Організація та управління природно-заповідних територій

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Брусак В. П.ГрФ-31, ГрФ-32, ГрФ-33, ГрФ-34, ГрФ-35, ГрФ-36

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-31Благодир С. Ф.
ГрФ-32Благодир С. Ф.
ГрФ-33Благодир С. Ф.
ГрФ-34Благодир С. Ф.
ГрФ-35Благодир С. Ф.
ГрФ-36Благодир С. Ф.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: теоретична і методична підготовка студентів у галузі організації та управління (менеджменту) природно-заповідними територіями, як головними об’єктами і суб’єктами реалізації завдань заповідної справи в Україні.

Завдання дисципліни:

– засвоїти зміст головний функцій природно-заповідних територій та особливості функціонального призначення різних заповідних категорій у природно-заповідному фонді (ПЗФ) України,

– ознайомитись з організаційно-правовими основами функціонування природно-заповідних територій і об’єктів в Україні, змістом головних Законів України у галузі заповідної справи,

– вивчити класифікацію природно-заповідного фонду України, особливості структури ПЗФ та його розподілу на території держави за природно-географічними та адміністративно-територіальними одиницями,

– ознайомитись з вітчизняним досвідом проектування, створення й оголошення, управління (менеджменту) природно-заповідними територіями, особливостями розробки Проектів створення природно-заповідних територій та Проектів організації території природного (ПЗ) і біосферного заповідників (БЗ), національного природного (НПП) і регіонального ландшафтного парків (РЛП) в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– основні етапи охорони природи в світі й Україні та головні функції природно-запо­відних територій і особливості функціонального призначення різних заповідних категорій ПЗФ України,

– організаційну структуру управління у галузі охорони та використання ПЗФ України на національному, регіональному і локальному рівнях та ключові положення Законів України у галузі заповідної справи,

– класифікацію й особливості структури природно-заповідного фонду України, його розподіл на території держави за природно-географічними регіонами й адміністративно-територіальними одиницями,

– порядок створення і оголошення природно-заповідних територій (ПЗТ) загально­державного і місцевого значення в Україні,

– порядок розробки Проектів організації території ПЗ, БЗ, НПП і РЛП в Україні,

–  функціональне зонування території ПЗ, БЗ, НПП і РЛП та програму наукових географічних досліджень на природоохоронних територіях.

вміти:

– здобувати інформацію про організаційно-правові засади природоохоронної справи та сучасний стан природно-заповідного фонду України,

– характеризувати ПЗ, БЗ, НПП і РЛП України та його роль у збереженні унікальних і типових  ландшафтів, біорізноманіття і генофонду видів флори і фауни,

– аналізувати географічні закономірності розподілу ПЗФ за природно-географічними регіонами й адміністративно-територіальними одиницями України,

– організовувати роботу наукових відділів природно-заповідних територій щодо розробки плану дій з підготовки документації для створення ПЗТ загальнодержавного і місцевого значення,

– розробляти послідовний план дій щодо розробки і погодження Проектів організації території ПЗ, БЗ, НПП і РЛП,

– аналізувати управлінську та функціонально-територіальну структуру ПЗ, БЗ і НПП  та підбирати ефективні методи управління природно-заповідними територіями.

Рекомендована література

Базова

 1. Заповідна справа в Україні: навчальний посібник / За заг. ред. М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – 306 с.
 2. Закон України “Про природно-заповiдний фонд України” від 16.06.1992  № 2456-ХІІ, остання редакція від 23.10.2010 на підставі 2856, чинннй / Вiдомостi Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130–1156.
 3. Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів / Під ред. О.М. Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 61 с.
 4. Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території біосферного заповідника та охорони його природних комплексів / Під ред. О.М. Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 82 с.
 5. Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території націо­нального природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів / Під ред. О.М. Селєзньова. – К.: ДП “Центр еколо­гічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 88 с.
 6. Методичні рекомендації щодо складу та змісту Проекту організації території регіона­льного ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів / під ред. О.М. Селєзньова. – К.: ДП “Центр екологічного моніторингу України” при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 86 с.
 7. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навчальний посіб. – К.: Арістей, 2007. – 480 с.
 8. Фурдичко О.І. Заповідна справа в Україні: підручник / О.І.Фурдичко, В.К. Сівак. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с.

 

Допоміжна

 1. Аналитический обзор зарубежного опыта управления национальными парками. – М.: Петит, 1994. – 59 с.
 2. Андриенко Т.Л. Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий Украины / Т.Л. Андриенко, Е.И. Плюта, Г.Н. Прядко. – К.: Наук. думка, 1991. – 154 с.
 3. Брусак В.П. Географічні аспекти оптимізації функціонування заповідників (на прикладі природного заповідниа “Розточчя” і Карпатського біосферного заповідника) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Віталій Пилипович Брусак. – Львів, 1997. – 20 с.
 4. Брусак В.П. Особливості функціонального зонування національних природних парків Українських Карпат // В.П. Брусак // Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій : матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю Ужанського національного природного парку. – Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2009. – С.37–
 5. Брусак В.П. Регіональна екологічна мережа Українських Карпат: географічні основи формування та перспективи туристичного використання // Брусак В.П., Зінько Ю.В., Кричевська Д.А. // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 3 : Матеріали міжнародної наукової конференції “Туризм і розвиток регіону”. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – С. 58–70.
 6. Брусак В.П. Функціональне зонування національних природних парків Українських Карпат: сучасний стан, методи і методологія реалізації / В.П. Брусак, М.А. Майданський // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованого розвитку територій: Матер. міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 330-337.
 7. Гавриленко О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування: навчаль­ний посібник / О.П. Гавриленко. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 332 с.
 8. Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических геосистем. – М.: Изд-во Ин-та Геогр. АН СССР, 1985. – 235 с.
 9. Горб К.М. Теорія та практика організації території особливої охорони. навчальний посібник / К.М. Горб. – Дніпропетровськ: ДДУ, – 56 с.
 10. Гуль Н. Проблема сталого функціонування національних парків Карпатського регіону / Н. Гуль, Б. Сенчина, Б. Хомин // Вісник Львів. університету. Серія географічна, 2005. – Вип. 32. – С.155–162.
 11. Забелина Н.М. Национальный парк. / Н.М. Забелина. – М.: Мысль, 1987. – 171 с.
 12. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. – С. 405–434.
 13. Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання: монографія. – Ужгород, Ліра, 2002. – 312 с.
 14. Кукурудза М. Менеджмент національних парків : навчальний посібник / М. Кукурудза. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 124 с.
 15. Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків: метод. посібник / Т.Л. Андрієнко, С.Ю. Попович, Г.В. Парчук [та ін.] ; під. ред. Т.Л. Андрієнко. – К. : Академперіодика, 2002. – 103 с.
 16. Реймерс Н.Ф. Особо охраняемые природные територии / Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк. – М.: Мысль, 1978. – 295 с.
 17. Справочник по заповедному делу / Под редакцией. А.М.Гродзинского. – К.: Урожай, 1988. – 168 с.
 18. Стойко С. Заповідні екосистеми Карпат / С. Стойко, Е. Гадач, Т. Шимон, С. Михалик / Під ред. С.М.Стойка. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.
 19. Царик Л. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація) / Л. Царик. – Тернопіль: Підруч­ники і посібники, 2009. – 320 с.
 20. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география / П.Г. Тищенко. – К.: Выща школа, 1988. – 192 с.
 21. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проэкти­ровании / П.Г. Шищенко. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 284 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму