Морфологічний аналіз рельєфу

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Горішний П. М.ГрФ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-32доцент Горішний П. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є морфографія і морфометрія рельєфу, морфологічне картографування і профілювання, прикладний морфологічний аналіз

 Міждисциплінарні зв’язки: загальна геоморфологія, інженерна геоморфологія, математико-картографічні методи у геоморфології, картографія

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів:

 1. Теоретико-методичні основи морфологічного аналізу рельєфу. Морфографічні дослідження
 2. Морфометричні дослідження. Прикладний морфологічний аналіз

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Морфологічний аналіз рельєфу ” є навчити студентів здійснювати морфологічний аналіз рельєфу на основі гіпсометричних карт для середніх і великих масштабів досліджень

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Морфологічний аналіз рельєфу ” є: ознайомити з теоретичними засадами морфологічного аналізу рельєфу; проаналізувати морфологічні класифікації рельєфу, методи морфологічного картографування і профілювання; розкрити зміст морфометричного аналізу рельєфу; висвітлити проблему асиметрії рельєфу; ознайомити з прикладним морфологічним аналізом рельєфу

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: основні терміни, напрями та методи загального і прикладного морфологічного аналізу рельєфу

вміти: будувати та аналізувати морфологічну карту; будувати та кількісно оцінювати профіль рельєфу; кількісно визначати асиметрію схилів долин

 

 

 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Теоретичні засади морфологічного аналізу рельєфу.

Основні поняття. Структура досліджень морфології рельєфу. Дискретний і континуальний підходи у дослідженні морфології рельєфу. Завдання морфологічного аналізу рельєфу.

Тема 2. Морфологічні класифікації рельєфу.

Поняття класифікації. Типи морфологічних класифікацій рельєфу. Одиниці морфологічної систематики рельєфу. Критерії подільності рельєфу. Досвід створення морфологічних класифікацій. Морфологічна класифікація елементів і форм рельєфу. Типи угрупувань форм рельєфу. Морфологічні типи рельєфу заходу України.

Тема 3. Морфологічне картографування і профілювання.

Типи морфологічних карт. Методика морфологічного картографування. Карти типів рельєфу. Морфологічне профілювання.

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Морфометричний аналіз рельєфу.

Історія морфометричних досліджень. Загальні питання морфометричного аналізу. Класифікації морфометричних показників і побудов. Морфометричні показники елементів і форм рельєфу. Морфометричні показники рельєфу без поділу його на складові частини. Морфометричні карти. Морфометричне районування.

Тема 5. Асиметрія рельєфу та її кількісне визначення.

Поняття симетрії і асиметрії рельєфу, їх типи. Генетичні типи асиметрії рельєфу. Морфологічні типи асиметрії річкових долин. Методи кількісного визначення асиметрії рельєфу. Карти асиметрії рельєфу. Типи асиметрії річкових долин України.

Тема 6. Прикладний морфологічний аналіз.

Поняття і особливості прикладного морфологічного аналізу. Складові частини аналізу.  Методи прикладного морфологічного аналізу. Прикладні морфологічні карти.

Тема 7. Проблеми і перспективи морфологічного аналізу рельєфу.

Проблем подільності рельєфу. Проблема геоморфологічного синтезу. Проблема  геоморфологічної генералізації. Проблема морфологічної складності рельєфу.

Рекомендована література

 1. Бабанов Ю.В. Асимметрия рельефа: причины и следствия. – Казань: Изд-во КГПИ, 1979. – 97 с.
 2. Гардинер В., Дакомб Р. Полевая геоморфология: Пер. с англ. – М.: Недра, 1990. – 239 с.
 3. Горішний П.М. Морфологічний аналіз рельєфу для інженерних потреб (на прикладі Західного Поділля): Автореф. дис. … канд. геогр. наук. 11.00.04/ Львів. держ. ун-т. – Львів, 1998. – 19 с.
 4. Горішний П. Класифікація основних морфометричних показників елементів і форм рельєфу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2003. Вип. 29. – Львів. – С. 127-130.
 5. Горішний П.М. Методичні вказівки до курсу «Морфологічний аналіз». – Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2004. – 33 с.
 6. Горішний П.М. Історія і сучасний стан досліджень морфології рельєфу // Історія української географії. – Вип.12. ­ 2005. ­– Тернопіль. – С. 75-82.
 7. Ласточкин А.Н. Морфодинамический анализ.- Л.: Недра, 1987. – 271 с.
 8. Ласточкин А.Н. Рельеф земной поверхности. – Л.: Недра, 1991. – 340 с.
 9. Ласточкин А.Н. Системно-морфологическое основание наук о Земле. – Санкт-Петербург, 2002.
 10. Морфология рельефа / Тимофеев Д.А., Уфимцев Г.С. и др. – М.: Научный мир, 2004. – 184 с.
 11. Симонов Ю.Г. Морфометрический анализ рельефа. – Москва-Смоленск: Изд-во СГУ, 1998. – 272 с.
 12. Спиридонов А.И. Физиономические черты рельефа как показатель его происхождения и развития // Индикационные географические исследования.- М.: Наука, 1970. – С. 92-104.
 13. Табидзе Д.Д. Объемный анализ рельефа и проблемы геоморфологической систематики.- Тбилиси: Мецниереба, 1985. – 107с.
 14. Тимофеев Д.А., Уфимцев Г.С., Онухов Ф.С. Терминология общей геоморфологии. – М.: Наука, 1977. – 199с.
 15. Черваньов І.Г. Флювіальні геоморфосистеми: Дослідження і розробки Харківської школи. Харків: ХНУ. 2006. – 322с.