчинної органічної речовини в болотних едафотопах Верхньодністерського Передкарпаття внаслідок торф’яних пожеж / Партика Т. В., Бедернічек Т. Ю. – Екосистеми, їх оптимізація та охорона. – 2012. Вип. 6. С. 246–252.

Вплив ліпопептидних біоПАР штаму В.subtilis C-14 на проникність мембран та активність травних ферментів великої рогатої худоби / О. М. Шульга, О. В. Карпенко, З. Г. Гамкало, О. С. Грабовська // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1, – С. 322-326.

Estimation of oxidizing ability of organic matter of forest and arable soil / T. Partyka, Z. Hamkalo // Zemdirbyste-Agriculture, 2010. – Vol. 97, No. 1. – P. 33-40. (з імпакт-фактором)

 

Електропровідність як еспрес-індикатор йонної активності едафотопу лісових екосистем / Т. Ю. Бедернічек, Т. В. Партика, С. Л. Копій,З. Г. Гамкало // Біологічні системи. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – Т. 1, Вип. 1. – С. 85-89.

Кількісні зміни ґрунтового пулу Гідрогену у процесі знеліснення / Т. Ю. Бедернічек, Т. В. Партика, З. Г. Гамкало // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – № 14.2. – С. 44-54.

Кількісні зміни органопрофілю та йонної активності едафотопу, внаслідок усунення субедифікатора / Т. Бедернічек, Т. Партика, З. Гамкало // Науковий вісник НЛТУУ, 2009. – Вип. 19.9. – С. 28-36.

Особливості змін вмісту органічної речовини і водоадсорбувальної здатності ґрунту у процесі знеліснення / Т. Бедернічек, Т. Партика, О. Микитинський, З. Гамкало // Науковий вісник НЛТУУ. – 2008. – Вип. 18.8. – С. 106-111.

Плюмбум і Купрум у буроземах Чорногірського масиву Українських Карпат: ризик забруднення заповідних територій важкими металами / З. Гамкало, С. Романів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип.360: Географія. – С. 17-26.

Активная фаза органического вещества почвы: теоретические и методологические подходы / З. Г. Гамкало // Проблемы истории, методологии и философии почвоведения. – Пущино, 2007. – С. 168-171.

Екологічна якість ґрунту: концепція, терміни і оцінка / З. Г. Гамкало // Журнал агробіології та екології. – 2007. – Т. 3, № 1-2. – С. 21-32.

Загальний вміст сполук Нітрогену як індикатор едафічного комфорту гемеробних екосистем / З. Г. Гамкало // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки. – 2007. – № 2. – С. 11-14.

Залишки пестицидів у ґрунтах гемеробних екосистем як індикатор їхньої екологічної якості / З. Г. Гамкало // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2007. – Вип. 34. – С .45-52.

Особливості дисперсності твердої фази сірого лісового ґрунту західного Лісостепу за різного органічного удобрення / З. Г. Гамкало // Вісник ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Т. 1, № 15. – С. 178-182.

Роль активного пулу органічної речовини ґрунту як регулятора біологічної доступності фосфору в едафотопі / З. Г. Гамкало, Т. Ю. Бедернічек // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – Вип. 360: Біологія. – Чернівці: Рута. 2007. – С. 93-102.

Системна організація сполук Калію сірого лісового ґрунту за умов західного Лісостепу / З. Г. Гамкало // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – Вип. 3, Ч. 1. – С. 230-235.

Інтенсивність нітрифікації як індикатор набутої якості сірого лісового ґрунту агроекосистем за різного органічного удобрення / З. Г. Гамкало // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія. – Львів, 2006. – № 10. – С. 31-38.

Роль активної фази органічної речовини ґрунту як енергопластичного буфера у регулюванні едафічного комфорту / З. Г. Гамкало // Вісник ХНАУ: Ґрунтознавство. – 2006. – № 7. – С. 65-71.

Теоретико-методологічні засади екологічної якості ґрунту / З. Г. Гамкало // Агрохімія і ґрунтознавство. Спеціальний випуск до VІІ з’їзду УТГА (липень 2006р., м.Київ). – Харків, 2006. – Книга 2. – С. 29-32.

Активный пул азотсодержащих органических веществ почвы как критерий качества органического удобрения / З. Гамкало, С. Позняк // LZUU Mokslo Darbai: Biomedicinos Mokslai. – 2008. – Nо. 80 (33). – P. 25-32.

 

Біографія

Народився 10 грудня 1948 р. у м. Ходорові, Львівської області. У 1967 році закінчив Львівський технікум промислової автоматики. 1966-1969 рр. служба у війську. Учасник бойових дій у ЧССР. Навчався у Львівському державному університеті (1970-74 рр) і Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова (1974-75 рр). Спеціальність – біологія (викладач біології і хімії).

Кандидат біологічних наук з 1984 року. Вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності “Екологія” (1995 р), доктор біологічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив У 2006 році на спеціалізованій вченій раді Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН (м. Харків) зі спеціальності “ґрунтознавство”. Вчене звання – професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (2014 р).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації 19 років. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації:

01.05.1996-01.07.2003 – доцент кафедри географії ґрунтів географічного факультету;

01.09.2006 -31.08.2012 – професор кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів;

01.09.2012 – по даний час – професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

Проекти

-Розробка методичних та організаційних засад проведення

агроекологічного моніторингу в інтенсивному землеробстві (на базі

Географічної мережі дослідів) М., ВНДІДА

-Сільське господарство Польщі і захист якості води (PAWQP)

-УНТЦ 3200 “Розробка нових поверхнево-активних поліфункціональних

регуляторів для сільського господарства та очищення навколишнього

середовища”.

Нагороди

-Пам’ятна медаль «До 50-ти річчя Інституту меліорації» (Фаленти,

Республіка Польща),

-Грамота Ректора ЛНУ імені Івана Франка за «Найкращий навчальний

посібник гуманітарного напряму 2008-2009 року «Екологічна якість

ґрунту»,

-Подяка Ректора ЛНУ імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю

та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2008 р).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!