Кафедра економічної і соціальної географії

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра економічної і соціальної географії створена в 1944 р.

Перший завідувач кафедри – кандидат географічних наук, доц. Ващенко Опанас (Афанасій) Трохимович (1908–1984). У період 1984–1990 рр. функції завідувачів кафедри виконували почергово доц. Паробецький М. М. (1984–1986), Гонак М. І. (1986–1988) та проф. Заставний Ф. Д. (1988–1990).  З 1990 р. кафедрою керує проф. Шаблій О. І.

Тепер (початок другого десятиріччя ХХІ ст.) на кафедрі працюють 17 осіб, у т. ч. два професори – доктори наук, вісім доцентів – кандидатів наук, чотири асистенти, в т. ч. два кандидати наук, завідувач навчальної лабораторії, три інженери, три старших лаборанти. Навчаються вісім аспірантів (з них п’ять на стаціонарній формі) та 5 здобувачів.

Кафедра виконує держбюджетну наукову тему “Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського регіону у руслі євроінтеграції та східного партнерства”, а також бере участь у виконанні міжкафедральної теми ВС-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)” (науковий керівник проф. Шаблій О.І.).

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців бакалаврів за напрямом 6.040104 “Географія”, спеціалістів за напрямом 7.04010401 “Географія” та магістрів за напрямом 8.04010401 “Географія. Викладачі кафедри беруть участь у підготовці економістів і психологів, відповідно, на економічному і філософському факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка.

При кафедрі функціонує лабораторія навчальна лабораторія “Комплексного атласного картографування”.

Співробітники

завідувачШАБЛІЙ Олег Івановичзавідувач
професорРОВЕНЧАК Іван Іллічпрофесор
доцентВІСЬТАК Олександра Іванівнадоцент
доцентВЛАХ Мирослава Романівнадоцент
доцентГРИЦЕВИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентГУДЗЕЛЯК Ірина Іванівнадоцент
доцентІВАХ Ярослав Євгеновичдоцент
доцентКНИШ Мирослава Михайлівнадоцент
доцентКУЗИК Степан Петровичдоцент
доцентМАМЧУР Ольга Ігорівнадоцент
асистентВАНДА Ірина Володимирівнаасистент
асистентКОТИК Любов Іванівнаасистент
інженерПЕЛЕХ Марія Григорівнаінженер
інженерСКАБАРА Наталія Богданівнаінженер
старший лаборантТИМЧУК Орислава Іванівнастарший лаборант
старший лаборантФЕДОРУСЬ Марія Михайлівнастарший лаборант
аспірантДНІСТРЯНСЬКА Ірина Мирославівнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу “Соціально-економіко-географічна термінологія” для студентів географічного факультету

Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія української географії”для студентів географічного факультету

Влах М. Програма і методичні рекомендації з курсу “Агрогеографія з основами агробізнесу”

Влах М. Р. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібн. для самостійної роботи студентів / М. Р. Влах, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. — 120 с.

Влах М. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія географії” для студентів географічного факультету

Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. − Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. − 344 с.

Влах М.  Історія географії : навч. посібник / М. Влах. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с.

Ванда І. В. Збірник тестових завдань з навчального курсу «Регіональна економічна і соціальна географія світу (Латинська Америка та Карибські країни, Африка, Азія, Океанія)» / М. М. Книш, О. І. Мамчур, І. В. Ванда. – Львів, 2018. – 96 c.

Теорія і методологія географічної науки : навч. посіб. / М. Р. Влах, Л. І. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. —520 с. (співавтори: доц. М. Влах). (40,5 др.арк.).

Географія населення: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.

Книш М. М. Збірник завдань з навчального курсу «Регіональна економічна і соціальна географія» / О. І. Мамчур, М. М. Книш. – Львів, 2017. – 64 с.

Котик Л. І. Теорія і методологія географічної науки: навч.посібн. для самостійної роботи студентів / М. Р. Влах, Л. І. Котик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 120 с.

Грицевич В.С., Мамчур О.І. Багатовимірна таксономізація в суспільній географії: методичні вказівки з навчальної дисципліни “Математичні методи у суспільній географії” / В. С. Грицевич, О. І. Мамчур. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 48 с.

Грицевич В.С. Кореляційний та регресійний аналіз в суспільній географії: тексти лекцій. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -24 с.

Грицевич В.С. Статистичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, Л.І.Котик. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 64с.

Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, І.В.Ванда. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 96с.

Соціальна географія: навч. посіб. / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 468 с. (співавтори: доц. М. Білецький, асист. І. Ванда). (37,24 др.арк.+0,96 вкл.)

Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 48с.

Грицевич В.С. Географія комунікацій: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 8.0401040 − географія (програма, самостійна і практичні роботи, індивідуальне науково-дослідне завдання) / В.С. Грицевич. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. − 20с.

Грицевич В.С. Методичні вказівки до вивчення геоінформаційної системи ArcView / В.С. Грицевич.  – Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету. 2013, – 32 с.

Гудзеляк І. І., Котик Л. І., Ванда І. В. Соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95 с.

Ровенчак І. І. , Мамчур О. І. Географічне країнознавство : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 106 с.

Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.

Шаблій О. І. Основи суспільної географії : навчально-методичний посібник з самостійної роботи студентів / О. І. Шаблій, О. І. Вісьтак. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 38 с.

Основи демографії: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030102 – психологія (програма, тези лекцій, завдання для самостійної та практичних робіт, індивідуальне науково-дослідне завдання, тести). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2012. – 94 с.

Робоча навчальна програма, завдання до контрольної та практичн их робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету (заочної форми навчання). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – 54 с.

Навчальна програма та методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з курсу “Соціологія”. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 70 с. (у співавторстві з І. Вандою та Л. Котик).

Грицевич В.С. Збірник практичних робіт з курсу “Статистичні методи в соціально-економічній географії” / В.С. Грицевич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 100 с.

Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Географія населення з основами етнографії” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 91 с.

Бібліографічний покажчик наукових видань з географії населення і розселення Західного регіону України // Львів: Видавничний центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 43 с. (у співавторстві з Анісімовою Г.М.).

Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 232 с.

Грицевич В.С. Математичні методи в демогеографії. Текст лекції /В.С. Грицевич . – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 30 с.

Хорватія: суспільно-географічна характеристика. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І вана Франка, 2002. – 136 с. (у співавт. з Уманцівим Б.)

Збірник конкурсних тестових завдань з географії / М. Р. Влах, М. І. Білецький та ін. . — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1998—2004.

Соціально-економічна географія України. Навч. посібник [з грифом Міносвіти України] / За ред. проф. О. Шаблія.  – Львів: Світ, 1994. (у співавтростві із Б. І. Зас-тавецьким, Л. Т. Шевчук та ін.).
Передмова // Степан Рудницький. Чому ми хочемо самостійної України.  – Львів: Світ, 1994.

Рекреаційний комплекс / С. П. Кузик // Соціально-економічна географія України: Навч. посіб. / За ред. О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – С. 404–416.

Соціально-економічна географія України / О. Шаблій, М. Білецький, М. Влах та ін. // За ред. О. Шаблія. Навч. посібник з грифом Міносвіти України. — Львів, 1994; 1995; 2000.

Математичні методи в економічній географії: Навч. посібник [з грифом Мін-освіти України].  – Львів: Вища школа, 1984.

Экономическая география СССР. Районная часть / Навчальний посібник [з грифом Мін. вищ. і сер. спец. освіти СРСР].  – К.: Вища школа, 1984 (у співавторстві із Д. М. Стченком, М. М. Паробецьким).

 

Дослідження

На кафедрі розвивається суспільно-географічна школа, започаткована доктором філософії Григорієм Величком та акад. Степаном Рудницьким. Вона охоплює такі напрямки сучасних наукових досліджень:

 • теорія і методика суспільної географії у період інформатизації науки і практики та розвитку глобалізаційних процесів (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш, доц. М. Влах);
 • географічне країнознавство та краєзнавство (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, доц. С. Кузик, доц. В. Стецький, к.г.н, ас. Я Івах);
 • суспільно-географічне українознавство (проф. О. Шаблій, проф.  І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Влах);
 • демосоціально-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. М. Влах, доц. В. Грицевич, доц. І. Гудзеляк, доц. С. Кузик, к.г.н., О. Мамчур, асп. О. Тимчук);
 • економіко-географічний (проф. О. Шаблій, доц. М. Влах, доц. М. Книш, ас. І. Ванда, ас. Л. Котик, інж. І. Вовк, асп. О. Горовий);
 • політико-географічний і геополітичний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, асп. М. Мирош);
 • математико-картографічний (проф. О. Шаблій, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш, завідувач навчальної лабораторії „Комплексного атласного картографування” к.г.н. Т. Кравець);
 • історико-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Влах).

Відбувся Всеукраїнський науковий семінар «Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики»

14.12.2018 | 16:20

13 грудня 2018 року з ініціативи кафедри економічної і соціальної географії на географічному факультеті відбувся Всеукраїнський науковий семінар «Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики» присвячений 110-літтю від народження доктора географічних наук, професора Опанаса Ващенка. Семінар відкрив декан географічного факультету, доцент Володимир Біланюк.
З привітанням до учасників семінару виступили: Професор Маркіян Мальський, дочка ювіляра, кандидат економічних наук Тетяна Коропецька, Заслужений професор ЛНУ ім. І. Франка Ярослав Кравчук, доцент Мирослав Білецький, професор Семен Кукурудза, доцент Ярослав Мариняк, доцент Наталія Недашківська.
Учасники семінару заслухали доповіді: проф. Олега Шаблія, доц. Мирослави...

Читати »

Всеукраїнський науковий семінар “Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики”

12.12.2018 | 16:00

13 грудня 2018 року відбудеться Всеукраїнський науковий семінар “Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики”, присвячений 110-літтю від народження доктора географічних наук, професора О.Т. Ващенка

Запрошення

Читати »

Всеукраїнський науковий семінар «Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики»

19.10.2018 | 13:44

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнського наукового семінару «Суспільна географія: наукові традиції і сучасні  виклики», присвяченого  110-літтю від народження доктора географічних наук, професора О. Т. Ващенка — першого завідувача кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (1945—1984).
Інформаційне повідомлення

Читати »

Семінар кафедри

19.10.2018 | 13:41

16 жовтня 2018 р. на кафедрі економічної і соціальної географії відбувся методичний семінар на тему «Науково-методичні засади навчального посібника М. Влах, Л. Котик «Теорія і методологія географічної науки» (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 344 с.).
Доповідач – доц. М. Р. Влах.
Теорія географ_науки обкл_НОВА

Читати »

Нагорода за посібник

19.10.2018 | 13:37

Доцент кафедри економічної і соціальної географії Мирослава Романівна Влах нагороджена грамотою ЛНУ імені Івана Франка за друге місце посібника «Історія географії» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2017−2018 навчального року».

Читати »