Білоус Софія Василівна

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Sofiya.Bilous@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • засади розвитку туристичного бізнесу,
  • стратегічний менеджмент у туристичній галузі,
  • міжнародний маркетинг.

Курси

Вибрані публікації

Основні наукові праці

Монографії та посібники

Malska M. P. The influence of global processes on the strategic development of festive tourism in Ukraine/ M. P. Malska, Y. O. Mashuk, O. P. Bilanyuk // Menagement mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global nvironment: collective monograph/edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol./ ISMA University. – Riga: ”Landmark”SIA,2019. – Latvia, 2019. – P. 244–253 . (колективна монографія)

Мальська М.П. Менеджмент організацій: теорія та практика: навч. посіб./ М.П. Мальська. С.В. Білоус. – Київ : SBA-Print,2019 – 190 c.

Статті та матеріали конференцій

Білоус С.В. Засади розвитку культурно-пізнавального та фестивального туризму Львова / С.В. Білоус, І.С. Пурська, А.Б. Красько // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIIІ Міжнародної наукової конференції – Львів, 2019. ‒ С. 43-45.

Пурська І.С. Роль кризового менеджменту в діяльності туристичних підприємств / І.С. Пурська, С.В. Білоус, А.Б. Красько // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XIIІ Міжнародної наукової конференції – Львів, 2019. ‒ С. 181-185.

Красько А.Б. Можливості використання спелеоресурсів для розвитку туризму і рекреації / А.Б. Красько., І.С.Пурська, С.В. Білоус // ІV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współczesny formy turystyki i rekreacji” XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Geografia, ekonomika i turystyka: narodove i międzynarodowe osiagnięcia”. – Lublin, 2018 r. – P. 27-27.

Білоус С.В. Фестивальний туризм як новий напрям українського туризму / С.В.Білоус, Ю.О.Масюк, А.Б.Красько // Географія та туризм: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С.Скороводи, 2019. – С.160-164.

Білоус С.В. Актуальні проблеми статистичного обліку туристичних потоків України / С.В. Білоус, І.С. Пурська, А.Б. Красько // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 41. ‒ С. 44-45.

Пурська І.С. Джерела фінансування інвестиційних проектів суб’єктами туристичної діяльності України / Пурська І.С. Білоус С.В.// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: економічні науки – ISSN 2410-3748. Випуск №1(22) – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_18 (Index Copernicus)

Масюк Ю.О. Деякі аспекти аналізу економічного потенціалу найбільших міст України на мікрорівні/ Масюк Ю.О., Білоус С.В., Біланюк О.П. // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: Економіка – Том 23. Випуск №6(71) – Одеса, 2018 – С. 28-31.

Білоус С.В. Тенденції стратегічного розвитку фестивального туризму у Львівській області // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: міжнародні відносини. 2018. Випуск 45. С.281-289.

Красько А.Б. Ринок туристичних послуг Тернопільської області: стан та ретроспективи / А.Б. Красько, С.В. Білоус, І.С. Пурська // Географія та туризм : Наук. збірник / Ред. кол.: Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43 – С. 131-146.

Bilous S. Key questions of the importance of innovative tourism development in Ukraine / Sofia Bilous, Iryna Purska, Anna Krasko // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Vincent Pol. University, Lublin, 2018. – Vol. 1. – С. 19-29.

Purska I. Technology of economic environment research in crisis management of tourism enterprises / Iryna Purska, Sofia Bilous, Anna Krasko // Archives of tourism, hospitality and sport science. – Vincent Pol. University, Lublin, 2018. – Vol. 1. – С. 127-142.

Білоус С. В. Аналіз динаміки розвитку туристичної галузі у країнах Європи за 2010–2016 роки // Управління туристичною індустрією: методологія і практика: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет конф. – Полтава, 2017. – C. 34–36.

Білоус С. В. Аналіз основних статистичних показників розвитку туристичної індустрії європейських країн / С. В. Білоус // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю (Львів–Ворохта, 15–17 вересня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 26–31.

Білоус С. В. Туристичний потенціал України: стан та перспективи стратегічного збереження / С. Білоус // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. Вип. 40. С. 28–38. ISSN 2078-4333.

Білоус С. В. Стратегічні напрямки збереження туристичних ресурсів в Україні / С. В. Білоус // ІІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współpraca transgraniczna  w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy” (Lublin–Lwów 20–21–22.10.2016 r.). – Lublin, 2016. – S. 21–22.

Ожема С.В., Білоус С.В. Стан туристичної галузі України та шляхи його удосконалення//Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. №10 т.2. – Луцьк , 2014. – С.202-210

Бордун О.Ю., Білоус С.В. Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України/ Ореста Бордун, Софія Білоус// Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання, Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011.             (дисертанту належить аналіз іноземного досвіду в сфері охорони та збереження культурної спадщини та пропозиції для покращення управління збереженням пам’яток ) – 0,89 д.а.

Білоус С.В. Стратегічні засади розвитку туристичного бізнесу України/ Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія географічна. Випуск – Львів, 2013 . – С. 127-137

Білоус С.В., Ховалко А.Б. Основные последствия проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года для туристического бизнеса Украины // Современный научный вестник. Серия: економические науки. Выпуск №13 (152). – Белгород, 2013. – С. 59-66

Білоус С.В. Актуальні проблеми туристичної галузі України// Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах/Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч.1. – С. 55-59

Білоус С.В. Організаційні інновації у формуванні стратегії розвитку туристичного бізнесу/ Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. Випуск – Львів, 2010 . – С. 32-41

Білоус. С.В Перспективи розвитку інноваційних процесів у туристичному бізнесі України в рамках інтеграції до Європейського Союзу/ Софія Білоус // Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічна. Випуск 5. – Хмельницький, 2009. –  С.97 – 101;

Білоус С.В. Світоглядно-пізнавальна роль розвитку туризму: від Острозької біблії і до наших днів / Софія Білоус // Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 91 -97.

Білоус С.В. Економічні аспекти формування стратегії розвитку туризму в Україні / Софія Білоус // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. Випуск 39. – Львів, 2008.— С. 62 – 70.

Білоус С.В. Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в переддень Євро-2012/ Софія Білоус //Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини (Випуск 20). – Львів, 2008 р. – С. 22 – 28.

Білоус С.В. Туристичний потенціал України: стан та перспективи стратегічного збереження // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції – Львів, 2016. – 61-65

Білоус С.В. Аналіз основних статистичних показників розвитку туристичної індустрії європейських країн // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали IX наукової конференції з міжнародною участю – Львів, 2017. – 26-31

Білоус С.В. Аналіз динаміки розвитку туристичної галузі у країнах Європи за 2010-2016 роки // Управління туристичною індустрією: методологія і практика: матеріали ІV Міжнародна науково-практичної інтернет конференції – Полтава: Полтавський літератор, 2017. – 46-44 Білоус С.В., Пурська І.С. , Дашковська А.В.Управління якістю надання туристичних послуг у містах Західного та Східного регіону України/ Білоус С.В., Пурська І.С. , Дашковська А.В.// науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія економічні науки. Випуск 141. – Харків, 2018. – С.52-63

Білоус С.В. Пурська І.С. Фінансування інвестиційних проектів суб’єктами туристичної діяльності України / І. Пурська, С. Білоус. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_18

 

Біографія

Народилася 1 грудня 1984 р. у м. Львові. Навчалась у Львівській середній школі № 41 (1991-2001 рр.). У 2001 р. вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на географічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій». У 2006 р. закінчила з відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала ступінь магістра з менеджменту організацій.

З 2007 по 2012 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри туризму.

З 2012 р. працює на посаді асистента кафедри туризму.

У 2006-2012 рр. навчалась в аспірантурі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 08.00.03. – «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертаційного дослідження «Організаційно-економічні засади розвитку туристичного бізнесу України». З вересня 2018 року на посаді доцента.

Згідно тематики досліджень опубліковано 54 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!