Техніко-економічні основи виробництва

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Білецький М. І.ГрФ-21, ГрФ-22, ГрФ-23, ГрФ-24, ГрФ-25, ГрФ-26

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГрФ-21Котик Л. І.
ГрФ-22Котик Л. І.
ГрФ-23Котик Л. І.
ГрФ-24Котик Л. І.
ГрФ-25Котик Л. І.
ГрФ-26Котик Л. І.

Опис курсу

Мета: Метою навчального курсу “Техніко-економічні основи виробництва” є ознайомлення студентів з: поняттям: техніка, технологія, технологічний процес, технологічний уклад, етапи технологічного процесу, інновація, види інновацій; підходами до структурування господарського комплексу України: галузевим, комплексним, КВЕДом; з основними технологічними процесами в найважливіших, за обсягом виробленої продукції в грошовому еквіваленті, галузях господарства України, як то паливно-енергетична, металургійна, машинобудівна, хімічна; формуванням територіальних осередків виробництва промислової продукції та розвитку сфери послуг в державі; проблемами які пов’язані з технологічною модернізацією господарського комплексу України.

Завдання: показати роль та важливість технологічних процесів виробництва у розвитку та становленні господарського комплексу України; проаналізувати найважливіші технологічні процеси за галузями господарства, виділити їх недоліки та вказати, якими методами їх можна подолати; з’ясувати яку вартість в кінцевій продукції становлять витрати пов’язані з технологією її виробництва та якими методами можна здешевити сам процес виробництва; ознайомити студентів з останніми світовими технологічними досягненнями.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: сутність понять: техніка, технологія, технологічний процес, технологічний уклад, виробництво, виробничий етап та стадія виробництва, галузь, комплекс, економічна діяльність, інновація; підходи до класифікації господарства: галузевий, комплексний, діяльнісний; чинники, що впливають на розвиток господарського комплексу, з детальним аналізом ролі природно-ресурсного та демосоціального чинників у формуванні господарського комплексу України; особливості організації виробничого процесу в паливно-енергетичному, металургійному, машинобудівному, хімічному, будівельному комплексах.

вміти: обґрунтувати відмінність між предметом праці та технікою; проаналізувати роль чинників в розвитку виробництва на конкретній території дослідження; відслідковувати ефект мультиплікативності чинників при розвитку виробничого комплексу на певній території; проаналізувати виробничий процес в різних галузях господарства в розрізі стадій та етапів виробництва, а також затрат на виробництво одиниці продукції; передбачити екологічні проблеми, які пов’язані з розвитком виробництва на території та запропонувати заходи з їх мінімізації.

Рекомендована література

Базова

 1. Білецький М. І., Котик Л. І. До основ викладання курсу “Техніко-економічні основи виробництва” у вищій школі / М. І. Білецький, Л. І. Котик. – Львів: Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 49–56.
 2. Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма та практичні і тестові завдання з курсу “Техніко-економічні основи виробництва” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, Л. І. Котик. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 88 с.
 3. Желібо Є.П., Анопко Д.В., Буслик В.М та ін. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005.
 4. Збожна О.М. Основи технологій: Навч. посібник. – Терно-піль: Карт-бланш, 2002.
 5. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 284 с.
 6. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України: Навч. посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997.
 7. Стасюк М.С. Техніко-економічні основи виробництва: Навч.-метод. посібник для педвузу. Ч. 1.: Основи промислового виробництва. – Вінниця: ВДПУ, 1999.

Допоміжна

 1. Бурка Й.А. Географія будівельної індустрії України: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2000. – 100 с.
 2. Бурка Й.А. Основи географії будівельної індустрії України. – Чернівці: Рута, 2001. – 175 с.
 3. Бутирська І.В. Інфраструктурне забезпечення регіональ-ного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення: Монографія. – Чернівці: Книги–ХХІ, 2006. – 238 с.
 4. Великий тлумачний словник української мови. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.
 5. Географічна енциклопедія України. У 3 т. – К., 1994.
 6. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2 кн.: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.
 7. Іщук С.І. Географія промислових комплексів. – К.: ІСДО, 1993. – 136 с.
 8. Іщук С.І. Промислові комплекси України. – К., 2003. – 248 с.
 9. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика): 5-те вид., доп. – К.: Європ. ун-т, 2002. – 216 с.
 10. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Навч. посібник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 284 с.
 11. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України: Навч. посібник. – Рівне: УДАВГ, 1997.
 12. Національний атлас України. – К.: ДНВП “Картографія”, 2007. – 440 с.
 13. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. проф. Є.П. Качана. – К.: ВД “Юрид. книга”, 2004. – 547 с.
 14. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В.В.Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998. – 501 с.
 15. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України: Під­ручник. – К.: ВДК.; М.: Академія; Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.
 16. Руденко В.П., Швиденко А.Й., Гищук Р.М. Лісокористу-вання в Україні: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 48 с.
 17. Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.І. Ринок і регіона-лістика: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 380 с.
 18. Соціально-економічна географія України / За ред. О. Шаблія. – Львів: Світ, 2000.
 19. Статистичний щорічник України за 2008 рік. – К.: Консультант, 2009.
 20. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.
 21. Трансформація структури господарства України: регіональ-ний аспект / За ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Нижника. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с.
 22. Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність: Атлас. – К.: ДНВП “Картографія”, 2003. – 80 с.
 23. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії: Підручник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.

Інформаційні ресурси

 1. Генеральний план розвитку м. Львова до 2025 р. // Режим доступу: loda.gov.ua
 2. Гірничо-металургійний комплекс України // http://who-is-who.com.ua/book/ gmk2007.html
 3. Головне управління статистики у Львівській області // www.stat.lviv.ua
 4. Державний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності. ГК 009-96. – Режим доступу:
 5. Державний комітет статистики України // www.stat.gov.ua
 6. Індустріально-аграрний імідж України // http://who-is-who.com.ua/ book/indagrim2007.html
 7. Лісове господарство та деревообробна промисловість України // http:// who-is-ho.com.ua/book/leshoz2005.html
 8. Машинобудування та металообробка України // http://who-is-who.com.ua/ book/metal2006.html

Металургія, машинообробка, машинобудування // www.who-is-who.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму