Гамкало Михайло Зенонович

Посада: доцент кафедри туризму

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукова діяльність присвячена дослідженням туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону, збалансованому розвитку рекреаційних територій, активних форм туризму.

Курси

Вибрані публікації

Основні наукові праці

Гамкало М. З. Особливості організації водного туризму в басейні річки Прип’ять // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 43. Ч. 1. С. 163-170.

Гамкало М. З. Дефініція понять активний, спортивно-оздоровчий і спортивний туризм // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід/ Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 52-55

Hamkalo Active tourism development in Western Ukraine // Jornal of the Department of geography and regional development FNS CPU in Nitra.2015. – P.31-39.

Hamkalo Mykhailo, Pavlo Romaniv Ethnic tourism in Huzulschyna in the context of sustainable development of the region // Proceedings of International conference: Sustainable tourism for development. – Lviv-Zhovkva. – 2017. – P. 22-25

Гамкало М. З. Розвиток етнічного туризму в межах Гуцульщини / М. З. Гамкало, П. В. Романів // Гульні і забавы ў культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: змены сацыяльнай парадыгмы : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна. – Брэст: БрДУ, 2017. – С. 142–147.

Hamkało M. Miejscowości turystyczne w dolinie Oporu w Beskidach Wschodnich do 1939 roku / Quirini-Popławski Ł., Hamkało M., Rutynskij M., Kudła N. // Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, IGiGP UJ, Kraków, 2017. – 255-272.

Мальська М., Бордун О., Гамкало М. Туристичне країнознавство: Азія та Океанія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 184 с

Гамкало М. З. Особливості організації водного туризму р. Прип’ять в межах Волинської та Рівненської областей / М. Гамкало // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали V І міжнародної наукової конференції. – Львів (Львів – Розлуч, 5–7 жовтня 2012 р.): Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 90–95.

Michajlo Hamkalo, Nazar Kudla. Karpaty Ukrainskie jako region turystyczny – uwarunkowania i mozliwosci rozwoju // Prace geograficzne, zeszyt 125. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Krakow, 2011.

Бордун О. Ю., Гамкало М. З. Використання ресурсів Львівського туристичного центру в контексті україно-італійсього співробітництва // Географія та туризм: наук. зб. – К.: Альтерпрес, вип.7., 2010

Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство. Європа. Навчальний посібник. – К: Центр учбової літератури, 2009

Гамкало М. З. Розвиток спелеотуризму в межах Закарпатської області. // Матеріали міжнар. наук. конференції „Географія і туризм: європейський досвід”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007

Novocien E., Hamkalo M. The study of planning and designing of some elements of agricultural roads located within upland protected areas // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр.,2006

Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Інформаційні технології в туризмі // Навчально-методичні вказівки. словник комп’ютер­них термінів. Довідкові матеріали. – Львів: Фенікс, 2005

Бордун О. Ю., Гамкало М. З. Діловий етикет у туристичному бізнесі // Навчально-методичні вказівки. Довідкові матеріали. – Львів: Фенікс, 2005

Wawer R., Novocien E., Podolski B., Hamkalo M. Application of GIS and teledetection in landscape investigations. Analysis of land use changes in upland losess watershed in context of potential water erosion // Ландшафтознавство: традиції та тенденції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.

 

 

 

 

Біографія

Народився 11.11.1976 р. в м. Львові. У 1998 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність – географія, кваліфікація спеціаліста – географ-ґрунтознавець. 1998-2001 рр. – аспірант кафедри географії ґрунтів Львівського університету. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат”. З 2002 року працює на посаді наукового співробітника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. З 2003 року працює на посаді асистента, а з 2004 – на посаді доцента кафедри туризму.

Розробив і читає спецкурси: Туристичне країнознавство, Активний туризм, Спортивно-оздоровчий туризм, Методика організації наукових досліджень. Інформаційні технології в туризмі, Анімаційні послуги в туризмі, Організація екскурсійних послуг.

Керує студентським науковим гуртком “Активний туризм”, учасники якого займаються пішохідним, гірським, водним, велосипедним, і гірськолижним туризмом, приймають участь в спелео-екскурсіях.

Опубліковано понад 40 наукових праць.

Проекти

У 2004 році приймав участь у міжнародному проекті “Protection of Land and Water Quality and Sustainable Development of Rural Areas”. http://www.proland.iung.pulawy.pl/

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!