Основи суспільної географії

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136професор Шаблій О. І., , ГрТ-13
136доцент Вісьтак О. І., ,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118доцент Івах  Я. Є.
професор Шаблій О. І.
професор Шаблій О. І.
доцент Вісьтак О. І.
доцент Вісьтак О. І.
доцент Вісьтак О. І.

Опис курсу

Робоча програма навчальної дисципліни

Мета: сформувати у студентів систему суспільно-географічних наукових знань.

 

Завдання: ознайомити з теоретичннми та методичними основами суспільної географії,  особливостей історичного розвитку науки, змістом сучасної суспільної геогарфії.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: трактування об’єкту та предмету суспільної географії, місце у системі наук, структуру суспільної географії;

історико-географічні особливості формування суспільної географії у світі та Україні;

понятійно-термінологічний апарат суспільної географії;

суть генетичних, структурних законів, законів відповідності та функціонування;

суть геоекологічних, геоекономічних, геодемосоціальних, геополітичних концепцій та теорій;

суть та особливості застосування у суспільній географії філософських, загальнонаукових та конкретнонаукових методів досілдження.

вміти: пояснити предметну сферу дослідження соціальної географії;

давати характеристику конкретних обєктів на основі розгортання категорії “територія”;

застосовувати  геоекологічні, геоекономічні, геодемосоціальні, геополітичні концепції та теорії для характеристики територій;

орієнтуватися в потоці суспільно-географічної інформації.

Рекомендована література

Базова

 1. Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії. Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 320 с.
 2. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001.–560 с.
 3. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.–444 с.

Допоміжна

 1. Алаєв Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.
 2. Блій Г. де, Муллер П. Географія: світи, реґіони, концепти / Пер. з англ.; Передмова та розділ “Україна” О. І. Шаблія.–К.: Либідь, 2004.–740 с.
 3. Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. Развитие географических идей / Пер. с англ.–М.: Прогресс, 1988.–672 с.
 4. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 88 с.
 5. Луцишин П. В., Клімонт Д., Луцишин Н. П. Територіальна організація суспільства (основи теорії). – Луцьк: Вежа, 2001. – 334 с.
 6. Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія. / Упорядник О. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 1008 с.
 7. Паламарчук М.М, Паламарчук О. М. Економічна і соціальна геогарфія України (з основами теорії). – К. Знання, 1998. – 416 с.
 8. Соціально-економічна географія світу / За ред. С. П. Кузика.–Львів: Світ, 2002.–672 с.
 9. Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія. – 2 вид, перероб і доп. – Львів: Світ, 2000.–680 с.
 10. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
 11. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 744 с.

 

 1. Інформаційні ресурси

Електронні ресурси

 1. Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, періодичні видання // http://science.crimea.edu/zapiski/zapis_ser.html
 2. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, періодичні видання // http://library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku.djvu

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму