Безручко Любомир Степанович

Посада: доцент кафедри туризму

Електронна пошта: Lyubomyr.Bezruchko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • рекреаційне природокористування на територіях природно-заповідного фонду;
  • екологічний туризм;
  • оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів;
  • функціонування готельного господарства.

Курси

Публікації

Безручко Л. Засоби розміщення Сколівського району: сучасний стан та перспективи розвитку/ Л. Безручко //«Туризм: наука, освіта, практика» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Рівне: видавець О.Зень, 2018. – С. 317 – 322.

Безручко Л. Особливості розвитку готельних ланцюгів світу / Л. Безручко, О. Незюлик, І. Лесик // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід. – Львів, 2018 – С. 25 – 30.

Безручко Л.С. Екологізація готельного господарства Карпатського регіону як складова досягнення сталого розвитку // Л. С. Безручко // Природні ресурси регіону : проблеми використання, ревіталізації та охорони. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018 – С. 38 – 42.

Безручко Л. С. Етнотуристичні ресурси: класифікація, оцінка та використання / Л. С. Безручко, І. В. Кучинська // Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи: [Текст]: Зб. матер. V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Львів, 26 квітня 2017 р.) / Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – С. 7–15

Безручко Л. С. Поняття рекреаційно-туристичний ресурс та підходи до класифікації / Л. С. Безручко // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2016. – № 11. – С. 54–58.

Безручко Л. С. Методика визначення рекреаційної ємності територій природно-заповідного фонду (на прикладі Шацького НПП) / Л. С. Безручко// Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2016. – № 11. – С. 233–240.

Безручко Л. С. Рекреаційно-туристичні ресурси приміських території міста Львова та перспектива їх використання в туризмі. // Георгафія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.). – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015. – С. 366-367

Безручко Л. Теоретико-методологічні основи оцінки історико-культурних ресурсів для потреб туризму / Л. Безручко // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму / Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. Конференції (Львів, 21 – 22 березня 2013 р.). – Львів. – С. 37 – 47.

Безручко Л.С. Історико-культурний потенціал Турківщини: сучасний стан та перспективи туристичного використання / Л.С. Безручко // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ, 2013. – № 1 (3) – С. 112–119.

Безручко Л.С. Історико-культурний потенціал Турківщини: сучасний стан та перспективи туристичного використання / Л.С. Безручко // «Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи» – Вип. 4 : Збірник статей : Матеріали міжнародної наукової конференції «Туризм і розвиток регіону» – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2013. – С. 17–24.

Безручко Л.С. Особливості розвитку сільського зеленого туризму у Львівській області / Л.С. Безручко / Вісник Львівського інституту економіки і туризму – Львів, 2012. – С. 56 – 64

Безручко Л.С. Інновації в історії розвитку туризму / Л.С. Безручко // Науковий збірник конференції «Томас Кук – людина, що придумала туризм» – Львів, 2012 – С. 45 – 52.

Безручко Л. С. Екологоосвітня та виховна діяльність, як шлях до збалансованого розвитку рекреаційного природоокристування на території Шацького НПП / Л. С. Безручко // Проблеми і перспективи екологічної освіти: міжнар. наук.-практ. семінар: тези доп. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 10-14.

Безручко Л. С. Оцінка придатності Шацького національного природного парку для рекреаційного природокористування. / Л. С.Безручко, І. М.Рожко // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Географічні науки – 2009. – № 1, Ч. І – С. 201 – 206.

Безручко Л. С. Екологічні проблеми території Шацького національного природного парку та можливість їх вирішення / Л. С. Безручко //Європейське екологічне право: V міжнар. наук.-практ. конф. В рамках проекту: „Тристороння співпраця між містами Львів, Вроцлав та Дрезден для передачі знань і ноу-хау в галузі екології”. – Львів, 2008. – С. 35 – 38.

Безручко Л. С. Соціокультурні передумови розвитку рекреаційної діяльності у Шацькому НПП та суміжних територіях / Л.С. Безручко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – Тернопіль 2008. – № 2.– Вип. 24. – С. 130-135.

Безручко Л. С. Ландшафтні системи Шацького НПП: історичний та актуальний аспекти дослідження / Л. С. Безручко, С. І. Кукурудза // Науковийвісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Географічні науки – 2007. – № 11, Ч. І. – С. 153 – 158.

Безручко Л. Перспективи міжнародного співробітництва на прикладі створення Біосферного резервату „Західне Полісся” / Л. Безручко // Zagospodarowanie zlewni Bugu I Narwi w ramach zrownowazonegoro zwoju. Streszczenia referatow konferencji. – Warszawa, 2007. – S. 12.

Безручко Л. С. Розвиток туризму у природоохоронних територіях на прикладі Шацького національного природного парку / Л. С. Безручко //Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки „Галицька академія”. За мат ІІІ міжнар. наук-техн. конференції „Еколого-економічні проблеми Карпатського євро регіону” – Івно-Франківськ, 2006. – С. 165 – 170.

Безручко Л. С. Створення біосферного резервату „ЗахіднеПолісся” – як приклад транскордонного співробітництва у природоохоронній діяльності / Л. С. Безручко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців „Регіон 2006: суспільно-географічні аспекти”, 17 – 18 трн. 2006 – Харків: РВВ Харківського нац. ун-ту ім.. В.Н. Карязіна, 2006. – С.189 – 192.

 

Біографія

Народився 2 вересня 1984 р. у м. Глиняни Золочівського району Львівської області. У червні 2006 р. з відзнакою закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – менеджмент організацій.

Протягом 2006 – 2009 рр. навчався у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів на тему «Еколого-географічне обґрунтування рекреаційного природокористування на території Шацького національного природного парку».

З 2011р. по 2017 роки працював у Львівському інституті економіки і туризму.

У 2016 році присвоєно звання доцента кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства Львівського інституту економіки і туризму.

З 2017 року працює доцентом кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації (2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!