Структурна геоморфологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Гнатюк Р. М.ГрФ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-32доцент Гнатюк Р. М.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомлення студентів-геоморфологів з науковими заса­да­ми структурної геоморфології, особливостями будови та формування струк­тур­ного рельєфу Землі; оволодіння методикою й методами регіональних струк­тур­но-геоморфологічних досліджень.

Основні завдання спецкурсу такі:

1) розкрити предмет і об’єкт сучасної структурної геоморфології, головні цілі та зав­дання структурно-геоморфологічних досліджень;

2) висвітлити історію зародження й розвитку структурної геоморфології;

3) ознайомити з теоретичними основами структурної геоморфо­ло­гії;

4) представити основи методики регіональних морфоструктурних, морфо­тек­то­нічних і структурно-геоморфологічних досліджень; розглянути основні методи тектонічного аналізу рельєфу;

5) розглянути вплив гірничих порід (скал), структури земних надр та живої тектоніки Землі на будову та формування рельєфу її поверхні;

6) розглянути основні складові різних генетичних категорій структурного рельєфу суші; розкрити особливості структурного рельєфу континентальних вис­­тупів, океанських улоговин і перехідних областей; з’ясувати загальні особ­ли­вості будови та формування морфоструктури Землі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 1) що являє собою структурна геоморфологія як наукова дисципліна; 2) типізацію й найме­нування форм тектогенного, структурно-денудаційного та літогенного рельєфу; 3) вла­стивості скал, важливі для рельєфотворення; 4) як виглядають і як форму­ються основні елемен­ти структурного рельєфу континентів і океанських запа­дин; 5) головні елементи й особливості морфоструктури рівнинно-платформ­них, орогенних і периорогенних областей; 6) методику регіо­нальних морфо­струк­тур­них і структур­но-геоморфологічних досліджень; 7) методику й методи тектонічного аналізу рельєфу;

вміти: 1) виявляти та пояснювати зв’язки між текто­ніч­ними формами земної кори й елемен­тами рельєфу її поверхні; 2) розпізнавати структурно зумовлені форми рельєфу земної поверхні за їх зовнішнім виглядом (визначальними морфологічними ознаками), будовою земн­их надр і співвід­но­шенням структурних і орографічних утворень; 3) будувати й аналізувати серед­ньо- та велико­мас­штабні тектонічні, морфоструктурні та структурно-геоморфо­логічні карти; 4) харак­теризувати структурну зумовленість рельєфу/структур­ний рельєф рівнинно-платформних, оро­ген­них і периорогенних областей конти­нентів; 5) здійснювати регіональний тектонічний аналіз рисунку річкової (до­лин­ної) мережі; 6) здійснювати лінеаментний аналіз – будувати й аналі­зувати карти лінеаментів і розривних порушень земної кори, користуючись гіпсомет­ричною основою топографічних карт.

Рекомендована література

Базова

 1. Костенко Н.П. Геоморфология. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1985. – 312 с; 1999. – 384 с.
 2. Костенко Н.П., Макарова Н.В., Корчуганова Н.И. Выражение в рельефе склад­­чатых и раз­рыв­ных деформаций. Структурно-геоморфологическое де­ши­фрирование аэрофотоснимков, космичес­ких снимков и топографических карт. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 118 с.
 3. Основы методики структурно-геоморфологических исследований при нефте­газопоисковых работах. – М.: Недра, 1978. – 264 с.
 4. Twidale C.R. Structural Landforms. – Cambridge: MIT Press, 1971. – 247 р.

Допоміжна

 1. Криволуцкий Д.Е. Рельеф и недра Земли. –  М.: Мысль, 1977. – 302 с.
 2. Мещеряков Ю.А. Структурная геоморфология равнинных стран. – М.: Наука, 1965. – С. 5-14, 17-24, 37-41, 317-331.
 3. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Москов. ун-та “Наука”, 2006. – 415 с.
 4. Трифонов В.Г. Позднечетвертичный тектогенез. – М.: Наука, 1983. – 224 с.
 5. Трифонов В.Г. Неотектоника Евразии. – М.: Науч. мир, 1999. – 254 с.
 6. Уфимцев Г.Ф., Онухов Ф.С., Тимофеев Д.А. Терминология структурной гео­морфологии и нео­тек­тоники. – М.: Наука, 1979. – 256 с.
 7. Уфимцев Г.Ф. Морфотектоника Евразии. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2002. – 493 с.
 8. Флоренсов Н.А. Очерки структурной геоморфологии. – М.: Наука, 1975. – 237 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму