Стандартизація довкілля

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Петровська М. А.ГрФ-36

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-36доцент Петровська М. А.

Опис курсу

Мета: ознайомитися з теоретичними і правовими засадами стандартизації в Україні; основними положеннями національної системи стандартизації якості довкілля; основними засадами підтвердження відповідності систем екологічного управління екологічним вимогам; міжнародною та регіональною співпрацею України в  галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства.

Завдання: вивчити вітчизняні, європейські та міжнародні стандартами в галузі якості довкілля, згідно з ДК НД (ДК 004); категорії нормативних документів; понятійно-термінологічну базу щодо якості довкілля; ознайомитися з міжнародними, регіональними і національними організаціями зі стандартизації, метрології та сертифікації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: передумови виникнення стандартизації; законодавчо-нормативну базу національної системи станд ртизації; джерела інформаційного забезпеченням у сфері стандартизації;суб’єкти і об’єкти стандартизації; категорії нормативних документів зі стандартизації та види стандартів; правила побудови нормативних документів і їхню структуру; вітчизняні, європейські та міжнародні стандарти в галузі якості довкілля, згідно з ДК НД (ДК 004); категорії нормативних документів; понятійно-термінологічною базою щодо якості довкілля; передумови виникнення метрології;  історію розвитку засобів вимірювання; терміни та визначеннями понять у галузі метрології; основні засади підтвердження відповідності систем екологічного управління екологічним вимогам, екологічної сертифікації територій; терміни та визначеннями понять у галузі підтвердження відповідності; міжнародні, регіональні й національні організації зі стандартизації, метрології та сертифікації.

вміти: пояснити базові положення стандартів у галузі екологічного управління, екологічного маркування, якості атмосферного повітря, якості ґрунту, якості води, поводження з відходами; проаналізувати результати впровадження системи управління якістю та системи екологічного управління у світі та в Україні; охарактеризувати діяльність українських технічних комітетів; простежувати результати міжнародної та регіональної співпраці України в галузі технічного регулювання життєдіяльності суспільства.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 80 с.

Базова

 1. Бичківський Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник / Р. В. Бичківський., П. Г. Столярчук., П. Р. Гамула. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. – 560 с.
 2. Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація / Л. І. Боженко. – Львів: Афіша, 2004. – 324 с.
 3. Бойко Т. Г. Основи стандартизації: Навч. посібн. / Т. Г. Бойко. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 231 с.
 4. Долина Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля: Навч. посібн. / Л. Ф. Долина. – К.: Знання, 2007. – 199 с.
 5. Клименко М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: Підручник / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 368 с.
 6. Павлов В. І. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посібн. / В. І. Павлов., О. В. Мишко., І. В. Опьонова., Н. В. Павліха.  – Київ: Кондор, 2004. – 230 с.
 7. Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний посібник / М. Петровська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
 8. Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікації / В. В. Тарасова – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 264 с.
 9. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.

Допоміжна

 1. Грицко Б. А. Нариси з історії метрології на теренах України (від найдавніших часів до сучасності) / Б. А. Грицко. – Львів: Афіша, 2005. – 267 с.
 2. Каталог нормативних документів 2009: У 3-х томах / Держспоживстандарт України; Уклад.: В. П. Мельникова, Н. Г. Муштенко, І. В. Стеценко. – К.: ДП “УкрНДНЦ”, 2009. – Т. 1. – 510 с.
 1. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / М. А. Петровська. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.
 1. Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.
 2. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила): навч. посібник / М. А. Петровська. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.
 1. Скрипчук П.М. Менеджмент якості довкілля: Монографія / П. М. Скрипчук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с.
 1. Технічні комітети стандартизації України 2006: Каталог / Укладач Т. Гордієнко. – К.: ДП ”УкрНДНЦ”, 2007. – 196 с.

 Інформаційні ресурси

 1. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт ISO.
 2. http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/ – Сайт Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 3. http://www.leonorm.lviv.ua/  – Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова система “Леонорм-інформ”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму