Земельні ресурси і земельний кадастр

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Паньків З. П.ГРЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРЕ-31професор Паньків З. П.

Опис курсу

Дисципліна «Земельні ресурси і земельний кадастр» призначена для підготовки дипломованого спеціаліста за спеціальністю 6. 040104 – Географія.

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак, структури земельних ресурсів України, особливостей функціонування ринку землі та переважаючих напрямків охорони земельного фонду держави; вивчення основних етапів становлення земельного кадастру, його змісту та призначення, видів і принципів, ознайомлення із основними законодавчими та нормативними документами, які регламентують його функціонування,  вивчення складових частин державного земельного кадастру і тих завдань, які вони виконують, розуміння сучасного стану ведення державного земельного кадастру та його ролі у регулюванні земельних відносин в Україні.

Завдання курсу: – набуття теоретичних знань про значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції;

– вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак;

– ознайомлення із структурою земельного фонду та його географією;

– ознайомлення із структурою та географією осушених і зрошуваних земель України;

– вивчення теоретичних і правових засад ринку землі в Україні;

– ознайомлення із правовими засадами та напрямками охорони земельних ресурсів;

– вивчення основних історичних етапів формування земельного кадастру;

– ознайомлення із законодавчими і нормативними документами, які регламентують функціонування державного земельного кадастру в Україні;

– вивчення складових частин земельного кадастру та завдань, які вони виконують;

– встановлення сучасного стану ведення державного земельного кадастру  та його ролі у регулюванні земельних відносин.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: – категорії земельного фонду та їхні діагностичні ознаки;

 • структуру земельного фонду України та територіальні особливості в розрізі адміністративно-територіальних утворень;
 • частки зрошуваних та осушуваних земель України, їхню географію, переважаючі напрямки використання та заходи охорони;
 • особливості земельного фонду населених пунктів та напрямки їхнього раціонального використання;
 • правові засади ринку землі та сучасний стан його функціонування;
 • правові аспекти та переважаючі напрямки охорони земельних ресурсів України;
 • історичні етапи становлення та розвитку земельного кадастру в світі і Україні;
 • законодавчі та нормативні документи, які регламентують функціонування земельного кадастру в Україні;
 • організаційну структуру, рівні та функції центрів державного земельного кадастру;
 • складові частини державного земельного кадастру та завдання, які вони виконують;
 • сучасний стан функціонування земельного кадастру в Україні та нагальні завдання його вдосконалення.

вміти: – діагностувати основні категорії земельних ресурсів у натурі;

 • зображати категорії земельних ресурсів на планово-картографічній основі;
 • проводити розрахунки структури земельних ресурсів, отримані результати зображати у вигляді діаграм та картограм;
 • користуватися звітними матеріалами управлінь земельних ресурсів;
 • опрацьовувати відомості щодо розподілу земель за формами власності та видами користування;
 • виділяти розташування обмежень щодо використання земельних ділянок;
 • встановлювати кадастровий номер земельної ділянки із виділенням коду одиниці адміністративно-територіального устрою України, номера кадастової зони та кварталу;
 • читати кадастровий план земельної ділянки;
 • проводити часткову економічну оцінку земель;
 • проводити грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Рекомендована література

Базова

 1. Паньків З.П. Земельні ресурси: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.
 2. Романова Е.П., Куракова Л.И., Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. – М.: Издательство МГУ, 1993. – 304 с.
 3. Лойко П.Ф. Земельный потенциал мира и России: пути глобализации его использования в XXI веке. – М.: Федеральный кадастровый центр «Земля», 2000. – 342 с.
 4. Горлачук В.В. Розвиток землекористування  в Україні. – К.: Довіра, 1999. – 254 с.
 5. Земельні ресурси України //В.В. Медведев, Т.М. Лактіонова. – К.: Аграрна наука, 1998. – 150 с.
 6. Третяк А.М., Бамбідра Д.І. Земельні ресурси України та їх використання. – К.: ТОВ «ЦЗРУ» , 2003. 143 с.
 7. Козловський Б.І. Наукові основи моніторингу осушених земель. – Львів: Місіонер, 1995. – 189 с.
 8. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. – К.: Довіра, 1998. – 224 с.
 9. Бриндзя З.Ф. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів Західного регіону України. – Тернопіль: Збруч, 1996. – 186 с.
 10. Теоретичні основи державного земельного кадастру: навчальний посібник. / За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с.
 11. Магазинщиков Т.П. Земельний Кадастр: підручник. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.
 12. Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: монографія. – Львів: Львівський державний агроуніверситет, 2000. – 359 с.
 13. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М. Земельно-правовий процес: Навчальний посбник. – Львів: «Новий Світ-200», 2006. – 224 с.
 14. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і териротіальний землеустрій: навчальний посібник. – К: Вища освіта, 2006. – 528 с.

Допоміжна

 1. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и екосистемах. – М.: Издательство МГУ, 1990. – 261 с.
 2. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник /За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с.
 3. Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. /За ред. С.І. Дорогенцова. – Київ, 2002. – 134 с.
 4. Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одісей», 2002. – 600 с.
 5. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник. // За ред.. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
 6. Ромащенко М.І., Балюк С.А. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи його покращення. – К.: Світ, 2000. – 114 с.
 7. Галушко В.Т., Білик Ю.Д., Даниленко А.С. Формування ринку землі в Україні. – К.: Урожай, 2006. – 280 с.
 8. Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – Чернівці: Прут, 2002. – 124 с.
 9. Ступень М.Г., Лесечко М.Д. Вдосконалення використання земель населених пунктів в умовах ринку: монографія. – Львів, 2004. – 238 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму