Навчально-методичний кабінет ґрунтознавства і географії ґрунтів

  • Про підрозділ

На кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів з 1998 р. функціонує навчально-методичний кабінет ґрунтознавства і географії ґрунтів, функціональне призначення якого – використання наочного і дидактичного фонду для оптимізації навчального процесу із основних спецкурсів спеціалізацій “Біогеографія і географія ґрунтів” та “Екологія землекористування і агробізнес”.

У кабінеті широко подані графічний,табличний і картографічний матеріали, якізгруповані за головними напрямами ґрунтознавчої науки (педогностика, педографія, динамічне ґрунтознавство, прикладне ґрунтознавство). Педогностичні науки подані двома стендами “Хімія ґрунтів” і “Фізика ґрунтів”, які використовують у процесівикладання цих курсів. Блок педографічнихнаук подано стендами “Ґрунтово-географічні дослідження”, “Ґрунти України” і “Гене-за, географія та екологія ґрунтів”.

У кабінеті наявний широкий спектр ґрунтових монолітів, які характеризують найпоширеніші класифікаційні групи ґрунтів України. Ґрунтові моноліти використовують під час лекційних і практичних занятьз “Географії ґрунтів з основами ґрунтознавства”, “Морфології ґрунтів”, “Еволюції ґрунтів”, “Елементарних ґрунтових процесів” тощо. Моноліти згруповані у блоки-ряди за типами ґрунтоутворення: підзолистий, дер-новий, болотний, гірське ґрунтоутворення.

У навчально-методичному кабінеті у спеціальних “шафах-стелажах” демонструють-ся зразки найпоширеніших гірських і ґрунтоутворюючих порід, головні роди ґрунтової структури, найхарактерніші ґрунтові ново-утворення і включення, керни антропогенно-трансформованих ґрунтів. Наочний матеріал використовують у курсах “Морфологія ґрунтів”, “Фізика ґрунтів”, “Ґрунтознавство”, “Ґрунти України”, “Рекультивація ґрунтів”.