Загальна гідрологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Шушняк В. М.ГрФ-21, ГрФ-22, ГрФ-23
432доцент Біланюк В. І.ГрФ-24, ГрФ-25, ГрФ-26

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГрФ-21Смалійчук А. Д., доцент Шушняк В. М.
ГрФ-22Смалійчук А. Д., доцент Шушняк В. М.
ГрФ-23Смалійчук А. Д., доцент Шушняк В. М.
ГрФ-24доцент Біланюк В. І., Тиханович Є. Є.
ГрФ-25Тиханович Є. Є., доцент Круглов І. С.
ГрФ-25Тиханович Є. Є., доцент Круглов І. С.

Опис курсу

Мета: отримання студентами-географами основних наукових знань та методів  досліджень в області гідрології.

Завдання:

 1. Дати уявлення про загальні закономірності процесів в гідросфері;
 2. Ознайомити студентів з основними закономірностями географічного розподілу водних об’єктів різних типів: океани, льодовики, річки, озера, болота, водосховища;
 3. Висвітлити суть основних гідрологічних процесів в гідросфері в цілому і у водних об’єктах різних типів;
 4. Дати уявлення про основні методи вивчення водних об’єктів;
 5. Показати практичну важливість географо-гідрологического вивчення водних об’єктів і гідрологічних процесів для господарської діяльності людини та вирішення завдань охорони природи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

1) будову гідросфери як природної системи, що саморозвивається;

процеси утворення об’єктів гідросфери (водотоков, водоймищ, боліт льодовиків);

2) фізичні основи гідрологічних процесів;

3) механізми формування кругообігу води в природі через фазовий перехід води з одного агрегатного стану в інший;

4) основні закономірності і характеристики водного, термічного, льодового, гидрохимического режимів.

вміти:

1) розрізняти і оцінювати особливості гідрологічних режимів водних об’єктів суші;

2) аналізувати і оцінювати водні ресурси будь-якої території з урахуванням їх раціонального використання і охорони.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Біланюк В.І. Практикум із загальної гідрології. – Львів: Вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2004. – 60 с.

Базова література:

 1. Богословский Б.Б., Самохин А.А., Соколов Д.П. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984.
 2. Важнов А.Н. Гидрология рек. – М.: Изд-во МГУ, 1976.
 3. Водогрецкий В.Е., Крестовский О.И., Соколов Б.Л. Экспедиционные гидрологические исследования. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
 4. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973.
 5. Загальна гідрологія. Підручник/ Левківський С.С. та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2000.
 6. Куков Л.А. Общая океанология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976.
 7. Кац Я.Я. Болота Земного шара. – М.: Наука, 1971.
 8. Левковский С.С. Водные ресурсы Украины. Использование и охрана. – Киев: Вища школа, 1979.
 9. Малі річки України. Довідник/ А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, Є.О.Богатов та ін.; за ред. Яцика А.В. – Київ: Урожай, 1991.
 10. Справочник по водным ресурсам/ Под ред. Б.И.Стрельца. – Киев: Урожай, 1987.
 11. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974.
 12. Михайлов В.П., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М.: Висшая школа, 1975.
 13. Чеботарев А.И. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1960.
 14. Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення: гідро екологічні аспекти. – К.: ВЦ „Київ. ун-т”, 1999.

Допоміжна:

 1. Макунина А. А. Физическая география СССР. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 296 с.

Физическая георафия СССР. – М.: Высшая школа, 1976. – 272 с.

 1. Хрестоматія з фізичної географії СРСР. – К.: Радянська школа, 1982. – 262 с.
 2. Шубаев Л. П. Общее землеведение. – М.: Высш. школа, 1977. – 455 с.
 1. Інформаційні ресурси
 2. Державний комітет України по водному господарству http://www.scwm.gov.ua/index.php?option=com_weblinks&catid=22&Itemid=32

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму