Навчальна лабораторія “Геоінформаційних технологій і ландшафтного планування”

  • Про підрозділ
  • Співробітники

Основні завдання Лабораторії:

1) забезпечення функціонування комп’ютерного класу: надання студентам географічного факультету робочих місць, укомплектованих сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою; систематичне оновлення та удосконалення матеріальної бази, технічних засобів навчання, сприяння комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу;

2) супровід веб-сторінки географічного факультету;

3) підтримка функціонування локальної комп’ютерної мережі факультету та мережі Інтернет;

4) забезпечення умов проведення практичних і лабораторних занять, навчальних практик; впровадження у навчальний процес сучасного програмного забезпечення та ГІС-технологій;

5) створення баз даних та забезпечення безпеки їх зберігання з метою формування навчально-методичних пакетів для студентів при вивченні дисциплін пов’язаних з ландшафтним планування; методичне забезпечення навчальних курсів пов’язаних з географічними інформаційними системами.

6) допомога викладачам із питань організації і проведення занять з комп’ютерних дисциплін та ландшафтного планування.

Лабораторія відповідно до покладених на неї основних завдань здійснює такі функції:

1) забезпечення умов навчання з дисциплін, що читаються у комп’ютерному класі географічного факультету, а саме: “Інформатика”, “Інформаційні технології”, “Геоматика”, “Основи геоінформатики”, “Ландшафтне планування”, “Прикладне ландшафтознавство”, “Созологія ландшафту» та ін.

2) впровадження новітніх комп’ютерних технологій у навчальний процес та методичне забезпечення навчальних курсів пов’язаних з ландшафтним плануванням;

3) створення необхідних умов для забезпечення високого рівня організації навчального процесу;

4) надання дієвої допомоги студентам в організації їх самостійної роботи у комп’ютерному класі;

5) сприяння професорсько-викладацькому складу кафедри у проведенні методичної роботи та впровадженні передового досвіду викладання;

6) формування іміджу географічного факультету засобами геоінформаційних технологій;

7) участь у проведенні наукових досліджень кафедри фізичної географії та залучення до них студентів;

8) сприяння виконанню студентами курсових, дипломних і магістерських робіт на базі використання геоінформаційних технологій.

Від часу створення лабораторії (2004 рік) її працівниками підготовлено картографічні матеріали більш ніж до 20 наукових тем, зокрема: «Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду Львівської області», «Розробка регіональної програми формування екологічної мережі Львівської області», “Екологічне обґрунтування територіального планування регіонального ландшафтного парку “Равське Розточчя””, “Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львівської міської ради” та ін.

У лабораторії розроблено такі навчальні курси як «Ландшафтне планування», «Геоекологічні проблеми сталого розвитку Карпатського регіону», “Созологія ландшафту”, удосконалено курс «Прикладне ландшафтознавство».

Функціонування лабораторії забезпечують працівники: завідувач лабораторії – Галина Савка, інженер – Наталя Касянюк, лаборант – Наталя Марзанич. Науковий керівник лабораторії –  Володимир Шушняк.

Співробітники

завідувачСАВКА Галина Степанівназавідувач
лаборантМАРЗАНИЧ Наталія Іванівналаборант
лаборантМАРКАНИЧ Роман Миколайовичлаборант