Білоус Софія Василівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Sofiya.Bilous@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • засади розвитку туристичного бізнесу,
  • стратегічний менеджмент у туристичній галузі,
  • міжнародний маркетинг.

Курси

Вибрані публікації

Основні наукові праці

Білоус С. В. Аналіз динаміки розвитку туристичної галузі у країнах Європи за 2010–2016 роки // Управління туристичною індустрією: методологія і практика: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. – Полтава, 2017. – C. 34–36.

Білоус С. В. Аналіз основних статистичних показників розвитку туристичної індустрії європейських країн / С. В. Білоус // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 26–31.

Білоус С. В. Туристичний потенціал України: стан та перспективи стратегічного збереження / С. Білоус // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. Вип. 40. С. 28–38. ISSN 2078-4333.

Білоус С. В. Стратегічні напрямки збереження туристичних ресурсів в Україні / С. В. Білоус // ІІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna  w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin–Lwów 20–21–22.10.2016 r.). – Lublin, 2016. – S. 21–22.

Ожема С.В., Білоус С.В. Стан туристичної галузі України та шляхи його удосконалення//Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. №10 т.2. – Луцьк , 2014. – С.202-210

Бордун О.Ю., Білоус С.В. Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України/ Ореста Бордун, Софія Білоус// Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання, Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011.             (дисертанту належить аналіз іноземного досвіду в сфері охорони та збереження культурної спадщини та пропозиції для покращення управління збереженням пам’яток ) – 0,89 д.а.

Білоус С.В. Стратегічні засади розвитку туристичного бізнесу України/ Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Випуск – Львів, 2013 . – С. 127-137

Білоус С.В., Ховалко А.Б. Основные последствия проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года для туристического бизнеса Украины // Современный научный вестник. Серия: економические науки. Выпуск №13 (152). – Белгород, 2013. – С. 59-66

Білоус С.В. Актуальні проблеми туристичної галузі України// Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах/Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч.1. – С. 55-59

Білоус С.В. Організаційні інновації у формуванні стратегії розвитку туристичного бізнесу/ Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. Випуск – Львів, 2010 . – С. 32-41

Білоус. С.В Перспективи розвитку інноваційних процесів у туристичному бізнесі України в рамках інтеграції до Європейського Союзу/ Софія Білоус // Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічна. Випуск 5. – Хмельницький, 2009. –  С.97 – 101;

Білоус С.В. Світоглядно-пізнавальна роль розвитку туризму: від Острозької біблії і до наших днів / Софія Білоус // Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 91 -97.

Білоус С.В. Економічні аспекти формування стратегії розвитку туризму в Україні / Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. Випуск 39. – Львів, 2008.— С. 62 – 70.

Білоус С.В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в переддень Євро-2012/ Софія Білоус //Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини (Випуск 20). – Львів, 2008 р. – С. 22 – 28.

Білоус С.В. Туристичний потенціал України: стан та перспективи стратегічного збереження // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції – Львів, 2016. – 61-65

Білоус С.В. Аналіз основних статистичних показників розвитку туристичної індустрії європейських країн // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали IX наукової конференції з міжнародною участю – Львів, 2017. – 26-31

Білоус С.В. Аналіз динаміки розвитку туристичної галузі у країнах Європи за 2010-2016 роки // Управління туристичною індустрією: методологія і практика: матеріали ІV Міжнародна науково-практичної інтернет конференції – Полтава: Полтавський літератор, 2017. – 46-44 Білоус С.В., Пурська І.С. , Дашковська А.В.Управління якістю надання туристичних послуг у містах Західного та Східного регіону України/ Білоус С.В., Пурська І.С. , Дашковська А.В.// науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія економічні науки. Випуск 141. – Харків, 2018. – С.52-63

Білоус С.В. Пурська І.С. Фінансування інвестиційних проектів суб’єктами туристичної діяльності України / І. Пурська, С. Білоус. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_18

 

Біографія

Народилася 1 грудня 1984 р. у м. Львові. Навчалась у Львівській середній школі № 41 (1991-2001 рр.). У 2001 р. вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій». У 2006 р. закінчила з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала ступінь магістра з менеджменту організацій.

З 2007 по 2012 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри туризму.

З 2012 р. працює на посаді асистента кафедри туризму.

У 2006-2012 рр. навчалась в аспірантурі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.03. – «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертаційного дослідження «Організаційно-економічні засади розвитку туристичного бізнесу України». З вересня 2018 року на посаді доцента.

Згідно тематики досліджень опубліковано 26 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!