Охорона земельних і лісових ресурсів

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Опис курсу

Мета.

Навчити студентів у своїй практичній діяльності розробляти та рекомендувати головні напрями і систему заходів оптимізації взаємовідносин між суспільством і природою в процесі агро- та лісогосподарської діяльності на землях різних за складом та цільовим призначенням.

Завдання:

 1. Ознайомити студентів із підходами провідних науковців-географів і екологів стосовно будови як екосистем, так і агро- та лісоекосистем та агро-і лісоландшавтів, а також висвітлити головні умови їхньої цілісності, стійкості та життєздатності й зазначити їхні головні функції.
 2. Прокласифікувати природні та антропогенні чинники за впливом на функціонування агро- та лісоекосистем.
 3. Проаналізувати сучасний стан використання земель сільсько- та лісогосподарського призначення за регіонами України.
 4. Висвітлити головні чинники погіршення стану функціонування агро- та лісоекосистем в Україні: а) поширення й розвиток ерозії ґрунтів; б) підтоплення й перезволоження земель; в) забруднення ґрунтів залишковою кількістю пестицидів і важкими металами; г) радіоактивне забруднення земель. Систематизувати і рейтингово оцінити регіони України за переліченими показниками.
 5. Виокремити головні стратегічні цілі держави та напрями діяльності й систему заходів під час використання та охорони земель агро- та лісогосподарського призначення.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

Будову і функціонування агро- та лісоекосистем, а також чинники забезпечення їхньої цілісності, умов життєздатності й функціональні особливості. Класифікації природних та антропогенних чинників за впливом на функціонування агро- та лісоекосистем. Сучасний стан використання земель сільсько- та лісогосподарського призначення за регіонами України, а також еволюцію систем землеробства. Головні чинники погіршення стану функціонування агро- та лісоекосистем в Україні: а) поширення й розвиток ерозії ґрунтів; б) підтоплення й перезволоження земель; в) забруднення ґрунтів залишковою кількістю пестицидів і важкими металами; г) радіоактивне забруднення земель. Рейтингову оцінку регіонів України за переліченими показниками. Стратегічні цілі держави та напрями діяльності й систему заходів під час використання та охорони земельних і лісових ресурсів;

вміти:

Користуватися та виконувати у своїй майбутній професії законодавчі положення стосовно складу та цільового призначення (категорій) земель України, дотримуватися права власності на землю, а також раціонального використання та охорони агро- та лісових екосистем. На основі сучасних табличних, графічних й картографічних матеріалів загальнодовідкової, статистичної й аналітично-розрахункової інформації та власних польових досліджень сучасного стану функціонування агро- та лісових екосистем виокремлювати головні чинники погіршення їхнього екостану будь-якого регіону України та країни загалом. Розробляти і рекомендувати головні напрями діяльності й систему заходів під час використання та охорони земель сільсько- та лісогосподарського призначення.

Рекомендована література

Базова:

 1. Гнатів П.С. Природні ресурси України : навч. посібник / П. С. Гнатів, П. Р. Хірівський, О.Д. Зинюк [та ін.]. – Львів : Камула, 2012. – 216 с.
 2. Кіптач Федір. Використання та охорона земельних і лісових ресурсів / Електронний курс лекцій, 2018.
 3. Кіптач Ф. Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів : монографія / Ф. Кіптач, С. Кукурудза. – Львів, 2002. – 119 с.
 4. Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента : монографія / Ф. Кіптач. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 288 с.
 5. Кіптач Ф. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона : навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Ф. Кіптач. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2010. – 240 с.

Допоміжна:

 1. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи // Відомості Верховної Ради УРСР (16 квітня 1991 р.). – К.: Верховна Рада УРСР. – 1991. – № 16. – 405–413.
 2. Земельний кодекс України. Станом на 26 липня 2007 року // Україна: Закони. – К.: Велес, 2007. – 80 с.
 3. Концепція проживання населення на територіях Української РСР з підищеними рінями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи // Відомості Верховної Ради УРСР (16 квітня 1991 року).– К.: Верховна Рада УРСР. – 1991. – № 16. – 404–405.
 4. М’якушко В. К. Сільськогосподарська екологія / В. К. М’якушко, Д. О. Мельничук, Ф. В. Вольвач [та ін] / За ред. В. К. М’якушка. – К. : Урожай, 1992. – 264 с.

            Інформаційні ресурси:

 1. Державна програма запобігання і боротьби з підтопленням земель (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 545). – Джерело доступу : http:/zakon.rada.gov.ua.
 2. Державна програма “Ліси України” на 2002 (2010)–2015 роки // Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 581. – Джерело доступу : http:/zakon.rada.gov.ua.
 3. Загальнодержавна програма використання та охорони земель. – Джерело доступу : http:/ zakon.rada.gov.ua.
 4. Закону України ”Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 року № 1389–XIV. – Джерело доступу : http:/ zakon.rada.gov.ua.
 5. Закон України ”Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р. № 34. – Джерело доступу : http:/ zakon.rada.gov.ua.
 6. Закон України ”Про захист рослин” від 14 жовтня 1998 р. № 180–XIV (із змінами). – Джерело доступу : http:/ http://zakon.rada.gov.ua.
 7. Комплексна програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року (схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2000 року №1173). – Джерело доступу : http:/ http:/zakon.rada.gov.ua.
 8. Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №160). – Джерело доступу : http:/zakon.rada.gov.ua.
 9. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР). – Джерело доступу : http:/zakon.rada.gov.ua.
 10. Правила відтворення лісів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року № 303). – Джерело доступу : http:/http://zakonrada.gov.ua.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА