Дністрянський Мирослав Степанович

Посада: професор кафедри географії України

Науковий ступінь: доктор географічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-69

Електронна пошта: Myroslav.Dnistryanskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Теорія й методологія географічної науки;
  • Політична географія й геополітика;
  • Етногеографія й історична географія;
  • Демогеографія й географія поселень;
  • Економічна географія й геоекономіка.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Дністрянський М., Дністрянська Н. Стійкість та мінливість містечок Львівщини // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: монографія// За ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – – Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. – С. 98 – 120.

Дністрянський М., Дністрянська Н. Актуальне інформаційне забезпечення маркетингу сталого розвитку (відгук на навчальний посібник: Смирнов І. Маркетинг в туризмі: навч. посіб. К: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. 251 с.) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 430-431.

Статті та матеріали конференцій

Моргацький В., Дністрянський М. Геостратегічні інтереси України в регіоні Західні Балкани в контексті нових геополітичних реалій // Наук. запискиТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. № 1. С. 51 – 64.

Дністрянський М. С. Зарубіжне українство: драматична доля, соціально-демографічні параметри та геополітичний потенціал // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики. №3. 2018. С. 17-38.

Дністрянський М. С. Геополітичні ідеї Степана Рудницького // БІНТЕЛ. Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень. №1. С. 54 – 60.

Дністрянський М. С. Предметна область суспільної географії: попередній досвід та нові бачення в контексті сучасних гносеологічних потреб // Limes, 2017. Т. IV. С. 61 – 67.

Дністрянський М. С. Демографічна криза в Україні як проблема національної безпеки // БІНТЕЛ. Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень, 22 вересня 2017 року.

Дністрянський М. С. Топонімія Українських Карпат як джерело дослідження процесів заселення // ActaBeregsasiensis, 2017. Т. ХVІ. С. 191 – 199

Дністрянський М. Чи зуміє українська держава дати адекватні відповіді на регіонально-політичні виклики // БІНТЕЛ. Журнал геополітичної аналітики.№1 (5). 2017. С. 20 – 31.

Дністрянський М. Територіально-політичний розвиток незалежної України: задавнені  проблеми та нові виклики // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 154– 165

Дністрянський М., Дністрянська Н. Актуальне інформаційне забезпечення маркетингу сталого розвитку (відгук на навчальний посібник: Смирнов І. Маркетинг в туризмі: навч. посіб. К: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. 251 с.) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2016. Вип. 50. С. 430-431.

ДністрянськийМ. С. Територіально-політична незрівноваженість України: іманентна неминучість чи рукотворний наслідок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2015. Вип. 49. С. 68–87.

Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Геокультурний потенціал та історико-культурні туристичні ресурси дуже малих міськи поселень Львівської області // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2015. Вип. 49. С. 58 – 68

Дністрянський М. Регіональні відмінності розселення українського населення Російської імперії на поч. ХХ ст. в контексті тогочасних соціально культурних відносин // Історія української географії. 2015. Вип. 32.– C. 72- 75.

Дністрянський М. С. Політична географія України. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 348 с.

Dnistrianskyy M, Skliarska О. Territorial–Political Differentiation of Ukraine: Forming Factors, Contradictions of Ethno-Cultural Relations, Prospects of Social Consolidation // Minority Studies, 2014, 17, P. 149 – 161.

Дністрянський М. С. Суспільно-географічне макрорайонуання України: нові методологічні підходи і пропозиції // Limes, 2014.-Т. 1. С. 11 – 21.

Дністрянський М. С. Значення колонізаційних рухів із Північних Балкан, Трансільванії та Молдови в заселенні Українських Карпат упродовж ХІІІ–XVII ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. № 11. 2014.- С. 70–76.

Dnistrianskyy M, Skliarska О. Ukrainian Ethnic and Political Identity: Regional Divergences in the Consolidation of Ukrainian Society in the Context of External Geopolitical Influences // Territories and Identities in Central, Eastren and Southeastern Europe (Edited by V. Mihaylov), Instytut Geopolityki, Częstochowa, 2014, 189-207.

Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Дуже малі міські поселення України: регіональні особливості поширення та демографічного значення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 41. С. 126 – 131.

Дністрянський М. С. Закони геополітики: історичні міфологеми, ідеологічні установки чи реальні глобальні тренди? // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. № 16. 2013.- С. 163 – 168.

Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Геопросторова структура дуже малих міських поселень Львівської області: чинники формування, типологічні відмінності, функціональне значення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 42. С. 106 – 112.

Дністрянський М. С. Закони геополітики: історичні міфологеми, ідеологічні установки чи реальні глобальні тренди? // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. № 16. 2013.- С. 163 – 168.

Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 198 с.

Дністрянський М. С. Зовнішня геополітика великих держав: порівняльний аналіз інтересів, векторів та конкретних результатів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 42. С. 112–.121.

Дністрянський М. С. Адміністративно-територіальний устрій України: політико-географічні проблеми функціонування та можливості оптимізації // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. №6. 2013.- С. 138 – 143.

Дністрянський М. С. Демографічна криза в Україні: об’єктивні історико-географічні передумови та суб’єктивні геополітичні інтерпретації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. №9. 2012.- С. 76 – 81.

Дністрянський М. С. Українсько-румунські міждержавні відносини: геополітичні суперечності та перспективи оптимізації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. №18. 2012.- С. 102 – 107.

Дністрянський М. С. Внутрішня геополітика держав і міждержавних об’єднань: порівняльний аналіз підходів і рішень // Країнознавство. Науковий збірник. Вип. 2. К., 2012. – С. 124 – 134.

Дністрянський М. С. Територіальна структура партійно-політичної системи України і геополітичні виклики // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2011. Вип. 39. С. 131 – 140.

Дністрянський М. С. Територіально-політичні конфлікти в сучасному світі: причини виникнення, особливості поширення, перспективи профілактики // Країнознавство: Зб. наук. Праць; Вип. 1. К.: КиМУ, 2011, -С. 66 – 79.

Дністрянський М. С. Місце міжнародних регіональних об’єднань та транснаціональних корпорацій в сучасній територіально-політичній організації світу // Acta Beregsasiensis, 2011. №1. С. 31 – 35.

Дністрянський М. С. Демогеографічні та геокультурні чинники трансформації геополітичного світоустрою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. №8. 2011.- С. 95 – 101.

Дністрянський М. С. Геополітика. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 436 с.

Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 344 с.

Дністрянський М. Зовнішньоекономічні зв’язки України як відображення її геополітичних проблем // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2010. Вип. 38. С. 105-111.

Дністрянський М. С. Типологія держав світу за структурно-функціональними параметрами як метод політико-географічного аналізу // Acta Beregsasiensis, 2010. C. 221 – 233.

Дністрянський М. С. Геополітичний тиск Росії та українські перспективи // Універсум. №11-12. 2010. С. 4 – 7.

Дністрянський М., Жулканич Б. Порівняльний аналіз етнодемогеографічних процесів у різних групах зарубіжного українства // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2009. Вип. 36. С. 127–139.

Дністрянський М. С. Геополітичні проблеми та перспективні моделі формування культурної самобутності України // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2008. Вип.35. С. 72 – 80.

Дністрянський М. С. Периферійність соціального розвитку віддалених депресивних районів України як чинник електоральної активності населення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. 2007. Вип. 34. С. 319 – 322.

Дністрянський М. С. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: критичний аналіз парадигм та практичних рекомендацій // Географія та основи економіки в школі, 2007. №8. С. 4-7.

Дністрянський М С. Деякі закономірності взаємозвязаного розвитку демогеографічних, соціально-географічних та етногеографічних процесів в Україні на початку ХХІ ст. // Історія української географії, 2007. Вип. 15. С. 98 – 102.

Дністрянський М. С. Етногеографія України. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 c.

Дністрянський М. С. Вступ до історичної географії України. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 44 c.

Дністрянський М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики. Львів: Літопис; Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 490 с.

Дністрянський М. С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.

Дністрянський М. С. Україна в політико-географічному вимірі. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 310 с.

Дністрянський М. С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій. Львів: Світ,1992. – 144 с.

Біографія

Народився 31 серпня 1961 року в с. Дністрик-Дубовий Турківського району Львівської області. Закінчив з відзнаками Самбірське педагогічне училище (1981р.) і Львівський державний університет імені Івана Франка (1989). У 1981–1982 роках учителював у загальноосвітніх школах Новомиргородського району Кіровоградської області. Першу половину 1990 року працював у Львівському відділенні Інституту Економіки АН України. З вересня 1990 року і по сьогоднішній день – викладач кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка: до 1996 року – асистент, з 1996 по 2006 роки – доцент, а з 2006 року – професор. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію «Політико-адміністративний устрій України (географічні проблеми формування і вдосконалення). За результатами наукової роботи в Українському Вільному Університеті в Мюнхені підготував і захистив у 1999 році дисертацію «Територіально-політична система України». У 2006 році здобув науковий ступінь доктора географічних наук. Тема докторської дисертації – «Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики».

Є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Львівському та Чернівецькому національних університетах, головним редактором «Вісника Львівського університету. Серія географічна», членом редколегії «Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки».

М. С. Дністрянський є автором понад 160 наукових та навчально-методичних праць. В галузі етногеографії, історичної й політичної географії розкрив роль різноспрямованих колонізаційних рухів в заселенні Українських Карпат, проаналізував формування державних кордонів, зміни етнічних меж на території України, обґрунтував загальні тенденції еволюції адміністративно-територіальних систем, суспільно-географічні принципи та критерії їхнього вдосконалення. Зробив всебічний аналіз етногеографічних та політико-географічних процесів в сучасній Україні, визначив регіональні етнополітичні тренди та оцінив перспективи культурно-політичної цілісності держави. Як демогеограф М. С. Дністрянський розкрив передумови та регіональні особливості демографічної кризи в Україні, відобразив суспільно-географічний потенціал та проблеми функціонування дуже малих міст Львівської області. Досліджуючи геополітичну проблематику, розробив концептуально-методологічні основи геополітики як наукової аналітики та загальні принципи конструктивної геополітичної діяльності. Обґрунтовує оптимальність системи національних держав та етнонаціональних федерацій для сучасного і майбутнього світоустрою, передумови зрівноваженого і безконфліктного розвитку територіально-політичних систем.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!